Висновки

магниевый скраб beletage

 Зазначимо, що категорії об’єкту та суб’єкту є абсолютно необхідними та істотними у соціально-філософських дослідженнях. Ці категорії виявляються принципово важливими зокрема при формуванні ідеалізованого об’єкту молоді, а також при визначенні суб’єкту та об’єкту щодо діяльності молоді та інших вікових груп суспільства.

 Підкреслимо, що теорії діяльності і суспільних відносин є дійсно необхідною складовою частиною соціальної філософії. Будучи змістовною стороною суспільно-формаційної парадигми в своїх специфічних виявах, знаходячись в діалектичних взаємозв'язках з концепцією відчуження, дані теорії відкривають широкі можливості для аналізу соціальних проблем в певному суспільстві.

 Якими своїми основними аспектами теорії діяльності і суспільних відносин можуть бути цікаві молоді?

 Перше. Діяльність і суспільні відносини виступають необхідною і найважливішою умовою і основою становлення і розвитку молоді в суспільстві, тією реальною рушійною силою, яка перетворює представників молоді в зрілих членів суспільства. Все це дозволяє виявити діяльну і суспільну сутність молоді, єдність її чуттєво-практичної і духовної активності, поступове включення в процеси спадкоємності поколінь.

 Друге. Діяльність по своїй суті базується на суспільно корисній праці. Оскільки праця в сучасному суспільстві не є носієм вищого значення людського буття, а лише засобом до існування, відповідне відношення до праці утверджується у молоді передусім внаслідок її суспільної практики.

 Третє. Особливе значення для нових поколінь має розподіл діяльності на репродуктивну, направлену на отримання певних результатів певними засобами, і продуктивну, творчу, пов'язану з виробленням нових цілей і відповідних ним засобів або з досягненням певних цілей за допомогою нових засобів. Важливе місце в житті молоді займає самодіяльність.

 Четверте. Людська діяльність і суспільні відносини мають свідомий характер і суспільно детерміновані, вони органічно пов'язані з конкретно-історичним суспільством, системою його потреб, інтересів, мотивів, ідеалів, цінностей, етичних орієнтирів. Тому діяльність і суспільні відносини, в які включається кожне нове покоління, конкретно-історичні, суспільно детерміновані, зумовлені певними мотивами, цінностями, ідеалами.

 П'яте. Діяльність і самодіяльність не існують поза суспільних відносин. У сучасному суспільстві певні діяльність і самодіяльність молоді мають відчужений характер.

 

 Питання до самоперевірки

Як розумілись категорії суб’єкту і об’єкту Р.Декартом та І.Кантом?

В чому полягає особливість трактування категорій суб’єкту і об’єкту в німецькій класичній філософії?

Як можна пояснити якісно новий підхід К.Маркса до проблеми суб’єкту і об’єкту?

Погляди західних мислителів ХХ ст. на категорії суб’єкту і об’єкту?

Як можна визначити специфіку підходу вітчизняних філософів до цієї проблеми?

Як трактувались діяльність і суспільні відносини К.Марксом?

В чому сутність діяльнісної концепції В.О.Лекторського?

Історія дослідження концепції відчуження?

Зробіть висновки по темі.