зміст

магниевый скраб beletage

ПЕРЕДМОВА......................................................................................................... 7

Розділ 1. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНИХ ІДЕЙ........... 9

ГЛАВА 1. Предмет політології.......................................................................... 9

1. Об'єкт і предмет політології........................................................... 10

2. Основні категорії, методи і функції політології........................ 20

ГЛАВА 2. Основні історичні віхи пізнання політичних явищ............... 31

1. Зародження політичних ідей та їх розвиток у Стародавньому світі 31

2. Західноєвропейська політична думка Середньовіччя........... 41

3. Політичні вчення епохи Відродження........................................... 44

4. Становлення і розвиток політичної науки Нового часу........ 50

5. Основні напрями західноєвропейської політичної думки XIX — початку XX століття 64

ГЛАВА 3. Зародження і розвиток української політичної думки....... 80

1. Політичні погляди в Київській Русі.............................................. 80

2. Українська політична думка литовсько-польської і польсько- козацької доби (XVI—XVIII століття) 85

3. Політична думка України в XIX столітті..................................... 96

4. Основні напрями розвитку української політичної думки в пер­шій половині XX століття 106

Розділ 2. ПОЛІТИКА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ................................... 128

ГЛАВА 4. Сутність та основні види політики........................................ 128

1. Поняття, суб'єкти і функції політики.......................................... 128

2. Зв'язок політики з іншими сферами суспільного життя........ 139

ГЛАВА 5. Політична влада......................................................................... 147

1. Влада як суспільні відносини...................................................... 147

2. Ресурси й легітимність політичної влади................................. 158

ГЛАВА 6. Соціальні засади політики....................................................... 169

1. Соціальні відносини та їх основні види.................................... 169

2. Соціальні спільноти як суб'єкти політики................................ 172

3. Соціально-політичні конфлікти.................................................... 180

ГЛАВА 7. Системний вимір політики....................................................... 189

1. Сутність і значення системного аналізу політики................. 189

2. Структура і функції політичної системи суспільства........... 196

3. Типологія політичних систем........................................................ 206

Розділ 3. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР ПОЛІТИКИ..................... 210

ГЛАВА 8. Держава........................................................................................ 210

1. Сутність, ознаки та функції держави........................................ 210

2. Вищі органи сучасної держави і поділ державної влади.... 221

3. Форми держави.................................................................................. 233

4. Правова держава та громадянське суспільство.................... 249

ГЛАВА 9. Місцеве самоврядування.......................................................... 261

1. Поняття місцевого управління і самоврядування.................. 261

2. Система та функції органів місцевого самоврядування...... 266

ГЛАВА 10. Політичні партії........................................................................ 275

 Сутність, генезис і функції політичних партій........................ 275

 Типологія політичних партій....................................................... 281

 Партійні системи............................................................................... 286

 Політичні партії та основні типи сучасних виборчих систем.... 293

ГЛАВА 11. Громадські організації............................................................ 302

1. Поняття, функції і типологія громадських організацій......... 302

2. Громадські організації як групи інтересів................................ 308

3. Політичне представництво груп інтересів................................. 313

ГЛАВА 12. Політичні режими..................................................................... 319

1. Поняття і структура політичного режиму............................... 319

2. Типологія політичних режимів.................................................... 322

3. Теоретичні засади демократії....................................................... 334

Розділ 4. ЛЮДСЬКИЙ ВИМІР ПОЛІТИКИ............................................ 344

ГЛАВА 13. Особа як суб'єкт політики...................................................... 344

1. Політична суб'єктність особи...................................................... 344

2. Основні типи й види політичної поведінки.............................. 346

3. Політика і мораль............................................................................. 356

ГЛАВА 14. Політичні еліти.......................................................................... 361

1. Поняття і сучасні концепції політичних еліт........................... 361

2. Типологія та шляхи формування політичних еліт................. 371

ГЛАВА 15. Політичне лідерство................................................................ 379

1. Сутність, витоки та функції політичного лідерства.............. 379

2. Типологія і механізми формування політичного лідерства 386

ГЛАВА 16. Політична культура................................................................ 398

1. Сутність і структура політичної культури.............................. 398

2. Політична свідомість як елемент політичної культури........ 401

3. Типи і функції політичної культури............................................. 406

4. Політична соціалізація.................................................................. 414

Розділ 5. ПОЛІТИКА ЯК МІЖНАРОДНИЙ ПРОЦЕС.......................... 419

ГЛАВА 17. Міжнародна політика............................................................. 419

1. Зовнішня політика.......................................................................... 419

2. Міжнародні політичні відносини................................................ 430

3. Світовий політичний процес.......................................................... 437

ГЛАВА 18. Світові ідейно-політичні доктрини...................................... 447

1. Класичні буржуазні ідейно-політичні доктрини і сучасність .... 447

2. Основні ідейно-політичні доктрини в робітничому русі...... 456

3. Ідейні засади політичного екстремізму...................................... 464