глава 2 основні історичні віхи пізнання політичних явищ : Політологія : B-ko.com : Книги для студентів

глава 2 основні історичні віхи пізнання політичних явищ

Вивчення будь-якої науки передбачає опанування насамперед історії її виникнення, становлення і розвитку. Щодо політології це особливо важли­во з огляду на те, що вона має тривалу історію і як наука про один із найва­жливіших видів людської діяльності — політику — відіграє велику роль у житті суспільства. Знання історії політичної думки сприяє кращому розу­мінню як минулих і сучасних політичних ідей і теорій, так і реального зміс­ту сучасних політичних процесів, закономірностей і тенденцій їх розвитку.

Звичайно, спроба повно викласти в одній главі більш ніж двотися- чолітню багатоманітну історію світової політичної думки була б нама­ганням осягнути неосяжне. Тож доводиться зупинитися лише на осно­вних віхах цієї історії, основних її ідеях і постатях.

1. ЗАРОДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ІДЕЙ ТА ЇХ РОЗВИТОК У СТАРОДАВНЬОМУ СВІТІ

Зародження політичної думки пов'язується з тим рівнем суспільно­го розвитку, коли виникає приватна власність на засоби виробництва, відбувається соціальне розшарування суспільства, утворюється держа­вність. Саме проблеми держави і права, владних відносин у суспільст­ві були й залишаються в центрі політичної думки.