Філософська теорія, методи та практика

Друга половина філософської справи пов’язана з практикою. Що вона собою являє ?

Практика (від грецьк. praktike, від praktikos – діяльний, активний) – це матеріальна, чуттєво-предметна, цілеспрямована діяльність людини, завдяки якій відбувається освоєння та перетворення природних і соціальних об’єктів, діяльність, яка складає всезагальну основу, рушійну силу розвитку суспільства і пізнання. У широкому розумінні практика включає в себе усі види чуттєво-предметної діяльності людини (як виробничу, так і інші види діяльності – педагогічну, адміністративну, лікувальну, художню та інше). Основні форми практичної діяльності – виробництво матеріальних і духовних благ, виробництво людини, сфера послуг, а також соціально-перетворююча, революційна діяльність мас людей, направлена на суспільний прогрес.

Оскільки практична діяльність має свідомий характер, то ідеальна складова є необхідним моментом практики. Між практикою і філософською теорією існує внутрішня єдність.

Але це не означає, що практика і філософська теорія тотожні, що відповідна теоретична діяльність є формою практики. Так, марксизм доводить примат, першість практичної діяльності на теоретичною. В свою чергу, філософська теорія покликана випереджати практику, осмислювати проблеми еволюції природи, об’єктивно-суб’єктивні потреби суспільства, його класів та соціальних груп, етносів і тенденції розвитку соціуму, бути однією із рушійних духовних сил оновлення суспільства.

Таким чином, філософська теорія, її методи не мають життєвого смислу без практики. Саме практика є третьою суттєвою складовою, без якої дві перших складових втрачають свій суспільний сенс.

Твердження, що практика – критерій істинності філософської теорії та її системи методів потрібно перевести з площини абстрактності у площину конкретно-історичної дійсності. І тоді виявляється, що практика є позитивною, нейтральною та негативною. З позицій прогресивної, гуманістичної філософії критерієм істинності філософської теорії та її методів можна визнати тільки позитивну, прогресивну, творчу, гуманістичну практику.