Стаття 2

магниевый скраб beletage

(1) Стаття 1 застосовується незалежно від наявності будь- якого з наступних зобов' язань, які зазвичай є такими, що не об­межують конкуренцію:

1) зобов' язання ліцензіата не розголошувати (not to divulge) ноу-хау, передані ліцензіаром; це зобов' язання зберігається і піс­ля закінчення терміну угоди;

2) зобов' язання ліцензіата не надавати субліцензій (sublicenses) або поступатися (to assign) ліцензією;

3) зобов' язання ліцензіата не використовувати ліцензовані ноу-хау після закінчення чинності угоди оскільки (in so fkr) і доти (as long as) ноу-хау залишаються секретними;

4) зобов' язання ліцензіата передати ліцензіару будь-який до­свід (any experience), отриманий від використання ліцензованої технології і надати йому невиключну ліцензію (non-exclusive license) на удосконалення або нові застосування (new applications) тієї технології, за умови:

a) ліцензіату не перешкоджають протягом терміну угоди чи після закінчення включно використовувати свої власні удоскона­лення якщо вони є відокремленими від ноу-хау ліцензіара (are severable from licensor's know-how) або ліцензувати їх третім осо­бам, якщо таке ліцензування не розкриває ноу-хау, передані лі- цензіаром і які ще залишаються секретними; це не звільняє ліце- нзіата від зобов'язання попередньо запитати схвалення ліцензі- аром такого ліцензування за умови, що у схваленні не буде відмов­лено, якщо відсутні об'єктивно виправдані причини (objectively justifiable reasons) вірити, що такі ліцензовані третім особам удо­сконалення не розкриють ноу-хау ліцензіата і

b) ліцензіар взяв виключне чи невиключне зобов'язання пере­дати ліцензіату свої власні удосконалення і своє право викорис­товувати удосконалення ліцензіата, які не є невіддільними, (are not severable from the licensed know-how) не продовжується за да­ту, коли закінчується право ліцензіата на використання ноу-хау ліцензіара, за винятком порушення ліцензіатом угоди; це не зві­льняє ліцензіата від зобов' язання надати ліцензіару опціон на продовження використання цих удосконалень після тієї дати, як­що він одночасно скасовує заборону на післядоговірне викорис­тання після того як мав можливість провірити удосконалення лі- цензіата і сплатити належні роялті за їх використання;

5) зобов'язання ліцензіата дотримуватися мінімальних якісних специфікацій (minimum quality specifications) на ліцензований продукт або на одержання (to procure) товарів і послуг від ліцен- зіара або від підприємства, вказаного ліцензіаром, якщо такі спе­цифікації, продукти або послуги необхідні для:

(a) технічно задовільного використання (technically satisfactory exploitation) ліцензованої технології;

(b) для забезпечення того, щоб виробництво ліцензіата відпо­відало (to conform) стандартам якості (quality standards), яких до­тримується ліцензіар та інші ліцензіати, і дозволяють ліцензіару виконувати відповідні перевірки (related checks).

6) зобов'язань:

a) інформувати ліцензіара про незаконне привласнення (misappropriation) ноу-хау або порушення (infringements) ліцензо­ваних патентів;

b) порушувати справи або допомагати ліцензіару у порушенні справ, спрямованих проти таких привласнення або порушень;

за умови, що ці зобов' язання не перешкоджають ліцензіату скористатися правом кидати виклик чинності ліцензованих пате­нтів (to challenge the validity of the licensed patents) або оспорюва­ти (to contest) секретність ліцензованих ноу-хау за винятком тієї ситуації, коли ліцензіат сам певним чином зробив внесок (to contribute) у їх розкриття.

7) зобов'язання ліцензіата (у тому випадку, коли ноу-хау стають відомі громадськості (to become publicly known) з непри­четності до цього ліцензіара) до кінця чинності угоди продов­жувати виплати роялті у розмірах (amounts), з періодичністю (for the periods) і відповідно до методів, вільно визначених сто­ронами без зашкодження виплаті будь-якого додаткового від­шкодування (additional damages) у випадку, коли ноу-хау стають відомими громадськості з огляду на діяльність ліцензіата на по­рушення угоди;

8) зобов'язання ліцензіата обмежити використання ліцензова­ної технології однією чи більшою кількість технічних сфер за­стосування (technical fields of application), на які поширюються ліцензована технологія або одним чи більшою кількістю ринків продукту;

9) зобов' язання ліцензіата сплачувати мінімальні роялті або виробляти мінімальну кількість ліцензованого продукту або ви­конувати мінімальну кількість операцій під час використання лі­цензованої технології;

10) зобов'язання ліцензіара надавати ліцензіату будь-які інші сприятливі умови ніж ті, які ліцензіар може надавати іншому підприємству після набрання чинності угодою;

11) зобов'язання ліцензіата маркувати ліцензований продукт найменуванням ліцензіара;

12) зобов'язання ліцензіата не використовувати ноу-хау ліцен­зіара для будівництва потужностей (facilities) для третіх сторін; не на шкоду праву ліцензіата збільшувати можливість (capacity) своїх потужностей або створювати (to set up) додаткові потужно­сті для свого власного використання на нормальних комерційних умовах, включаючи сплату додаткових роялті.

У випадку особливих обставин ті зобов'язання, які згадані у пункті 1 і які підпадають під частину 1 статті 85, підлягають ви­ключенню, навіть, якщо вони не супроводжуються жодним із зо­бов'язань, яким надає виключення стаття 1.

Виняток, передбачений у пункті 2, застосовується завжди, як­що в угоді сторони беруть зобов' язання на кшталт згаданих у пункті 1, але з обмеженішим обсягом, порівнюючи з дозволеним у тому пункті.