Стаття 7

магниевый скраб beletage

Комісія може зняти вигоди (to withdraw the benefit) Регламен­ту відповідно до статті 7 Регламенту № 19/65/ЄЕС, якщо у конк­ретному випадку знаходить, що угода, якій надане звільнення цим Регламентом, тим не менше має певні наслідки, які є несумі­сними (incompatible) з умовами, викладеними у ч. 3 ст. 85 Дого­вору і, зокрема, коли:

1. такі наслідки випливають з арбітражного рішення (arbitration award);

2. наслідком угоди є запобігання тому, щоб ліцензований продукт піддавався дієвій конкуренції на ліцензованій території від ідентичних продуктів або продуктів, які споживачі вважають еквівалентними за їх характеристиками, ціною і наміром викори­стання (intented use);

3. ліцензіар не має права припинити виключність, надану лі- цензіату, щонайменше через 5 років з дати набрання чинності угодою і щонайменше щорічно після того, якщо без поважної причини ліцензіат не використовує ліцензовану технологію або робить це неадекватно (fails to exploit the licensed technology or to do so adequately);

4. без шкоди пунктам 1 і 6 статті 1 ліцензіат відмовляється без об' єктивно поважної причини (without objectively valid reason) за­довольнити попит (unsolicited demand) користувачів або перепро- давців на території або інших ліцензіатів;

5. одна або обидві сторони:

(а) без об'єктивно виправданої причини відмовляє (відмовля­ють) задовольнити попит користувачів або перепродавців на їх відповідних територіях, які займалися б маркетингом цих проду­ктів на інших територіях у межах «Спільного ринку»; або

(b) ускладнюють користувачам або перепродавцям одержання продуктів від інших перепродавців у межах «Спільного ринку» і, зокрема, там, де вони використовують права інтелектуальної вла­сності або застосовують заходи з перешкоджання перепродавцям або користувачам від одержання зовні (outside) або постачання продуктів на ліцензованій території, які на законних підставах були поставлені на ринок у межах «Спільного ринку» ліцензіа- ром або за його згоди;

6. дія заборони на використання після закінчення терміну, за­значеної у пунктах 1 і 3 статті 2, перешкоджає ліцензіату викори­стовувати патент, термін чинності якого закінчився (expired patents), який можуть використовувати всі інші виробники;

7. період, впродовж якого ліцензіат зобов' язаний продовжува­ти сплачувати роялті після того як ноу-хау стали відомими гро­мадськості з огляду на діяльність третіх сторін, зазначений у пунктах 1 і 7 статті 2, значно перевищує одержаний виграш у часі (lead time acquired) з огляду на стартовий успіх (head-start) у ви­робництві і маркетингу і це зобов' язання є шкідливим для конку­ренції на ринку;

8. сторони були конкурентами перед наданням ліцензії і зо­бов'язання ліцензіата про виробництво мінімальної кількості або використання його найкращих намагань (best endeavours), зазна­чених у пунктах 1 і 9 статті 2 і пункті 9 статті 3, за наслідок ма­ють перешкоджання ліцензіату використовувати конкуруючі технології.