2. ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИЧНА ДУМКА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

В історії Західної Європи середні віки охопили більш ніж тисячолі­тню епоху — V-XVI ст. Це була епоха формування і розвитку феода­лізму. Політичні вчення цієї епохи постійно змінювались. Сильний вплив на них справляли християнська релігія і римо-католицька церк­ва, яка практично неподільно панувала в той час у сфері духовного життя. У центрі ідейно-політичних зіткнень цього періоду була запек­ла боротьба між римо-католицькою церквою, папством, з одного боку, і світськими феодалами, монархами, з іншого, за вплив у суспільстві. Відповідно однією із центральних проблем політичної думки стало питання про те, яка влада — духовна (церква) чи світська (держава) повинна мати пріоритет у суспільстві.

На розвиток політичної думки Середньовіччя значний вплив мали і вчення античних мислителів, особливо їхні ідеї про походження і сут­ність держави, про правильні й неправильні форми правління та їх взаємозв'язок.