Підопригора О. О. (1997 р.)

магниевый скраб beletage

У главі 11 — й «Право на нерозкриту інформацію» книги «За­конодавство України про Інтелектуальну власність» (Харків, Консум, 1997, — 192 с.) автор — Підопригора О. О. зазначала наступне:

1. Нерозкрита інформація ще не знайшла належної правової охорони у чинному цивільному законодавстві.

2. Патент, як правоохоронний документ, має істотну ваду — він не забороняє внести до запатентованого винаходу деякі зміни і запатентувати їх як новий винахід.

3. Заявники на патентну охорону намагаються не повністю розкривати технічну суть винаходу, щоб певну його ознаку (ознаки) зберегти як ноу-хау. Нерозкрита інформація є додатко­вим елементом, який істотно підсилює ефективність патентного захисту винаходів.

4. Нерозкрита інформація може бути об' єктом правової охорони до тих пір, поки частина інформації зберігає свою конфіденційність і до неї немає доступу третіх осіб на загаль­ній підставі.

5. Під дію правової охорони нерозкритої інформації не пови­нні потрапляти комерційні та інші таємниці, які складають дер­жавну таємницю і охороняються спеціальними законами.

6. Охоронюваною інформацією може бути лише така, яку мо­жна відділити від її носія, тобто передати іншим особам.

7. Володар нерозкритої інформації має вживати відповідних за­ходів для забезпечення конфіденційності зазначеної інформації.

8. Нерозкрита інформація — виключна власність її володіль­ця. Мають визначатися межі поведінки її володільця щодо об' єкта правової охорони.

9.Володар нерозкритої інформації має право на винагороду за використання її будь-яким способом.

10. У ліцензійному договорі має бути визначена доля переда­ної ліцензіату науково-технічної документації після сплину стро­ку ліцензії.

11. Факт розкриття сутності охоронюваної інформації припи­няє її правовий захист.

12. Добросовісний набувач нерозкритої інформації має збері­гати право на її використання будь-яким способом незалежно від попереднього володільця.

13. Порушник має відшкодовувати (компенсовувати) завдану шкоду в повному обсязі.

Слід зазначити, що на зовнішній обкладинці книга Підоприго- ри О. О. має назву «Інтелектуальна власність». На внутрішній обкладинці — поміщено повну назву.