2. ЗВ'ЯЗОК ПОЛІТИКИ З ІНШИМИ СФЕРАМИ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ

місце політичних ВІДНОСИН У СИСТЕМІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

Суспільство є системою відносин. Суспільні відносини — це бага­томанітні зв'язки, що виникають між людьми у процесі їхньої діяльно­сті в різних сферах суспільного життя. Суспільні відносини можуть класифікуватись за їх об'єктами, суб'єктами та характером відносин між останніми. За характером виокремлюють, наприклад, антагоністи­чні й неантагоністичні відносини. В основі перших лежать антагоніс­тичні суперечності як такі, що можуть бути розв'язані лише шляхом знищення обох сторін або хоча б однієї з них. Неантагоністичні супе­речності, що лежать в основі неантагоністичних відносин, розв'я­зуються без знищення сторін.

Більшість видів суспільних відносин — економічні, політичні, іде­ологічні, правові, морально-етичні, побутові тощо — виокремлюються на основі їхніх об'єктів. Так, економічні відносини — це відносини, що складаються з приводу власності на засоби виробництва, у процесі самого виробництва, а також розподілу, обміну і споживання матеріа­льних благ. Політичні відносини складаються безпосередньо з приво­ду влади в суспільстві. Об'єктом ідеологічних відносин є ідеї і погля­ди, які відображають певні суспільні інтереси. Об'єктами правових відносин виступають правові норми, морально-етичних — норми мо­ралі тощо. Суб'єктами суспільних відносин можуть бути індивіди, соціальні спільноти та різноманітні організації.

На відміну від інших видів суспільних відносин головною особливіс­тю соціальних відносин є те, що вони виокремлюються на основі їхніх суб'єктів — соціальних спільнот, що сформувались об'єктивно у процесі історичного розвитку. Різновидами соціальних відносин є класові, націо­нальні, демографічні та інші відносини. Складатись вони можуть з приво­ду різних об'єктів — власності, влади, ідей, норм права тощо.

У сукупності суспільних відносин найважливішими є ті, що стано­влять головний зміст основних сфер суспільного життя — економіч­ної, соціальної, політичної і духовної. Це економічні, соціальні, полі­тичні й соціокультурні (ідеологічні, моральні, естетичні, релігійні) відносини. Вони тісно пов'язані між собою і перебувають у певній залежності, яка у філософії трактується по-різному.

Матеріалістичне марксистське розуміння суспільних відносин по­лягає в тому, що вони поділяються на первинні, базисні — матеріальні і вторинні, похідні — ідеологічні, надбудовні. Головними, визначаль­ними вважаються матеріальні — економічн