11.1. СЕКРЕТИ ВИРОБНИЦТВА

У США широко вживаються терміни «trade secret» і «ноу-хау». Українською мовою перший термін перекладається як «секрет виробництва». Другий термін не перекладається і викори­стовується у його англомовному вигляді. Слід зазначити, що пере­клад першого терміну не є точним. Він — невдалий. Щоправда ні­кому і ніколи не вдається точно його перекласти. Слово «trade» має у англійській мові багато значень (заняття, ремесло, професія, торгівля, клієнтура, правочин, обмін, виробництво). Словосполу­чення «trade union» українською мовою перекладається не як «тор­говельний союз», а «професійна спілка». Залишається погодитися із вживанням терміну «секрет виробництва», оскільки вдалішого українська мова не створила. Російська — теж.

Американські правники «ноу-хау» і «секрет виробництва» за­галом розуміють як еквівалентні поняття. У США термін «ноу- хау» не має офіційного статусу, а «секрет виробництва» такий статус має. Можливо термін «ноу-хау» вживається у побутовій мові частіше, ніж поняття «секрет виробництва».

Про еквівалентність понять в американській правосвідомості свідчить хоч би й те, що у широко відомій у США книзі — «На­стільній енциклопедії з інтелектуальної власності» Т. Мак — Ка­рті поняття «секрет виробництва» поміщено у дужки у нотатці, яка пояснює ноу-хау. Т. Мак — Карті пояснював ноу-хау як ін­формацію, яка дозволяє комусь виконати певне завдання або управляти певними пристроями чи процесами. Цей фахівець вважав, що поняття ноу-хау зазвичай означає певний вид техніч­ної інформації, яка дозволяє її власнику виконати певне завдання.

Інший американський правник Д. Голдшейдер зазначав, що ноу- хау — це підбірка інформації, що не є суспільним надбанням і володіння якою складає цінність.

Поняття «ноу-хау» часто вживалося у США у судових розгля­дах справ, коли мова йшла про значні масиви недиференційова- ної технічної інформації. У справі «Mycalex Corp. of America v. Demco Corp.» суд зазначав, що ноу-хау є фактичними знаннями, нездатними для точного окремого опису, але за використання в акумулятивній формі, після того як вони одержані шляхом спроб і помилок, дають тому, хто здобув їх, можливість продукувати дещо таке, яке б він не знав іншим чином як продукувати з такою ж акуратністю і точністю для комерційного успіху.

У справі «United States v. Timken Roller Bearing Corp.» суд вважав, що поняття ноу-хау є ширшим, ніж поняття «секрети ви­робництва».

У США інколи зустрічається і поняття «show — how» (шоу- хау). Воно означає передачу інформації шляхом демонстрації (показу).

Іншими термінами є «submitted ideas» (подані ідеї), «manufacturing information» (виробнича інформація). Часто по­няття trade secrets, know — how, manfacturing information, show — how, submitted ideas об'єднуються в одну групу за назвою «proprietary information» (власницька інформація). Поняття вжи­вається для позначення будь-якої інформації, щодо якої суди мо­жуть визнавати хоч би деякі виключні права.

Американські суди практично одностайно визнають і керу­ються коментарем «b» до §757 документа 1939 року, який має на­зву «Restatement (First) of Torts». Його можна перекласти як «Звід (Перший) права про делікти». Нагадаємо читачеві, що делікт — це позадоговірна шкода. Документ було складено американськи­ми правниками. Це — не нормативний документ у нашому розу­мінні цього поняття. З огляду ж на свою правову систему амери­канські суди визнають цей документ, як розумні люди визнають поради чи точки зору інших розумних людей.

У цьому документі зазначалося, що секрет виробництва може складатися з будь-якої формули, зразка, пристрою або компіляції інформації, яка використовується у чиємусь бізнесі і надає йому можливість одержання переваги над конкурентами, які її не зна­ють і не використовують. Це може бути формула хімічної речо­вини, технологія обробки або список спо