ЗАРОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ

магниевый скраб beletage

Українська політична думка зародилась і розвивалась у контексті європейської політичної думки, яка справляла на неї визначальний вплив. Одним із важливих чинників розвитку української політичної думки були об'єктивні соціально-політичні процеси, що відбувалися в самій Україні. У центрі них постійно перебувала проблема державнос­ті, яка по-різному вирішувалась політичними мислителями. З'ясування ідейно-світоглядних і соціально-політичних передумов, основних ідей і концепцій політичної думки України та їхньої ролі у становленні на­ціональної державності є важливою умовою розуміння сучасної украї­нської політичної дійсності, тих державотворчих процесів, які станов­лять її основний зміст.

У розгляді проблем розвитку політичної думки України важливим є пи­тання про її початок. Одні дослідники пов'язують його з існуванням окре- мішньої української державності (козацько-гетьманською добою), другі — з періодом Київської Русі, треті відносять витоки української політичної думки до більш ранніх часів. Для вирішення цього питання доцільно вихо­дити із джерел політичних і правових ідей, які дійшли до наших часів у писаній формі. Такими джерелами є створені в період Київської Русі літописи, «слова», «повчання», «житія», різні збірники законів тощо.