8.2. ВИДИ КОМПАНІЙ ОФШОРНИХ ЗОН ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

магниевый скраб beletage

Всі компанії, які можуть бути зареєстрованими в оф- шорних зонах, поділяються за різними ознаками.

Перша ознака. Залежно від організаційно-правових форм юридичних осіб вони поділяються на:

1. Компанії закритого типу. Як правило, — це акціонерні то­вариства закритого типу, акції якого належать обмеженому колу осіб і не можуть бути запропонованими для широкої публічної реалізації;

2. Компанії відкритого типу з обмеженою відповідальністю. Це — акціонерні товариства відкритого типу, акції якого можуть бути вільно проданими на фондовому ринку всім бажаючим. Ак­ціонери компанії при цьому несуть відповідальність тільки в ме­жах вартості своїх акцій.

3. Компанії з необмеженою відповідальністю.

Друга ознака. Залежно від напряму діяльності вирізняють насту­пні компанії:

1. Інвестиційні компанії та фонди. Будь-яка інвестиційна ком­панія, яка має власний капітал, може вкласти його на депозитний рахунок в банку в офшорній зоні, або купити на ці гроші обліга­ції. Відсотки, які при цьому компанія отримує, не підлягають оподаткуванню. Інвестиційний фонд, як правило, утворюється у формі відкритого товариства. Вони вкладають свої засоби в портфелі цінних паперів інших інвестиційних структур, спеціалі­зованих фондів або в інші види діяльності. В більшості випадків інвестиційні компанії та фонди реєструються на Кайманових та Багамських островах, в Гонконгу та Сінгапурі.

2. Холдингові компанії. Головним чином такі компанії воло­діють цінними паперами інших компаній, правами власності на патенти, авторськими правами, різними торговими марками то­що. Особливо вигідно для такої компанії реєстрація в офшорній зоні, коли вона має розповсюджену мережу філій. Як сама ком­панія, так і філії, які їй належать, звільняються від сплати різних прибуткових та корпоративних податкових платежів і у них (а також у філії) з' являється можливість акумулювати додаткові кошти (що є економією на податках) для подальшого розвитку та розширення своєї діяльності, інвестування в різні напрямки дія­льності та проекти на майбутнє. Найбільш часто такі компанії ре­єструються в Швейцарії, Люксембурзі, Ліхтенштейні.

3. Торговельні компанії. Реєстрація таких компаній є най­більш розповсюджена і питома вага їх в загальній реєстрації оф- шорних зон є найбільшою. Ефективність таких компаній збіль­шується за рахунок високих оборотів, отримання достатньо високих прибутків та інших доходів, які практично повністю зві­льняються від оподаткування.

4. Страхові компанії. Для зменшення ризику своєї діяльнос­ті або діяльності своїх структурних підрозділів різні компанії користуються послугами страхових компаній, а найбільші з них створюють свої, так звані, «кишенькові страхові компанії» або їх відділення. Утворення останніх дозволяє компанії здійс­нювати перестрахування своїх ризиків навіть в інших великих страхових компаніях і мати при цьому економію за пільговим оподаткуванням. Більшість таких компаній реєструються на Кайманових та Багамських островах, острові Гарнсі та інших місцях.

5. Транспортні компанії. Реєстрація таких компаній в офшор- них зонах дає можливість мати економію на перевезенні вантажів за рахунок звільнення від оподаткування, або отримання суттє­вих пільг щодо прямих та непрямих податків. Головним чином такі компанії реєструються в офшорних зонах, які мають порти, до яких приписують плавзасоби. До таких зон належать Панама, Ліберія, Кіпр, острів Мен, Гібралтар тощо.

Третя ознака. Залежно від типу та назви компанії:

1. Limited partnership — змішане або командитне товариство, в якому повну відповідальність за боргами несуть не всі учасни­ки компанії, а тільки окремі особи;

2. LLC — Limited Liability Company — компанія з обмеженою відповідальністю, яка не має права випускати свої акції для всіх бажаючих їх придбати;

3. LDC — Limited Duration Company — компанія з обмеже­ним строком існування. Особливість полягає в тому, що вона утворюється на обмежений строк, після закінчення якого вона або самоліквідується, або повинна перереєструватися;

4. SA — Sociedad Anonimaв — в перекладі з іспанської мови означає акціонерне товариство;

5. SARL — Society a Responsibility Limite — в Франції це то­вариство з обмеженою відповідальністю, яке не має права розпо­всюджувати та вільно продавати свої акції.

6. BV — Vennotschap Met Beperkte Aansparkelijkneid — в Гол­ландії це товариство з обмеженою відповідальністю;

7. Назви компаній, які складені з прізвищ або імен фізичних та юридичних осіб.