1.2. ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Здобуття Україною державної незалежності, потреба в її геоекономічному самовизначенні та інтеграція як самостійного суб'єкта у світове господарство, зумовили необхідність створен­ня й реалізації нової зовнішньоекономічної політики України. Формування ЗЕП України є вкрай актуальним і важливим питан­ням, оскільки зовнішньоекономічна сфера посідає вагоме місце серед низки чинників, від яких залежить економічне зростання країни. Аналіз показників розвитку економіки України засвідчує її велику залежність від зовнішньоекономічного сектора: зовніш­ньоторговельний оборот України сягає понад 70 % її ВВП. Це створює дуже високу залежність стану національної економіки як від експорту, так і від імпорту. Тому зовнішньоекономічний фак­тор потужно впливає на загальноекономічний розвиток України.

Нині в ході глибоких економічних, політичних і соціальних реформ Україні вдалося утвердити себе вагомим суб'єктом єв­ропейського й світового співтовариства, здобути міжнародне визнання й гарантії безпеки, укласти угоди про дружбу та спів­робітництво з багатьма країнами. Разом з тим, Україна не мала досвіду здійснення самостійної ЗЕП і допустила ряд прорахун- ків стратегічного значення. Реалізація зовнішньоекономічної політики України здійснювалась хаотично і непослідовно. Се­ред основних помилок слід зазначити кардинальну переорієнта­цію політики зі Сходу на Захід, надмірне захоплення зарубіж­ними фінансовими коштами, невиваженість дій щодо залучен­ня валютних коштів під гарантії Уряду, нескоординованість ва­лютної політики, нерішучість у проведенні аграрної реформи тощо.

В період ринкової трансформації економіки України розробка її ЗЕП на науковому фундаменті з урахуванням світового досвіду має першочергове значення. Водночас це завдання є дуже склад­ним, оскільки порівняно з 90-м роком Україна втратила понад половину свого економічного потенціалу, що значно більше, ніж за роки Другої світової війни (40 %). Дійсно, втричі скоротилось машинобудування, майже у 8 разів — легка промисловість, а електронна галузь як основа високих технологій — більше ніж у 100 разів. Життєвий рівень населення значно впав, 40 % населен­ня опинилось за межею бідності. В Україні існує висока частка населення, доходи якого не перевищують 1$ на добу. Це міжна­родний параметр крайньої бідності, за котрим наступає повна де­градація та фізичне вимирання.

Розробка сучасної ЗЕП України потребує визначення цілей і пріоритетів національного розвитку з урахуванням особливостей трансформаційного етапу національної економіки та наслідків глибокої соціально-економічної кризи.

Україна має розгалужену структуру зовнішніх зв'язків, кла­сифікація яких подана на рис. 1.3.

Зовнішня політика України спрямовується на виконання таких найголовніших завдань:

1. Утвердження і розвиток України як незалежної демократи­чної держави.

2. Збереження територіальної цілісності держави та недотор­каності її кордонів.

3.Включення національного господарства у світову економіч­ну систему для його повноцінного економічного розвитку, під­вищення добробуту народу.

4. Забезпечення стабільності міжнародного становища України.

5. Захист прав та інтересів громадян України та її юридичних осіб за кордоном.

6.Поширення в світі образу України як надійного і передба­чуваного партнера.

Україна здійснює відкриту ЗЕП і прагне до співробітництва з усіма зацікавленими партнерами, уникаючи залежності від окре­мих держав чи груп