11.3.4. Угода про нерозкриття секретів виробництва

магниевый скраб beletage

Наводимо положення цієї Угоди так як вони відобра­жені у формі 1-16 книги Р. Дорра і К. Мунча:

• одержувач бере зобов' язання зберігати найсуворішу таєм­ність розкритих йому секретів виробництва та всієї інформації, отриманої від них та вживати всіх заходів, необхідні для підтри­мання таємності секретів виробництва;

• одержувач зобов'язується відповідати за будь-яку шкоду, викликану порушенням угоди; порушення включає поширення одержувачем секретів виробництва будь-якій третій стороні;

• одержувач обіцяє не використовувати самому секрети виро­бництва і не розкривати їх третім сторонам без попередньої на те письмової згоди надавача; якщо ж одержувач вважає за можливе не застосовувати одне чи кілька обумовлених з надавачем обме­жень щодо розкриття секретів виробництва, то за 60 днів до здій­снення наміру їх розкрити письмово повідомляє надавачеві про це; якщо одержувач подає надавачеві чіткі і переконливі докази доречності таких винятків, то надавач висловлює згоду на засто­сування цих винятків;

• обмеження на розкриття не застосовуються до будь-якої ча­стини секретів виробництва, які:

— на час їх розкриття одержувачу перебували у суспільному надбанні або пізніше стали загальнодоступними не через помил­ку одержувача, але лише щодо того обсягу, за якого ці секрети виробництва загальнодоступні громадськості;

— одержувач письмово зафіксував і заволодів цими записами до часу розкриття надавачем одержувачу секретів виробництва, але лише у тому обсязі, у якому ці секрети виробництва зафіксо­вано у згаданому описі;

— одержувач у будь-який час законним шляхом отримує у письмовому вигляді від третьої сторони, яка не пов' язана зо­бов'язанням секретності або конфіденційності з надавачем за об­ставин, що дозволяють розкриття або використання одержувачем секретів виробництва без обмеження, але лише у обсязі, у якому ці секрети виробництва розкрито;

— надавач згодом розкриває секрети виробництва третій сто­роні не за умов конфіденційності і лише у тому обсязі, у якому ці секрети розкрито;

• якщо одержувач вважає, що йому необхідно проконсульту­ватися з третіми сторонами щодо оцінки секретів виробництва, то такі сторони мають укласти безпосередньо з надавачем окрему угоду ще до розкриття одержувачем цих секретів виробництва;

• якщо одержувач і надавач впродовж 60 днів з дня набрання чинності Угоди про нерозкриття не укладають у письмовому ви­гляді нової угоди щодо майбутнього використання одержувачем цих секретів виробництва, то одержувач повертає надавачеві всі надані ним оригінальні матеріали та всі їх копії; одержувач також зобов'язується:

— впродовж 60 днів повернути надавачеві будь-яку письмову документацію, що стосується цих секретів виробництва;

— не використовувати ці секрети виробництва як базу для будь-яких майбутніх науково-дослідних робіт;

— не використовувати ці секрети виробництва для удоскона­лення будь-яких винаходів надавача;

• одержувач погоджується, що угода є зобов'язуючою для йо­го персоналу і він розкриє секрет виробництва та виконану ним їх оцінку лише тим своїм працівникам, яким необхідно знати та­ку інформацію;

• одержувач гарантує, що всі його працівники, які контактува­тимуть з секретами виробництва, підпишуть зобов'язання, що відповідають термінам і умовам Угоди між одержувачем і нада- вачем, до того як працівники будуть допущені до будь-якого кон­такту з цими секретами виробництва;

• ніщо в Угоді не розуміється як таке, що надає одержувачу певний інтерес чи ліцензію на ці секрети виробництва, чи будь- який патент, чи заявку на патент чи копірайт вже надані чи такі, на які згодом надавач подасть заявку та отримає будь-яке право, титул чи інтерес;

• одержувач попереджується, що всі права на будь-які вина­ходи, копірайти, товарні знаки чи секрети виробництва, які ви­пливають або отримуються надавачем у результаті розкриття цих секретів виробництва, є власністю надавача; одержувач та його персонал погоджується подавати надавачеві всі документи, необ­хідні для підтримання ним прав на зазначені винаходи, копіра йти, товарні знаки і секрети виробництва;

• одержувач стверджує, що він не вступив у жодні усні або письмові угоди і не взяв жодних зобов' язань перед третіми сто­ронами, які б суперечили положенням цієї Угоди; одержувач не розкриватиме ці секрети виробництва іншим, хто має такі зо­бов'язання перед третіми сторонами, які конфліктують з поло­женнями цієї Угоди;

• одержувач визнає, що неуповноважене використання або розкриття ним цих секретів виробництва завдає непоправну шко­ду надавачеві; одержувач погоджується, що надавач матиме пра­во на будь-які наявні відшкодування і санкції, а також на накла­дення тимчасової судової заборони (без необхідності надання ним застави) для загальмування порушення з боку одержувача, його агентів, слуг, роботодавців, найманих працівників та інших осіб;

• надавач і одержувач зазначають законодавство (наприклад, штату), якому підпорядковується їх Угода, та суд, який буде роз­глядати всі суперечки, які можуть виникнути у зв'язку з Угодою;

• надавач і одержувач погоджуються, що Угода може зміню­ватися лише за письмовою згодою її сторін; якщо ж виявиться, що Угода є настільки широкою, що її неможливо виконувати, то відповідні її положення можуть бути обмежені у суді до обсягу, за якого положення будуть розумними і такими, що підлягають виконанню;

• Угода закінчується фразою про те, що вона скасовує і замі­нює всі інші попередні домовленості між сторонами; зазначають­ся дата набрання чинності Угодою, прізвище, посада уповнова­женої особи кожної сторони, а також дата підписання нею Угоди.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Чи є різниця у США між поняттями «секрет виробниц­тва» і «ноу-хау»?

2. Як розуміє секрети виробництва «Звід Перший права про делікти» 1939 р.?

3. Як розуміє секрети виробництва UTSA 1979 року?

4. Коли і як у США започаткувалося законодавство з охо­рони і захисту секретів виробництва?

5. Як ви уявляєте взаємостосунки між федеральним пате­нтним законодавством і законодавством штатів із секре­тів виробництва?

6. Чи можуть секретами виробництва вважатися патен­тоспроможні винаходи, які не патентувалися, але викорис­товувалися для виготовлення продукції?

7. Способи правомірного заволодіння секретами виробниц­тва.

8. Недозволені методи одержання чужих секретів вироб­ництва.

9. Чи настає з огляду на факт копіювання відповідальність у сфері секретів виробництва?

10. Що повинен зробити власник секретів виробництва для збереження їх конфіденційності?

11. Як встановлюється термін правової охорони секретів виробництва?

12. Як роботодавці убезпечують себе від розкриття сек­ретів виробництва їх працівниками?

13. Як можна передати секрети виробництва іншим під­приємцям?

14. Чи можна у США за промислове шпигунство притяг­нути до кримінальної відповідальності?

15. Які судові заборони і відшкодування передбачаються у США за порушення законодавства про секрети виробництва?

16. Новизна і неочевидність у зв'язку із секретами вироб­ництва у США.

17. Чи є неодмінною умовою у США постійне використання секретів виробництва?

18. Чим з правової точки зору ліцензія на запатентований винахід відрізняється від ліцензії на секрети виробництва?

19. На що поширюється у США «право ідей»?

20. Чи є у США федеральне законодавство про комерційні ідеї?

21. Які чинники враховують суди США, стягуючи винаго­роду за подану ідею?

22. Що таке нерозвинуті ідеї?

23. Як американські суди ставляться до новизни і конкрет­ності ідеї?

24. Основний зміст концепцій квазі — контракту, конфіде­нційних відносин, відшкодування.

25. Основні положення деяких угод щодо секретів виробни­цтва.