індивідуальна, групова й масова політична свідомість

магниевый скраб beletage

Залежно від суб'єкта політичної свідомості виокремлюють індиві­дуальну, групову й масову політичну свідомість. Індивідуальна полі­тична свідомість — це свідомість кожної окремої людини як учасни­ка політичного процесу. Групова політична свідомість — це свідо­мість різних соціальних спільнот (соціально-класових, етнічних, демо­графічних, професійних, територіальних).

Соціальну базу масової політичної свідомості становить маса як сукупність індивідів, що належать до різних соціальних спільнот і бе­руть участь у конкретних політичних процесах. За своїм змістом масо­ва політична свідомість є сукупністю ідей, поглядів, уявлень, почуттів, настроїв, що відображають доступні й відомі масам політичні явища і процеси. Масова політична свідомість формується під впливом не ли­ше соціально-економічних і політичних чинників, а й за допомогою ідеологічних засобів. Однією із суттєвих рис масової політичної сві­домості є її динамізм — здатність до швидких змін залежно від дії різ­номанітних чинників, особливо агітації і пропаганди. Ця особливість слугує підставою для маніпулювання масовою політичною свідомістю, яке досить поширене в політиці.

Масова свідомість проявляється у громадській думці. Основними каналами з'ясування і вияву громадської думки є опитування населення, референдуми, збори, маніфестації, всенародні обговорення важливих суспільно-політичних проблем, звернення населення зі скаргами і про­позиціями до органів державної влади та органів місцевого самовряду­вання, громадських організацій, засобів масової інформації тощо.

Політична свідомість є найважливішою складовою політичної культури. Однак не всі її прояви належать до політичної культури. Політична свідомість відображає всю багатоманітність політичних відносин, до складу політичної культури входять лише домінуючі в суспільстві або найхарактерніші для тієї чи іншої соціальної спільноти типові, укорінені ідеї, погляди, уявлення тощо щодо різних аспектів політичного життя. Передусім це стосується ціннісних орієнтацій, які є визначальними щодо світоглядних позицій і політичної поведінки.