11.3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДЕЯКИХ УГОД ЩОДО СЕКРЕТІВ ВИРОБНИЦТВА

магниевый скраб beletage

У першому розділі «Protecting Trade Secrets» книги Dorr R. and Munch С. «Protecting Trade Secrets, Patents, Copyrights and Trademarks» (N.Y.: John Wiley & Sons, 1990 — 342 p.) міс­титься 17 форм документів, рекомендованих авторами для охо­рони секретів виробництва. Зазначимо їх.

Form 1-1 Visitor Log In (Журнал відвідувачів). Містить графи про дату; компанію, з якої прибув відвідувач; його прізвище; до кого приходив; мета; час прибуття; час відбуття.

Form 1-2 Trade Secret Legend (Попереджувальний напис на се­креті виробництва).

Form 1-3 Trade Secret or Company Proprietary Information (Ско­рочені попереджувальні написи на секреті виробництва).

Form 1-4 Employment Agreement Regarding Confidential Infor­mation (Трудова угода, що стосується конфіденційної інформації).

Form 1-5 Memorandum to Employee From President (Пам'ятна нотатка найманому працівникові від президента компанії).

Form 1-6 Employee Manual «What Are Trade Secrets?» (Підруч­ник найманого працівника «Що є секретами виробництва?»).

Form 1-7 Employee Exit Interview Checklist (Анкета про ін- терв' ю з працівником, який звільняється).

Form 1-8 Acknowledgment of Exit Interview (Розписка наймано - го працівника про проведене з ним при звільненні інтерв' ю).

Form 1-9 Follow — Up Letter After Termination (Лист колиш­ньому найманому працівникові після його звільнення).

Form 1-10 Covenant Not to Compere (Угода про уникнення конкуренції).

Form 1-11 FOIA Trade Secret Legend (Попереджувальний над­пис про те, що у документі, який підпадає під «Закон про свободу інформації» (The Freedom of Information Act), міститься секрет виробництва.

Form 1-12 FOIA Non — Trade Secret Legend (Попереджуваль­ний надпис про те, що у документі, який підпадає під «Закон про свободу інформації «, немає секрету виробництва.

Form 1-13 Submitted Trade Secret Legend (Попереджувальний надпис на ззовні поданому компанії секреті виробництва).

Form 1-14 Receipt of Delivery of Trade Secret Back to Submittor (Квитанція про повернення подавачеві його секретів виробництва).

Form 1-15 Disclosure Agreement (Угода про розкриття).

Form 1-16 Trade Secret Nondisclosure Agreement (Long Form) Угода про нерозкриття секрету виробництва (довга форма).

Form 1-17 Trade Secret Nondisclosure Agreement (Short Form) Угода про нерозкриття секрету виробництва (коротка форма).

У розділі 21-ому «Угоди щодо продажу або іншу передачу не- запатентованих технологічних цінностей» книги Mayers H. and Brunswold B. «Drafting Patent License Agreements» (Wash.: Burean of National Affair, 1992. — 278 p.) є зразки документів.

• Form A. — For Use Where Compensation Is Not Expected (Для використання тоді, коли не очікується винагорода за подану ідею).

• Form B. — For Use Where Compensation Is Hoped For (Для вико­ристання тоді, коли сподіваються на компенсацію за подану ідею).

Містить і документ «Conditions for Submission» (Умови по­дання).

• Contract for Acceptance of a Submitted Idea (Контракт про прийняття поданої ідеї).

• Contract in Respect to a Confidential Disclosure of Unevaluated Information Presumed to be Valuable (Контракт щодо конфіденційного розкриття неоціненої інформації очікуваної як така, що цінна).

Містить зразок Угоди (Agreement),Листової угоди (Letter Agreement) і Кінцевої оцінкової угоди (Final Evaluation Agreement).

• Угода про сферу технічних цінностей, з якими матиметься справа (Field of Technical Values to be Dealt With).