Стаття 3

магниевый скраб beletage

Статті 1 і пункт 2 статті 2 не застосовується якщо:

1. ліцензіату перешкоджають у продовженні використання лі­цензованих ноу-хау після закінчення чинності угоди, якщо ноу- хау стають відомими громадськості не з вини ліцензіата при по­рушенні контракту;

2.ліцензіат зобов'язаний:

a) поступатися повністю або частково (to assign in whole on in part) ліцензіару правами на удосконалення або на нові застосу­вання ліцензованої технології;

b) надавати ліцензіару виключну ліцензію (exclusive license) на удосконалення або нові застосування ліцензованої технології, що перешкодить ліцензіату впродовж угоди (during the currency of the agreement) і/або після неї використовувати свої власні удо­сконалення, якщо вони здатні бути відокремленими (severable) від ноу-хау ліцензіара, або ліцензувати їх третім сторонам, за умови що таке ліцензування не розкриває ноу-хау ліцензіара, які все ще залишаються секретними;

с) у випадку угоди, яка також включає заборону на викорис­тання після закінчення її чинності, надавати ліцензіару, навіть, на невиключній і взаємній основі, ліцензії на удосконалення, які не є відокремленими від ноу-хау ліцензіара, якщо право ліцензіара на використання цих удосконалень не є тривалішим ніж право ліцензіата на використання ноу-хау ліцензіара, за винятком при­пинення угоди внаслідок порушення ліцензіата;

3. ліцензіат зобов' язаний на момент набрання угодою чиннос­ті приймати якісні специфікації або інші ліцензії або придбавати (to procure) товари і послуги, які він не хоче, якщо ці ліцензії, які­сні специфікації, товари або послуги не є необхідними для техні­чно-задоволеного використання ліцензованої технології або за­безпеченого того, щоб виробництво ліцензіата відповідало стан­дартам якості, яких дотримується ліцензіар та інші ліцензіати;

4. ліцензіату заборонено оспорювати секретність ліцензованих ноу-хау або позивати про чинність ліцензованих патентів у ме­жах «Спільного ринку», які належать ліцензіару або підприємст­вам, пов' язаним з ним, без шкоди праву ліцензіара на припинен­ня ліцензійної угоди у випадку такого позову;

5. з ліцензіата стягується роялті за товари і послуги, які не є повністю (entirely) або частково (partially) виготовлені за допомо­гою ліцензованої технології, або за використання ноу-хау, які стали відомими громадськості завдяки діям ліцензіара або під­приємства, пов' язаного з ним;

6. одна сторона обмежена у межах тієї ж самої сфери техноло­гії або у межах того ж ринку продукту щодо споживачів, яким вона може слугувати, зокрема, їй заборонено постачати для пев­них класів використання (certain classes of uses), застосувати пев­ні форми дистрибуції або з метою розподілу споживачів викори­стовувати певні типи упакування продуктів, за винятком того, що передбачено у пунктах 1 і 7 статті 1 та пункті 2 статті 4;

7. підлягає обмеженню кількість ліцензованих продуктів, які може одна сторона виготовляти або продавати або кількість опе­рацій з використання ліцензованої технології, які вона може ви­конувати за винятком того, що передбачено у пунктах 1 і 8 статті 1 і пункті 2 статті 4.

8. одна сторона обмежена у визначенні цін, складових цін (components of prices) чи знижок (discounts) на ліцензовані про­дукти.

9. одна сторона обмежена конкурувати з іншою стороною, з підприємствами, пов' язаними з іншою стороною або з іншими підприємствами у межах «Спільного ринку» щодо науково- дослідницької діяльності, виробництва або використання конку­руючих продуктів і їх дистрибуції без шкоди зобов'язанню ліце- нзіата на застосування його найкращих намагань (endeavours) щодо використання ліцензованої технології і без шкоди праву лі- цензіара на припинення виключності, наданої ліцензіату і припи­нення передачі удосконалень у випадку зайняття ліцензіатом будь-якою такою конкуруючою діяльністю і вимагати того, щоб ліцензіат довів, що ліцензовані ноу-хау не використовуються у виробництві товарів і послуг інших, ніж ті, що ліцензовані;

10. початковий термін (initial duration) ліцензійної угоди авто­матично продовжується включенням у неї будь-яких нових удо­сконалень, переданих ліцензіаром, якщо ліцензіат не має права на відмову від таких удосконалень або кожна сторона не має права припинити угоду після закінчення початкового терміну угоди і, щонайменше (at least) кожні три роки після того;

11. від ліцензіара вимагається, хоча і у окремих угодах, впро­довж періоду, який дозволений відповідно до п. 1 ст. 1, не ліцен­зувати іншим підприємствам використання такої ж технології на ліцензованій території або від сторони вимагається впродовж пе­ріодів, що перевищують ті, які дозволені в пунктах 2 або 4 статті 1, не експлуатувати таку ж технологію на території іншої сторони або інших ліцензіатів;

12. від однієї чи обох сторін вимагається:

(a) відмовляти без об' єктивно виправданої причини у задоволен­ні попиту (to meet demand) користувачів (users) або перепродавців (resellers) на їх відповідних територіях, які займаються маркетингом товарів на інших територіях у межах «Спільного ринку»;

(b) ускладнювати (to make it difficult) користувачам або пере- продавцям одержання продуктів від інших перепродавців у «Спі­льного ринку» і, зокрема, користуватися правами інтелектуальної власності (to exercise intellectual property rights) або вживати захо­дів (to take measures) для перешкоджання користувачам або пере- продавцям одержувати продукти зі сторони (obtaining outside) або постачати на ринок на ліцензованій території продукти, які на законних підставах були поставлені на ринок «Спільного рин­ку» ліцензіаром або за його згоди;

або вчиняють це за узгодженими між собою діями (concerted practice between them).