Стаття 5

магниевый скраб beletage

(1) Цей Регламент не застосовується до:

1. угод між членами патентного пулу або пулу з ноу-хау, які стосуються пулових технологій (pooled technologies).

2. ліцензійних угод з ноу-хау між конкуруючими підприємст­вами, які мають інтереси у спільних підприємствах або між од­ним з них і спільним підприємством, якщо ліцензійні угоди сто­суються діяльності цього спільного підприємства.

3. угод, за якими одна сторона надає іншій ліцензію з ноу-хау, а інша сторона у інших угодах або через пов' язані підприємства, на­дає першій стороні ліцензію на патент, товарний знак або ноу-хау або виключні права з продажу (exclusive sales rights), якщо сторони є конкурентами щодо продуктів, охоплених цими угодами.

4. угод, включаючи ліцензування прав інтелектуальної власнос­ті інших ніж патент (зокрема прав на товарні знаки, копірайт і промислові зразки) або ліцензування програмного забезпечення (licensing of software), за винятком коли ці права і програмне за­безпечення сприяють (are of assistance) досягненню мети (object) ліцензованої технології і відсутні зобов' язання, що обмежують конкуренцію окрім тих, що додаються до ліцензованих ноу-хау і яким надається виключення відповідно до цього Регламенту.

(2) Все ж таки цей Регламент застосовується до взаємних лі­цензій (reciprocal licenses) типів, на які є посилання у пункті 3, коли сторони не підпадають під жодне територіальне обмеження у межах «Спільного ринку» щодо виготовлення, використання або постачання на ринок продуктів, охоплених цими угодами або про використання ліцензованих технологій.