Стаття 4

магниевый скраб beletage

(1) Виключення передбачені у статтях 1 і 2, також застосову­ються до угод, що містять зобов' язання, які обмежують конкуре­нцію, що не охоплюються тими статтями і не підпадають під статтю 3 за умови, що про ті угоди повідомляється Комісія від­повідно до Регламенту Комісії № 27 і Комісія не заперечує впро­довж шести місяців проти такого виключення.

(2) Пункт 1 застосовується, зокрема, щодо зобов'язання ліце­нзіата постачати лише обмежену кількість ліцензованого продук­ту конкретному споживачеві (particular customer), якщо ліцензія на ноу-хау видається на прохання такого споживача з метою за­безпечити його другим джерелом постачання у межах ліцензова­ної території.

Це положення також застосовується якщо споживач є ліцензі- атом і ліцензія, з метою забезпечення другого джерела постачан­ня, передбачає що ліцензовані продукти виготовляються спожи­вачем або субпідрядником.

(3) Шестимісячний період триває з дати, коли Комісія отри­мує повідомлення. Якщо ж повідомлення надсилається рекомен­дованим листом (registered post), то цей період триватиме від да­ти, вказаної на штемпелі (post mark) місця відправлення.

(4) Пункт 1 і 2 застосовується лише якщо:

(a) у повідомленні міститься чітко висловлене посилання на цю статтю або у сповіщенні, що супроводжує його;

(b) надіслана у повідомленні інформація є повною (comlete) і відповідає фактам (in accordance with the facts).

(5) На вигоди пунктів 1 і 2 можна заявляти для угод, повідом­лених до набрання чинності цими Правилами, шляхом сповіщен­ня Комісії з чітким посиланням на цю статтю і на повідомлення. Пункти 3 і підпункт b пункту 4 застосовуються за принципом mutatus mutandis.

(6) Комісія може заперечувати у наданні виключення. Вона заперечуватиме проти надання виключення, якщо отримуватиме клопотання про це від держави—члена впродовж трьох місяців після надання (transmission) державі—члену повідомлення, зазна­ченого у пункті 1 або сповіщення, зазначеного у пункті 5. Клопо­тання має бути обґрунтованим на основі міркувань (considerations), що стосуються правил конкуренції Договору.

(7) Комісія може у будь-який час зняти (to withdraw) запере­чення на виключення. Все ж таки якщо заперечення постало (to raise) за клопотанням держави—члена і це клопотання підтриму­ється, то заперечення може бути знятим лише після консультації з Дорадчим комітетом з обмежувальних практик і домінуючих становищ (Advisory Committee on Restrictive Practices and Dominant Positions).

(8) Якщо заперечення знято тому що відповідні підприємства показали (have shown), що виконано умови ч. 3 ст. 85, то виклю­чення застосовується з дати повідомлення.

(9) Якщо заперечення знято тому що відповідні підприємства внесли зміни (to have amended) угоду так, що виконано умови ч. 3 ст. 85, то виключення застосовується з дати, коли ці доповнення набирають чинності.

(10) Якщо Комісія заперечує у наданні виключення і запере­чення не зняте, то наслідки повідомлення регулюються положен­нями Регламенту № 17.