Поняття суспільного регресу

Поняття "регрес" семантично пов'язане з латинським "regressus" - рух назад, неуспіх. Суспільний регрес – це напрям суспільного розвитку, протилежний суспільному прогресу, руйнуючий його, рух, який веде до деградації досягнутого, це особливий тип розвитку, коли відбувається перехід від вищого до нижчого, від більш розвинутого до менш розвинутого. Суспільний регрес також може бути зафіксований як у суспільства в цілому, так і у його окремих сфер, суспільних інститутів тощо. Таке загальне розуміння суспільного регресу необхідне, але воно недостатнє, бо має абстрактний характер.

Названий регрес, як, мабуть, і все в суспільстві має конкретно-історичний характер і змінюється в тих чи інших своїх суттєвих ознаках від епохи до епохи, від однієї країни до іншої. Так, в сучасну епоху він містить в собі своєрідні історичні особливості, які треба виявити в їх цілісності і системності, що може бути простою задачею лише на перший погляд. Продовжуючи аналіз у марксистській традиції, приходимо до висновків, що суспільний регрес просліджується в руйнуванні продуктивних сил, в контрреволюційних процесах повернення до попередньої суспільно-економічної формації або далі у минуле, посилення експлуатації людини людиною, звуження її свободи, подальше обмеження розвитку її здібностей і сил, занепад культури, моралі, посилення релігійності, влади церкви тощо.

Звертаючись до сучасного суспільства, - як світового, так і українського, - спираючись на роботи дослідників наших часів, вважаємо, що суспільний регрес також виявляється через суттєві суспільні та природні процеси. Це - деградація способу виробництва суспільного життя, ступінь руйнування природи з боку суспільства, ступінь тоталітаризації або авторитаризації держави, подальше пригноблення свободи суспільства і людини, відчуження особи, зниження рівня добробуту людей, погіршення стану здоров'я населення, скорочення середньої тривалості життя в “бідних” країнах, можливостей розвитку соціальних і біосних сил і здібностей людини, зменшення населення країни.

Перелічені вище суттєві критерії - це також лише необхідний етап у переході від абстрактного до дійсно конкретно-історичного дослідження суспільного регресу в тій чи інший країні в певний час. Конкретна філософсько-наукова картина суспільного регресу в окремо взятому суспільстві, його сферах або інститутах може бути описана і доведена тільки на основі системи емпіричних даних, висновків експертів та інше за певний період історії (5-10-20 років і більше). Тому не випадково, наприклад, в Україні зараз досить важко знайти повну, необхідну і не викривлену емпіричну картину по економічним, соціальним, демосним ("демографічним"), культурним та іншим процесам за 5-10-20 останніх років в порівнянні тощо. Як кажуть, ми вже це "проходили" і знову "проходимо".