9.2. ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКА УГОДА ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ

магниевый скраб beletage

Подаємо структуру глави 17-ої Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (North American Free Trade Agreemant). Угоду було укладено 1992 року Сполученими Штатами Америки, Канадою і Мексикою. Угода відома як NAFTA (НАФТА).

ГЛАВА 17 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ.

(CHAPTER 17 INTELLECTUAL PROPERTY)

Стаття 1701 «Природа і обсяг зобов'язань» (Nature and Scope of Obligations).

Стаття 1702 «Більш екстенсивна охорона» (More Extensive Protection).

Стаття 1703 «Національний режим» (National Treatment).

Стаття 1704 «Контроль за зловживальною або антиконку- рентною практикою або умовами» (Control of Abusive or Anticompetitive Practices or Conditions).

Стаття 1705 «Авторське право» (Copyright).

Стаття 1706 «Звукозаписи» (Sound Recordings).

Стаття 1707 «Охорона зашифрованих супутникових сигна­лів, що несуть програму» (Protection of Encrypted Program — Carring Satellite Signals).

Стаття 1708 «Товарні знаки» (Trademarks).

Стаття 1709 «Патенти» (Patents).

Стаття 1710 «Компоновки напівпроводникових інтеграль­них схем» (Layout Designs of Semiconductor Integrated Circuits).

Стаття 1711 «Секрети виробництва» (Trade SeCTets).

Стаття 1712 «Географічні зазначення» (Geographical Indications).

Стаття 1713 «Промислові зразки» (Industrial Designs).

Стаття 1714 «Надання сили правам інтелектуальної власно­сті: загальні положення» (Enforcement of Intellectual Property Rights: General Provisions).

Стаття 1715 «Специфічні процесуальні і відшкодувальні аспе­кти цивільного і адміністративного процесів» (Specific Procedural and Remedial Aspect of Civil and Administrative Procedures).

Стаття 1716 «Попередні заходи» (Provisional Measures).

Стаття 1717 «Кримінальний процес і штрафи» (Criminal Procedures and Penalties).

Стаття 1718 «Надання на кордоні сили правам інтелектуа­льної власності» (Enforcement of Intellectual Property Rights at the Border).

Стаття 1719 «Співробітництво і технічна допомога» (Coop­eration and Technical Assistance).

Стаття 1720 «Охорона об'єктів, що існують» (Protection of Existing Subject Matter).

Стаття 1721 «Визначення» (Definitions).

Додаток 1701.3 «Конвенції з інтелектуальної власності» (Intellectual Property Conventions).

Додаток 1705.7 «Авторське право» (Copyright).

Додаток 1710.9 «Компоновки» (Layout Designs).

Стаття 1721 містить поміж інших, і визначення конфіден­ційної інформації. Вона включає секрети виробництва (trade secrets), привілейовану інформацію (privileged information) та ін­ші матеріали, що виключені (to exempt) від розкриття (disclosure) відповідно до внутрішнього законодавства Сторони.

Далі пояснимо виконані автором цих рядків переклади ряду статей НАФТА.

Автор попереджає: англомовний текст є дуже складним, не­звичним для наших вітчизняних очей та вух.

Стаття 1711 Секрети виробництва

(Article 1711 Trade Secrets)

1. Кожна Сторона забезпечує законні засоби (legal means) ко­жній особі у запобіганні розкриттю, придбанню, або використан­ню іншими секретів виробництва у спосіб, що суперечить чесній комерційній практиці, без згоди особи, яка законно контролює цю інформацію, оскільки поскільки:

a) інформація є секретною у розумінні (sense), що вона є у ці­лому (as a body), або у точній конфігурації і збірці її компонентів (assembly of its components), загальновідомою або легко доступ­ною для осіб, що зазвичай мають справу з інформацією, що сто­сується питання;

b) інформація має реальне (actual) або потенційне комерційне значення тому що вона є секретною;

c) особа, що законно контролює інформацію, вжила, залежно від обставин, кроків, щоб тримати її секретною.

2. Сторона може вимагати, щоб секрет виробництва, якого кваліфікують для охорони, мав бути засвідченим у документах, електронних (electronic) або магнітних (magnetic) засобах, оптич­них дисках (optical discs), мікрофільмах, фільмах або інших поді­бних інструментах (similar instruments).

3. Жодна Сторона не може обмежувати тривалість охорони секретів виробництва, якщо існують умови, зазначені в пункті 1.

4. Жодна Сторона не буде знеохочувати (to discourage) або заважати (to impede) добровільному ліцензуванню (voluntary licensing) секретів виробництва шляхом накладання надмірних (excessive) або дискримінаційних умов на такі ліцензії, або умов, що розмивають (to dilute) вартість цих секретів вироб­ництва.

5. Якщо Сторона вимагає, як умову для схвалення маркетингу фармацевтичних або сільськогосподарських хімічних продуктів, що використовують нові хімічні речовини (new chemical entities), передачі (submission) нерозкритих тестових або інших даних, не­обхідних для визначення безпеки і ефективності їх використання, то ця Сторона захищатиме від розкриття цих даних особами, яким це надається, якщо створення цих даних включає значне зу­силля (considerable effort), за винятком того, що це розкриття є необхідним для охорони громадськості або що вжиті кроки для забезпечення захисту даних від недобросовісного комерційного використання.

6. Кожна Сторона забезпечує, щоб дані, що підпадають під пункт п' ятий, які надані Стороні після дати набрання чинності цією Угодою, жодна інша особа, за винятком особи, яка їх нада­ла, не могла покладатися (to rely) на ці дані без дозволу останньої особи, на підтримку заяви на схвалення продукту (in support of an application for product approval) впродовж резонного періоду часу після їх надання. З цією метою резонний період зазвичай означає щонайменше п' ять років з дати, коли Сторона надала схвалення особі, яка подала ці дані для схвалення маркетингу свого продук­ту, беручи до уваги сутність даних і зусилля та затрати особи у їх одержанні. Відповідно до цього положення на жодну Сторону не накладатиметься обмеження для запровадження скорочених про­цедур схвалення (abbreviated approval procedures) на ці продукти на основі біоеквівалентності (bioequivalence) і вивчення біонаяв- ності (bioavailability studies).

7. Якщо Сторона покладається (to rely) на схвалення для мар­кетингу, наданого іншою стороною, то резонний період виключ­ного використання даних, наданих у зв'язку зі схваленням, на яке покладається, розпочинається з дати першого схвалення для мар­кетингу, на яке покладається.

Далі вважатимемо за доцільне дати ще й переклад статей 1714—1718.

Стаття 1714 Надання сили правам інтелектуальної власнос­ті: загальні положення

(Article 1714 Enforcement of Intellectual Property Rights: General Provisions)

1. Кожна Сторона забезпечить процедури надання сили, як за­значено у цій статті і статтях 1715-1718, які є у своєму націона­льному законодавстві (domestic law) з метою дозволити застосу­вання ефективної дії (effective action) проти будь-якого акту порушення (any act of infringement) прав інтелектуальнох власно­сті, охоплених цією статтею, включаючи швидкі санкції (expeditious remedies)на перешкоджання порушенням і санкції на стримування (to deter) подальших порушень. Такі процедури на­дання сили застосовуються так щоб уникнути (to avoid) створен­ня бар'єрів для законної торгівлі (barriers to legitimate trade) проти зловживання процедурами (to provide for safeguards against abuse of the procedures).

2. Кожна Сторона забезпечить, щоб її процедури з надання сили правам інтелектуальної власності були справедливими (fair) і неупередженими (equitable), не були занадто ускладненими або дорогими (are not unnecessarily complicated or costly) і не тягли (to intail) нерезонні часові обмеження (time-limits) або невиправдані затримки (unwarranted delays).

3. Кожна Сторона забезпечить, щоб рішення у справі за судо­вим і адміністративним провадженнями з надання сили (decisions on the merits of a case in judicial and administrative enforcement proceedings) були:

a) бажано (preferably) у письмовій формі (in writing) і бажано щоб зазначали причини (to state the reasons), на яких ці рішення базуються;

b) надавалися (be made available) щонайменше сторонам у провадженні без неналежної затримки (undue delay);

c) базувалися лише на доказах (only on evidence) щодо яких сторoнам надається можливість бути вислуханими.

4. Кожна Сторона забезпечить, щоб сторони у провадженні мали можливість перегляду судовими властями тієї сторони ос­таточних адміністративних рішень і, підлягаючи юридичним по­ложенням свого національного законодавства, що стосуються важливості справи, перегляду щонайменше правових аспектів (legal aspects) початкових судових рішень (initial judicial decisions) за суттю справи (for the merits of a case).

Не дивлячись на зазначене вище, від жодної Сторони не вима­гається забезпечення судового перегляду виправдальних вироків (acquittals) у кримінальних справах.

5. Ніщо у цій статті, або у статтях 1715—1718, не тлумачити­меться (to шш^є)як вимога до Сторони встановити судову сис­тему для надання сили правам інтелектуальної власності, вирізня- льну від загальної системи тієї Сторони для надання сили законам.

6. Для цілей статей 1715—1718 поняття «правоволоділець» (rightholder)включає федерації і асоціації, які мають правовий статус (having legal standing) для захисту таких прав.

Стаття 1715 Специфічні процесуальні відшкодувальні аспе­кти цивільного і адміністративного процесів

(Article 1715 Specific Procedural and Remedial Aspects of Civil and Administrative Procedures)

1. Кожна Сторона забезпечить правоволодільцям цивільні су­дові процедури з надання сили будь-якому праву інтелектуальної власності, передбаченому у цьому розділі. Кожна Сторона забез­печить, щоб:

a) відповідачі (defendants) мали право на отримання вчасного письмового повідомлення (written notice that is timely), яке міс­тить достатні подробиці (sufficient detail), включаючи підставу для таких претензій (basis of the claims);

b) сторони у провадженні були представлені незалежним ад­вокатом (independent legal counsel);

c) процедури не включали накладання занадто тяжких ви­мог (overly burdensome requirements) щодо обов' язкової особистої явки;

d) всі сторони і провадженні належно наділялися правом на обгрунтування (to substantiate) їх претензій і надання відповідних доказів (to present relevant evidence);

e) процедури включали засоби (means) з ідентифікації і захис­ту конфіденційної інформації.

2. Кожна Сторона забезпечить, щоб її судові власті мали владу:

a) якщо сторона у провадженні надала резонно наявні докази (reasonably available evidence), достатні для підтримки її претен­зій і зазначила докази, що стосуються обгрунтування своїх пре­тензій, які знаходяться під контролем протилежної сторони, на­казувати іншій стороні надати такі докази, які підлягають у необхідних випадках умовам забезпечення охорони конфіденцій­ної інформації;

b) коли сторона, підконтрольна тій Стороні у провадженні до­бровільно (voluntarily) або без поважних причин (without good reason) відмовляє у доступі (access to) або іншим чином не надає відповідні докази впродовж резонного періоду, або значно зава­жає провадженню, що стосується дії з надання сили, ухвалювати попередні (preliminary) і остаточні (final) постанови (determi­nations), — позитивні або негативні, — на основі наданих дока­зів, включаючи і скаргу (complaint) або заяву (allegation), надані стороною, на яку зроблено негативний вплив відмовою у доступу до доказів, за умови надання сторонам можливості бути вислуха- ними щодо заяв або доказів;

c) наказувати стороні провадження утримуватися (to desist) від порушення, включаючи запобігання вступу у канали комерції (entry into the channels of commerce) під їх юрисдикцією імпорто­ваних товарів, що тягнуть за собою (to involve) порушення права інтелектуальної власності і цьому наказу надаватиметься сила негайно після митного очищення таких товарів (at least im­mediately after custom clearance of such goods);

d) наказувати порушнику права інтелектуальної власності сплачувати правоволодільцю збитки (damages), адекватні для компенсації шкоди (injury), яку зазнав правоволоділець від по­рушення, якщо порушник знав чи мав резонні підстави знати, що він був задіяний у порушницькій діяльності;

e) наказувати порушнику права інтелектуальної власності сплачувати витрати правоволодільця, які можуть включати нале­жні адвокатські гонорари (appropriate attorney's fees);

f) наказувати стороні провадження на прохання якої були вжиті заходи і яка зловжила процедурами надання сили, надати адекватну компенсацію будь-якій стороні, якій неправильно за­боронили(wrongfully enjoined) або обмежили (to restrain) під час провадження, за завдану шкоду у зв'язку з таким зловживанням і сплатити тій стороні витрати, які можуть включати належні ад­вокатські гонорари.

3. Щодо повноваження, зазначеного в підпункті «с» пункту 2, то жодна Сторона не зобов' язана надавати таке повноваження щодо предмету, що охороняється, який придбаний або замовле­ний особою до того, як ця особа узнала або мала належні підста­ви знати, що задіяння у тому предметі потягне порушення права інтелектуальної власності.

4. Щодо повноваження, зазначеного у підпункті «d» пункту 2, то Сторона може, щонайменше щодо копірайтних творів і звуко­записів, уповноважувати судові власті наказувати відшкодування прибутків (to order recovery of profits) або сплату заздалегідь вста­новлених штрафів (pre-established damages), або те й інше, навіть, якщо порушник не знав або не мав жодних резонних підстав зна­ти, що він був задіяний у порушницькій діяльності.

5. Кожна Сторона забезпечить, з метою створення ефективно­го стримування порушення, щоб судові власті мали повноважен­ня давати накази про те, щоб:

a) товари, які вони виявили, як такі що порушують, були ви­лучені з каналів комерції без будь-якої компенсації таким чином, щоб уникнути будь-якої шкоди правоволодільцю, або, якщо це не суперечитиме конституційним вимогам, були знищені;

b) матеріали і складові (materials and implements) переважне використання яких було у створенні порушницьких товарів, були вилучені з каналів комерції без будь-якої компенсації таким спо­собом, щоб мінімізувати ризик подальшого порушення.

Розмірковуючи над виданням такого наказу, судові власті ві­зьмуть до уваги потребу у пропорційності (the need for propor­tionality) між серйозністю порушення і призначеним відшкоду­ванням, а також інтереси інших осіб. Щодо контрафактних товрів просте вилучення товарного знака (simple removal of the trade­mark), незаконно прикріпленого (unlawfully affixed) не буде до­статнім, хіба що у виключних випадках надаватиметься дозвіл на випуск цих товарів у канали комерції.

6. Щодо адміністрування будь-якого закону, який належить до охорони і надання сили правам інтелектуальної власності, то ко­жна Сторона буде надавати виключення як публічним властям, так і посадовцям від відповідальності за належні відшкодувальні заходи, вжиті або задумані добросовісно (intended in good faith) у ході адміністрування таких заходів.

7. Незалежно від інших положень статей 1714—1718, якщо до сторони подано позов у порушенні права інтелектуальної власно­сті у результаті користування нею тим правом або у використанні від її імені, та Сторона обмежить відшкодування до неї сплатою правоволодільцю адекватної винагороди (adequate remuneration) за обставин, залежно від справи, беручи до уваги економічне зна­чення такого використання.

8. Кожна Сторона забезпечить у випадку призначення цивіль­ної відповідальності за справою у результаті адміністративних процедур, щоб такі процедури відповідали принципам, еквівале­нтним тим, які встановлені у цій статті.

Стаття 1716 Попередні заходи

(Article 1716 Provisional Measures)

1. Кожна Сторона забезпечуватиме, щоб її судові власті мали повноваження наказувати швидкі і ефективні попередні заходи (prompt and effective provisional measures):

a) запобігати порушенню будь-якого права інтелектуальної власності і, зокрема, запобігати вступу у канали комерції під їх юрисдикцією підозрюваних на порушення товарів (allegedly infringing goods), включаючи заходи запобігання вступу імпорто­ваних товарів щонайпізніше негайно після митного очищення;

b) зберігати доречні докази щодо підозрюваного порушення.

2. Кожна Сторона забезпечуватиме, щоб її судові власті мали повноваження вимагати від будь-якого заявника на попередні заходи (applicant for provisional measures) надання цим судовим властям будь-яких резонно наявних цьому заявнику доказів (rea­sonably available evidence), які судові власті вважатимуть потрі­бними, щоб уможливити їм визначитися (to determine) з достат­нім ступенем впевненості (sufficient degree of certainty) про те, що:

a) заявник є правоволодільцем;

b) право заявника порушується або таке порушення є немину­чим (imminent);

c) будь-яка затримка (any delay) у вжитті таких заходів ймові­рно викличе нездатну до поправлення шкоду (irreparable harm) правоволодільцю, або існує здатний для доведення ризик (demonstrable risk), що докази знищуються.

Кожна Сторона забезпечуватиме, щоб судові власті мали пов­новаження вимагати від заявника надання застави або еквівален­тного забезпечення (equivalent assurance), достатнього для захис­ту інтересів відповідача і уникнення зловживання.

3. Кожна Сторона забезпечуватиме, щоб її судові власті мали повноваження вимагати від заявника на попередні заходи надан­ня іншої інформації, необхідної для ідентифікації відповідних то­варів властями, які виконують заходи.

4. Кожна Сторона забезпечуватиме, щоб її судові власті мали повноваження наказувати попередні заходи на основі ex parte (примітка автора — без повідомлення сторони, на яку скаржать­ся), зокрема якщо будь-яка затримка ймовірно викликатиме не­поправну шкоду правоволодільцю або існує здатний для дове­дення ризик, що докази знищуються.

5. Кожна Сторона забезпечуватиме, щоб коли попередні захо­ди вживатимуться судовими властями тієї Сторони на основі ex parte:

a) зачепленій особі (a person affected) було надано повідом­лення про ці заходи без затримки, але у жодному випадку не піз­ніше, ніж негайно після виконання (immediately after the execution) цих заходів;

в) на прохання відповідача ці заходи могли переглядатися су­довими властями тієї Сторони з метою вирішення, впродовж ре­зонного періоду після одержання повідомлення про ці заходи, чи необхідна зміна, відміна або підтвердження цих заходів і щоб бу­ла надана можливість бути вислуханим у провадженні перегляду (in the review proceedings).

6. Без шкоди пункту п' ятому кожна Сторона забезпечуватиме щоб за клопотанням відповідача, судові власті Сторони відкли­кали або іншим чином припиняли застосовувати попередні захо­ди, вжиті на підставі пунктів 1 і 4, якщо провадження, що веде до ухвалення рішення за сутністю, не було розпочате:

а) у межах резонного періоду, як це визначається судовими властями, що ухвалюють заходи, якщо національне законодавст­во Сторони дозволяє це; або

в) за відсутності такого визначення, впродовж періоду, що не перевищує 20 робочих днів (working days) або 31 календарного дня (calendar days), залежно від того, який період є тривалішим.

7. Кожна Сторона забезпечуватиме, що коли попередні заходи відкликаються або вони втрачають чинність (to lapse) з огляду на будь-який акт промаху (omission) заявника, або коли судові влас­ті згодом дізнаються про те, що не було порушення або загрози порушення права інтелектуальної власності, судові власті впов- новажитимуться наказувати заявнику, на прохання відповідача, надати відповідачеві належну компенсацію за будь-яку шкоду, завдану цими заходами.

8. Кожна Сторона забезпечуватиме, що коли тимчасові заходи можуть наказуватися у результаті адміністративних процедур, такі процедури відповідатимуть принципам, еквівалентним за сутністю (equivalent in substance) тим, які викладені у цій статті.

Стаття 1717 Кримінальні покарання і процедури

(Article 1717 Criminal Procedures and Penalties).

1. Кожна Сторона забезпечуватиме застосування криміналь­них процедур і штрафів щонайменше у випадках зловмисної кон­трафакції товарного знака чи копірайтного піратства (wilful trademark counterfeiting or copyright piracy) комерційного масшта­бу (commercial scale). Кожна Сторона забезпечуватиме, щоб на­явні покарання включали ув'язнення (imprisonment) або грошові штрафи (monetary fines), або те й інше, достатні для забезпечення стримання, узгоджувального (consistent) з рівнем покарань за злочини відповідної тяжкості (level of penalties applied for crimes of a corresponding gravity).

2. Кожна Сторона забезпечуватиме, щоб у належних випадках судові власті могли наказувати вилучення (seizure), конфіскацію (forfeiture) і знищення (destruction) порушницьких товарів і будь- яких матеріалів і складових, визначальне використання яких від­булося у цьому порушенні (in the commission of the offense).

3. Сторона може забезпечувати, щоб кримінальні процедури і покарання застосовувалися у випадках порушення прав інтелек­туальної власності інших, ніж ті, які є у пункті 1, якщо вони вчи­нені зловмисно і у комерційному масштабі.

Стаття 1718 Надання на кордоні сили правам інтелектуаль­ної власності

(Article 1718 Emforcement of Intellectual Property Rights at the Border)

1. Відповідно до цієї статті кожна Сторона застосовуватиме процедури, щоб уможливити правоволодільцю, який має вагомі підстави (valid grounds) підозрювати, що відбувається імпорт то­варів з контрафактним товарним знаком або піратських копірай- тних товарів, подавати письмову заяву (to lodge an application in writing) компетентним властям, чи то судовим, чи то адміністра­тивним, про зупинення митними властями випуску таких товарів у вільний обіг. Жодна Сторона не зобов'язуватиметься застосо­вувати такі процедури до транзитних товарів. Сторона може до­зволяти таке застосування щодо товарів, які включають інші по­рушення прав інтелектуальної власності, за умови, що викону­ються вимоги цієї статті. Сторона може забезпечувати відповідні процедури, що стосуються призупинення митними властями ви­пуску порушницьких товарів, призначених для експорту з її те­риторії.

2. Кожна Сторона вимагатиме, щоб кожний заявник, який іні­ціює процедуру відповідно до пункту 1, надав адекватні докази:

a) для задоволення компетентних властей тієї країни, що від­повідно до національного законодавства країни імпорту, існує prima facie (примітка автора — чітке і достатнє для розуміння) порушення її права інтелектуальної власності;

b) подавав опис цих товарів (description of the goods) з достат­німи подробицями, щоб зробити їх такими, що легко пізнаються митною адміністрацією.

Компетентні власті інформуватимуть заявника впродовж ре­зонного періоду про те, чи прийняли вони цю заяву і якщо так, то про період, впродовж якого митна адміністрація вчинить дію.

3. Кожна Сторона забезпечуватиме, щоб її компетентні власті були уповноважені вимагати від заявника, відповідно до пункту 1, надати заставу або еквівалентне забезпечення, достатнє для охорони відповідача і компетентних властей і для запобігання зловживанню. Така застава або еквівалентне забезпечення не по­винно нерезонно стримувати звернення до цих процедур (to deter recourse to these procedures).

4. Кожна Сторона забезпечуватиме, що у випадку слідування за заявою про вжиті заходи відповідно до цієї статті, її митна ад­міністрація призупинятиме випуск товарів, що включають про­мислові зразки (industrial designs), патенти, інтегральні схеми (integrated circuits) або секрети виробництва у вільний обіг на підставі рішення іншого, ніж судової чи іншої незалежної влади, і період, передбачений у підпунктах 6-8 закінчився без надання попереднього судового захисту (provisional relief) належно упов­новаженими властями, і за умови, що всіх інших умов було до­тримано, власник (owner), імпортер або консигнант (consignee) таких товарів буде уповноважений на їх випуск надісланням за­стави у обсязі, достатньому для захисту правоволодільця від будь- якого порушення. Сплата такої застави не виключатиме будь-яке інше відшкодування, наявне для правоволодільця; розу­міється, що застава звільняється, якщо правоволоділець не вико­ристовує своє право на дію впродовж резонного періоду часу.

5. Кожна Сторона забезпечить, щоб її митна адміністрація швидко сповістила імпортера і заявника, якщо митна адміністра­ція призупиняє випуск товарів відповідно до пункту 1.

6. Кожна Сторона забезпечуватиме, щоб її митна адміністра­ція випускала товари з-під призупинення, якщо впродовж пері­оду, що не перевищує 10 робочих днів після того, як заявнику відповідно до пункту 1 було надіслано сповіщення про призупи­нення, митній адміністрації не було повідомлено, що:

a) сторона інша, ніж відповідач, ініціювала провадження, що призвели до рішення за сутністю справи, або

b) компетентні власті вжили попередніх заходів, що продов­жують призупинення,

за умови, що всіх інших умов до імпорту або експорту було дотримано. Кожна Сторона забезпечуватиме, щоб у відповідних випадках митна адміністрація могла продовжити призупинення ще на 10 робочих днів.

7. Кожна Сторона забезпечуватиме, що коли ініційовано про­вадження, що веде до ухвалення рішення за суттю, то перегдяд, включаючи право бути вислуханим, має відбуватися за клопо­танням відповідача з метою вирішення впродовж резонного пері­оду чи ці заходи мають змінюватися, відкликатися або підтвер­джуватися.

8. Незалежно від пунктів 6 і 7, якщо призупинення випуску товарів виконується (is carried out) або продовжується відповідно до попереднього судового заходу (provisional judicial measure), застосовуватиметься п. 6 ст. 1716.

9. Кожна Сторона забезпечуватиме, щоб її компетентні власті мали повноваження наказувати заявнику відповідно до п. 1 спла­чувати імпортеру, консигнанту і власнику товарів належну ком­пенсацію за будь-яку шкоду (for any injury), спричинену їм не­правильним затриманням товарів або затриманням товарів, випущених відповідно до пункту 6.

10. Без шкоди для захисту конфіденційної інформації, кожна Сторона забезпечуватиме, щоб її компетентні власті були упов­новажені надавати правоволодільцю достатню можливість проін­спектувати, з метою обґрунтування претензій правоволодільця, будь-які товари, затримані митною адміністрацією. Кожна Сто­рона також забезпечуватиме, щоб її компетентні власті були упо­вноважені надати імпортеру еквівалентну можливість проінспек­тувати будь-які такі товари. якщо компетентні власті ухвалю­ватимуть позитивне рішення (positive determination) за сутністю справи, Сторона може вповноважувати компетентні власті інфо­рмувати правоволодільця про прізвища і адреси консигнатора, імпортера і консигнанта і про кількість відповідних товарів (quantity of goods in question).

11. Якщо Сторона вимагає від своїх компетентних властей, щоб вони діяли за власною ініціативою і призупиняли випуск то­варів, щодо яких вони отримали prima facie доказ, що право інте­лектуальної власності порушується:

a) компетентні власті можуть у будь-який час вимагати від правоволодільця будь-яку інформацію, яка може допомогти їм у здійсненні цих повноважень;

b) імпортер і правоволоділець швидко сповіщаються компете­нтними властями Сторони про призупинення і коли імпортер по­дає компетентним властям скаргу проти призупинення, то призу­пинення підлягає умовам, з такими змінами, які будуть необхід­ними, викладеними у пунктах 6—8; і

c) Сторона надаватиме виключення лише публічним властям і посадовцям від відповідальності за відшкодувальні заходи, якщо дії вжиті або задумані добросовісно.

12. Без шкоди іншим правам на дію, відкриту правоволодільцю і, підлягаючи праву відповідача на судовий розгляд, кожна Сторо­на забезпечуватиме, щоб її компетентні власті уповноважувалися наказувати знищення або розпорядження (disposal) порушницьки- ми товарами відповідно до принципів, викладених у пункті 5 стат­ті 1715. Щодо контрафактних товарів, власті не дозволятимуть ре­експорт порушницьких товарів у незміненому стані (unaltered state) та підпорядковуватимуть їх іншим митним процедурам лише за виняткових обставин (exceptional circumstances).

13. Сторона може виключати від застосування пунктів 1— 12 невеликі обсяги (small quantities) товарів некомерційної суті, що містяться у особистому багажу мандрівника або надіслані у малих відправленнях, які не повторюються (are not repetitive).

14. Додаток 1718. 14 застосовується до Сторін, зазначених у тому Додатку.

9.3. УГОДА TRIPS

«Угода про пов'язані з торгівлею аспекти прав інтелек­туальної власності, включаючи торгівлю контрафактними товара­ми» (Agreementon on Trade — Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods) — TRIPs, що була укладена 1994 року у рамках VIII (Уругвайського) раунду пе­реговорів ГАТТ, до об' єктів інтелектуальної власності зараховує:

— авторське право і сумісні права (copyright and related rights) — стаття 9;

— комп' ютерні програми (computer programs) та бази даних (compilations of data) — стаття 10;

— права виконавців (performers), виробників фонограм (phonograms) і організацій мовлення (broudcasting organiza­tions) — стаття 14;

— товарні знаки (trademarks) — стаття 15;

— географічні вказівки (geographical indications) — стаття 22;

— промислові зразки (industrial designs) — стаття 25;

— патенти на будь-які винаходи (patents for any inventions) — стаття 27;

— компоновки (топографії) інтегральних мікросхем (lay-out designs (topographies) of integrated circuits) — статті 35—38;

— нерозкриту інформацію (undisclosed information) є стаття 39.

Отже, нарешті у багатосторонньому документі всесвітнього

масштабу комерційній таємниці присвоєно статус об' єкта інтеле­ктуальної власності. Відомо ж, що інтелектуальна власність складається з трьох груп:

— промислової власності;

— авторського права;

— прав, суміжних з авторськими.

Звернемо увагу на ту обставину, що Угоду TRIPs укладено пі­зніше, ніж НАФТА.

У більшості випадків чотири літери позначаються заголовко- вим шрифтом (TRIP), а потім додається мала літера «s». TRIPs вживається, очевидно, для того, щоб «на слух» вирізнити абреві­атуру від слова «trip», що означає «подорож».

Наведемо текст статті 39 TRIPs у перекладі без косметичного літературного редагування, виконаному автором цих рядків:

РОЗДІЛ 7. ОХОРОНА НЕРОЗКРИТОЇ ІНФОРМАЦІЇ (SECTION 7. PROTECTION OF UNDISCLOSED INFORMATION)

Стаття 39

(Article 39)

1. У курсі забезпечення ефективної охорони проти недобросові­сної конкуренції, як це передбачено у статті 10(біс) Паризької кон­венції (1967), Члени охороняють нерозкриту інформацію відповідно до наведеного нижче пункту другого і дані, надані урядом або уря­довим агенством, відповідно до пункту третього, наведеного нижче.

2. Фізичні та юридичні особи матимуть можливість запобігати розкриттю інформації, яка на законних підставах знаходиться під їх контролем, придбанню або використанню іншими без їх згоди, способом, що суперечить чесній комерційній практиці остільки оскільки така інформація:

— є секретною у тому значенні, що вона не є у цілому або у точній конфігурації і збірці її компонентів загальновідомою або легко доступною особам у колах, які зазвичай мають справу з відповідним типом інформації;

— має комерційну цінність тому, що вона є секретною; і

— була піддана належним, залежно від обставин, заходам для збереження секретності з боку особи, яка на законних підставах контролює цю інформацію.

3. Члени, коли вимагатимуть як умову схвалення маркетингу фармацевтичних або сільськогосподарських хімічних продуктів, які використовують нові хімічні речовини, надання нерозкритих тестів або інших даних, одержання яких включає значні зусилля, охоронятимуть такі дані від недобросовісного комерційного ви­користання. На додаток, Члени охороняють таку інформацію від розкриття, за винятком потреби у охороні громадськості або до вжиття заходів, спрямованих на охорону цих даних від недобро­совісного комерційного використання.

Слово «Члени», що зустрічається вище, має на увазі країн— членів TRIPs.

Частина друга цієї статті містить тлумачення поняття «спосіб, що суперечить чесній комерційній практиці» (a manner contrary to honest commercial practices). Поняття щонайменше означає пору­шення контракту (breach of contract), порушення довіри (breach of confidence), схиляння до порушення (inducement to breach), при­дбання нерозкритої інформації (aquisition of undіsclosed information) третім сторонам, які знали, або були занадто необач­ними, щоб не знати (were groslly negHgent in falling to know), що така практика була застосована у її придбанні.

Негайно після статті 39-ої в Угоді TRIPs міститься стаття, що стосується взаємовідносин інтелектуальної власності і економіч­ної конкуренції.

З огляду на свою армійську молодість, автор цих рядків знає, що негайно після збройного інциденту у березні 1969 ро­ку на радянсько-китайському кордоні на острові Доманському, наші військовики одержали можливість оперативно списати майно, яке вже давно не існувало, але воно знаходилося на ба­лансі. Тобто, списали всі гріхи на китайську провокацію. По­між підприємців у всьому світі знайшлося б чимало таких, хто хотів би скористатися монополією на інтелектуальну власність для стримування конкуренції. TRIPs про це знає і дещо, як ба­чимо, передбачає. Отже, читаємо і вивчаємо наступну важливу статтю.

Стаття 40

(Article 40)

1. Члени погоджуються, що деякі ліцензійні практики або умо­ви, що належать (to pertain) до прав інтелектуальної власності, і які стримують (to restrain) конкуренцію, можуть мати шкідливі (adverse) наслідки (affects) на торгівлю і можуть заважати (to impede) передачі (transfer) і поширенню (dissemination) технології.

2. Ніщо у цій Угоді не запобігатиме Членам зазначати (to specify) у їх національному законодавстві ліцензійні практики або умови, які можуть у конкретних випадках становити (to constitute) зловживання правами інтелектуальної власності, що мають шкідливий наслідок для конкуренції на відповідному рин­ку (relevant market). Як передбачено вище, Член може вживати, відповідно (consistently) до інших положень (provisions) цієї Уго­ди, належних заходів (appropriate measures), щоб перешкодити або контролювати такі практики, що можуть включати, напри­клад, виключні умови про зворотну передачу (exclusive grantback conditions), умови, що перешкоджають оспорюванню чинності (challenges to validity) і примусове пакетне ліцензування (coercive package licensing) у світлі відповідних законів (laws) і інструкцій (regulations) того Члена.

3. Кожний Член на прохання вступатиме у консультації з будь-яким іншим Членом, яке має підставу (cause) вважати, що власник права інтелектуальної власності, який є особою (national) або доміціліаром (domiciliary) того Члена, якому було адресовано запит (request) про консультації, використовує практики на по­рушення законів та інструкцій Члена, що запитує, з предмету цього розділу, і який хоче забезпечити дотримання цього законо­давства без шкоди будь-якій дії згідно із законом і повній свободі (full freedom) щодо кінцевого рішення (ultimate decision) кожного з Членів. Член, до якого звернулися, виконує (to accord) повний і співчутливий розгляд (sympathetic consideration) і надасть (to afford) адекватну можливість для консультації з Членом, що за­питує, і буде співробітничати шляхом надання публічно доступ­ної (publicly available) неконфіденційної інформації, що стосуєть­ся (of relevance) предмету питання (matter in question) та іншу наявну у цьому Члені інформацію відповідно до національного законодавства і до укладених домовленостей, які є такими, що взаємно задовольняють (mutually satisfactory agreements), і які стосуються охорони їх конфіденційності (safeguarding of its confidentiality) Членом, який запитує.

4. Члену, чиї особи або доміціліари підлягають провадженню в іншому Члені щодо підозрюваного порушення (alleged violation) законів та інструкцій того іншого Члена з предмету цього розділу, на прохання надаватиметься можливість консуль­тацій з іншим Членом згідно з тими ж умовами, як і ті, що перед­бачені вище у пункті 3.

Після ст. 40-ї читач знайде у TRIPs частину ІІІ «Надання сили правам інтелектуальної власності» (Part III Enforcement of Intellectual Property Rights). Розділ 1. Загальні зобов'язання (Section 1. General Obligation).

У цій частині ІІІ-ій сформульовано практично все те, з чим читач вже познайомився на прикладі НАФТА. Повторювати зно­ву формулювання — недоцільно. Тому далі зазначатимемо номе­ри статей TRIPs, їх назви (якщо вони є) і стисло основні поло­ження.

ЧАСТИНА ІІІ. НАДАННЯ СИЛИ ПРАВАМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (PART III. ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

SECTION 1

Стаття 41

(Article 41)

Процедури надання сили мусять дозволяти ефективну дію проти будь-якого порушення прав інтелектуальної власності. Включати швидкі санкції (expeditious remedies) для перешко­джання (to prevent) і стримувати від подальших порушень. Про­цедури не повинні шкодити законній торгівлі, мусять уберігати від зловживань нормами законодавства. Процедури — чесні (fair), неупереджені (equitable), нескладні, недорогі, позбавлені відстрочок і нерезонних часових лімітів. Рішення ухвалюються бажано у письмовому вигляді. Обґрунтовуються. Надаються сто­ронам без зайвих затримок. Сторонам дається можливість давати пояснення. Передбачається можливість подання судовим властям апеляцій на остаточні адміністративні рішення. Виправдувальні вироки у кримінальних справах не переглядаються. Угода TRIPs не передбачає створення окремої судової системи для інтелекту­альної власності. Не вимагає і розподілу ресурсів на користь ін­телектуальної власності у межах існуючих систем надання сили законам.

РОЗДІЛ 2. ЦИВІЛЬНІ І АДМІНІСТРАТИВНІ

ПРОЦЕДУРИ І ВІДШКОДУВАННЯ SECTION 2. CIVIL AND ADMINISTRATIVE PROCEDURES AND REMEDIES

Стаття 42 Добровільні і неупереджені процедури

(Article 42 Fair and Equitable Procedures)

Правоволодільцям надаються всі цивільні судові процедури. Відповідачі мають право на письмове сповіщення (written notice). Воно — вчасне, з достатніми подробицями. Містить підставу для претензії. Сторони мають право на незалежних адвокатів. Вимоги до особистої явки до суду — не занадто обтяжливі. Сторони ма­ють право на обґрунтування своїх претензій і на надання дореч­них доказів. Процедури мають передбачати виявлення і охорону конфіденційної інформації, якщо це не суперечить конституцій­ним нормам.

Стаття 43 Докази

(Article 43 Evidence of Proof)

Судові власті можуть вимагати, зі збереженням конфіденцій­ної інформації, надання доказів, що контролюються протилеж­ними сторонами.

Якщо сторона у справі без поважних причин відмовляє у до­ступі, не надає необхідної інформації впродовж розумного термі­ну тощо, то судові власті ухвалюють рішення на підставі матері­алів справи, беручи до уваги і незадоволену скаргу однієї з сторін.

Стаття 44 Судові заборони

(Article 44 Injunctions)

Охоплюють судові накази, передбачають:

— утримування від порушення;

— запобігання вступу товарів у канали комерції негайно після митної очистки;

— сплату відшкодування, у т. ч. завчасно встановленого (нор­мативного);

— адекватну компенсацію;

— ухвалення деклараційного рішення (declaratory judgement — рішення суду за заявою особи, яка збирається вчинити певну дію, але сумнівається у тому, що вона буде законною і прохає суд ви­значитися з цим).

Стаття 45 Відшкодування (Article 45 Damages)

Відшкодування — адекватне для компенсації шкоди. Компен- совуються також затрати правоволодільця, наприклад, належні адвокатські гонорари, втрачені прибутки. Застосовується також завчасно встановлений нормативний розмір відшкодування.

Стаття 46 Інші судові заходи (Article 46 Other Remedies)

Безплатне вилучення порушницьких товарів з каналів комер­ції, їх знищення. Безплатне вилучення з каналів комерції матеріа­лів і приналежностей (implements), які переважно використовува­лися у виробництві порушницьких товарів.

До уваги береться серйозність порушення, накладені заходи, інтереси третіх сторін. просте видалення товарного знака на кон- трафактних товарах — недостатнє.

Стаття 47 Право на інформацію (Article 47 Right of information)

Судові власті мають право (з певними застереженнями) зо­бов'язати порушника повідомити правоволодільцю про третіх осіб, які були задіяні у виробництві і дистриб' юторстві порушни- цьких товарів і послуг та про їх канали дистриб' юторства.

Стаття 48 Компенсація відповідачеві (Article 48 Indemnification of the Defendant) За зловживання законом позивач сплачує відповідачеві адек­ватну компенсацію. Сплачуються і витрати відповідача, напри­клад, належний адекватний гонорар.

Стаття 49 Адміністративні процедури (Article 49 Administrative Procedures)

Адміністративні процедури мають бути еквівалентними су­довим.

РОЗДІЛ 3. ПОПЕРЕДНІ ЗАХОДИ (SECTION 3. PROVISIONAL MEASURES)

Стаття 50

(Article 50)

Заходи — швидкі (prompt) і ефективні (effective).

Перешкоджання вступу порушницьких товарів, в т.ч. імпорто­ваних, у канали комерції. Судовим властям надано право діяти за принципом inaudita altera parte, що відповідає вже поясненому принципу ex parte. Власті вимагають, щоб заявник довів, що він — правоволоділець і його право порушується, або що порушення — неминуче. Від заявника вимагається застава або еквівалентна га­рантія з метою охорони відповідача і уникнення зловживання. Су­дові власті повідомляють відповідача не пізніше, як негайно після вжиття заходів. Відповідачу надається можливість оскаржити вжиті заходи. Від заявника може вимагатися інша потрібна інфор­мація. На прохання відповідача попередні заходи відкликаються, якщо провадження не розпочинається впродовж 20 робочих днів або 31 календарного дня, — залежно від того який період є довшим.

Судові власті зобов'язують позивача компенсувати відповіда­ча на його прохання.

Попередні адміністративні заходи мають відбуватися так як і судові.

РОЗДІЛ 4. СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРИКОРДОННИХ ЗАХОДІВ (SECTION 4. SPECIAL REQUIREMENT RELATED TO BORDER MEASURES)

Стаття 51 Призупинення випуску митними властями

(Article 51 Suspension of Release by Custom Authorities)

Стаття стосується, передусім, контрафактних та піратських копірайтних товарів. Компетентним властям слід подати письмо­ву заяву на призупинення випуску митними властями порушни- цьких товарів у вільний обіг. Можна призупинити і експорт з країни порушницьких товарів.

Стаття 52 Заява

(Article 52 Applkation)

Порушення має бути таким, яке переконливо доводиться влас­тям. Заява повинна містити конкретний опис порушницьких то­варів, щоб їх легко могли пізнати митники. Про надходження за­яви і вжиті за нею заходи повідомляється заявник.

Розділ не застосовується до країни, яка практично ліквідувала митний контроль, оскільки входить до митного союзу з іншою. Якщо правоволоділець постачив на ринок іншої країни свої това­ри або це було виконано за його згоди, то цей розділ також не за­стосовується.

Стаття 53 Застава або еквівалентне забезпечення

(Article 53 Security or Equivalent Assurance)

Потрібні для охорони компетентних властей, відповідача і відлякування заявників від зловживання. Не повинні занадто пе­решкоджати зверненню до цих заходів.

Власник затриманих товарів, їх імпортер або консигнант (consignee) у випадку закінчення терміну затримки і неприйняття рішення, можуть клопотати про випуск товарів, надавши забез­печення, достатнє для компенсації правоволодільця. Застава ви­вільняється, якщо правоволоділець не відстоює свої права впро­довж резонного періоду часу.

Стаття 54 Сповіщення про призупинення

(Article 54 Notice of Suspension)

Імпортера і заявника швидко інформують про призупинення.

Стаття 55 Тривалість призупинення

(Article 55 Duration of Suspension)

Впродовж 10 робочих днів після отримання заявником спо­віщення про призупинення (notice of suspension) митні власті мають почати провадження за сутністю справи, якщо воно іні­ційовано не відповідачем. Компетентні власті можуть продов­жити цей термін. Якщо зазначені вище умови виконано і про­вадження не розпочалося, то призупинення скасовується і товари випускаються у вільний обіг. Якщо провадження роз­почалося і відповідач хоче, щоб його вислухали, то йому на­дають таку можливість. До випуску товарів слід також врахо­вувати п. 6 ст. 50.

Стаття 56 Компенсація імпортеру і власнику товарів

(Article 56 Indemnification of the Importer and the Owner of the Goods)

Імпортер, консигнант і власник товарів мають право на нале­жну компенсацію за протиправно заподіяну їм шкоду.

Стаття 57 Право на інспекцію і на компенсацію

Article 57 (Right of Inspection and Information)

Правоволоділеці та імпортер мають право на огляд затрима­них митниками товарів. Якщо ухвалюється позитивне для право- володільця рішення, то йому повідомляють про прізвища (names), адреси консигнатора, імпортера і консигнанта та кількість това­рів.

Стаття 58 Дія за власною ініціативою властей

(Article 58 Ex Officio Action)

Така дія дозволяється, якщо є чіткі і достатні докази пору­шення прав інтелектуальної власності. Власті звертаються за ін­формацією до правоволодільця та імпортера і оперативно інфор­мують про призупинення. Якщо імпортер подає скаргу проти призупинення, то вона розглядається за принципом mutatis mutandis (тобто з необхідними змінами у подробицях). Якщо державні органи та їх посадовці чесно застосовували відшкоду­вальні заходи, то їх звільняють від відповідальності.

Стаття 59 Судові заходи

(Article 59 Remedies)

Знищення порушницьких товарів, розпорядження ними. Реек­спорт контрафактних товарів у незміненому стані не дозволяєть­ся. Виняток — надзвичайні обставини.

Стаття 60 Мізерний імпорт

(Article 60 De Minimis Import)

Зазначене вище не застосовується до товарів з некомерційним обсягом (особистий багаж, малі відправлення (small consign­ments).

РОЗДІЛ 5. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС (SECTION 5. CRIMINAL PROCEDURES)

Стаття 61

(Article 61)

Кримінальні процедури і покарання застосовуються щонайме­нше до зловмисної контрафакції товарного знаку та копірайтного піратства комерційних масштабів. Покарання: ув'язнення та/чи грошовий штраф, достатні для стримання. Мають відповідати рі­вню покарання за інші злочини відповідної тяжкості. Передбача­ється вилучення (seizure), конфіскація (forfeiture) і знищення (destruction) порушницьких товарів, матеріалів та приналежнос­тей (implements)переважно задіяних для вчинення порушення. Країнам-учасницям дозволяється запроваджувати кримінальні заходи і до інших порушень прав інтелектуальної власності.

У книзі Lange D., LaFrance M., Myers G. Intellectual Property. Сaсes and Materials. — St. Paul (MN): West Publishing Co., 1998 за­значається:

• не існує міжнародного визначення секретів виробництва;

• навіть у США охорона секретів виробництва покладається на право штатів, яке функціонує у вигляді аналога патентної охо­рони;

• Угода TRIPs є першим багатостороннім міжнародним дого­вором, який відверто визнає виробничосекретівське право (trade secret law) і вимагає від її учасників охороняти секрети виробни­цтва;

• Угода TRIPs відображує положення Паризької конвенції з охорони промислової власності як частину охорони нерозкритої інформації;

• мова Угоди TRIPs відображує мову «Одноманітного закону із секретів виробництва» США (United States Uniform Trade Secret Act), але відверто не згадує право на зворотний інжиніринг (reverse engineering);

• з огляду на те, що виробничосекретівське право ще ніколи не визнавалося на міжнародному рівні, залишається подивитися наскільки корисною виявиться така охорона;

• є сподівання, що виробничосекретівська теорія доведе свою важливість у розвитку альтернативних теорій охорони інтелектуальної власності для нових технологій, таких як комп' ютери.

Залишається погодитися з висловленими вище думками і по­рекомендувати читачеві уважно опрацювати розділ цієї книги про охорону секретів виробництва у США.