Висновки : Філософія : B-ko.com : Книги для студентів

Висновки

 Підводячи підсумки викладеному, зазначимо, що матеріальне життя суспільства - лише одна, хоча і визначальна, сторона існування і розвитку соціуму. Друга ж сторона - це духовне життя, без якого неможливий суспільний розвиток. Діалектична єдність матеріального і духовного життя визначається поняттям "суспільне життя". У свою чергу, на основі розгляду способів виробництва матеріального і духовного життя можна вивести відповідні способи виробництва суспільного життя.

 Співвідносячи розглянуті вище категорії соціальної філософії з феноменом молоді, можна зробити висновок, що молодь є результатом певного способу виробництва суспільного життя, а саме - процесу виробництва матеріальних і духовних благ і процесу виробництва людини, нових поколінь людей. Тому можна стверджувати, що в своїй основі молодь виступає як суспільне матеріально-духовне явище, яке детермінується виробництвом матеріального і духовного життя суспільства.

 У свою чергу, кожна сторона способу виробництва суспільного життя включає в себе відповідні продуктивні сили і виробничі відносини.

 Аналіз всесвітньої історії з позицій її діалектико-матеріалістичного трактування, конкретно-історичний підхід виявляють ряд якісно різних способів виробництва суспільного життя – первіснообщинний, азіатський, рабовласницький, феодальний, капіталістичний, комуністичний і гуманістичний.

 Категорії суспільної та суспільно-економічної формації означають тривалі періоди в розвитку суспільства, протягом яких панує певний спосіб виробництва суспільного життя.

 Кожна суспільна або суспільно-економічна формація внаслідок своєї природноісторичної сутності проходить певні ступені або фази свого становлення, дозрівання і відмирання, перетворюючись в результаті в нову, як правило, якісно більш розвинуту суспільно-економічну або суспільну формацію.

 

Питання до самоперевірки

Як розуміли К.Маркс і Ф.Енгельс категорію суспільного життя?

Що таке виробництво і відтворення безпосереднього життя?

Як слід розуміти спосіб виробництва суспільного життя?

В чому помиляються ліберальні критики (П.Вейзенгрюн та інші), обвинувачуючи Ф.Енгельса в тому, що він ніби ставить в один ряд виробництво засобів до життя і продовження роду?

Азіатське, античне, феодальне, буржуазне суспільство К.Маркс називає особливими ступенями в історичному розвитку людства. На якій підставі?

Коли з’явились категорії суспільної та суспільно-економічної формації? Що було основою для її виникнення?

Як Ви розумієте "економічну суспільну формацію" та її "прогресивні епохи"?

Як можна пояснити ідею, що економічна суспільна формація являє собою природноісторичний процес?

Чому неправі ліберальні і консервативні критики, стверджуючи, що вчення марксизму є "економічним матеріалізмом" і т.п.

В чому полягає різниця між суспільною та суспільно-економічною формаціями ?

Які історичні умови спричинили розвиток НТР та НТП ?

Дайте визначення науково-технічного прогресу.

Дайте визначення науково-технічної революції.

Які можна назвати головні напрями розвитку НТР ?

Які тенденції розвитку виявляються в НТР та НТП ?

Визначте основні соціальні наслідки НТР та НТП в сучасних суспільствах.

Зробіть висновок по темі.