вплив політичної культури на політичну систему

магниевый скраб beletage

Політична культура є складовою політичної системи суспільства і відіграє надзвичайно важливу роль у її функціонуванні. Вона впливає на форми, функціонування і розвиток політичних інститутів, зумовлює політичну поведінку широких мас. Стабільність і життєздатність будь- якої політичної системи залежить від міри відповідності її цінностей цінностям політичної культури більшості громадян. Ставлення людей до інститутів політичної системи, правлячої еліти, політичних лідерів, взагалі до всіх політичних явищ і процесів відбувається під впливом їхньої політичної культури. Цим пояснюється, зокрема, те, що один і той самий тип політичної системи виявляється прийнятним в одному суспільстві і неприйнятним в іншому.

Особливо важливу роль у функціонуванні політичної системи віді­грає однорідність (гомогенність) політичної культури, з якою безпосе­редньо пов'язана стабільність суспільства. Унаслідок соціальної різ­норідності суспільства його політична культура складається з багатьох різних часткових культур або субкультур — класових, етнічних, демо­графічних, професійних, регіональних, релігійних тощо. політична субкультура — це сукупність таких стійких форм політичної свідомо­сті й поведінки, які значно відрізняються від загальних, домінуючих у суспільстві. В одному разі відмінності часткових культур від загальної політичної культури суспільства не мають принципового характеру, часткові культури інтегруються в загальну як субкультури. В іншому разі часткові культури настільки відрізняються від загальної політич­ної культури, що виступають як контркультура. Це означає, що в кож­ному суспільстві можуть існувати водночас кілька політичних куль­тур: домінуюча (загальна) політична культура, субкультури і контркуль- тура.

Наявність різних, тим більше — протилежних політичних культур, тобто фрагментарність політичної культури суспільства, містить у собі загрозу втрати спільних ідеалів і цілей, переважання часткових інтере­сів над загальнонаціональними, дестабілізує політичну систему. Оскі­льки наявність у суспільстві політичних субкультур є звичайним яви­щем, то для правлячих кіл важливо узгоджувати ці субкультури на базі спільних інтересів і цінностей і тим самим забезпечувати стабільність усієї суспільної системи. Фрагментарність політичної культури особ­ливо виразно проявляється в переломні періоди суспільного розвитку, коли руйнуються звичні уявлення, переривається наступність норм політичної культури, утворюється розрив між політичною культурою старшого й молодшого поколінь.