глава 5 ПОЛІТИЧНА ВЛАДА

Як і поняття політика, поняття політична влада є однією із базо­вих категорій політології. Політика і влада органічно взаємопов'язані, вони не тільки нероздільні, а й зумовлюють одна одну. Цей зв'язок настільки органічний, що в політології і філософії нерідко виникають дискусії щодо первинності однієї з них. Зміст політології як навчаль­ної дисципліни може бути розкритий і як розгортання змісту категорії політика, і як розгортання змісту категорії влада.

Поняття влади дає ключ до розуміння сутності та призначення по­літичних інститутів і процесів, самої політики. Визначення цього по­няття, з'ясування сутності й характеру політичної влади дає змогу ви­окремити політичні відносини з усієї сукупності суспільних відносин, має важливе значення для розуміння сутності політики й держави.

Про важливість поняття влади в науці свідчить, зокрема, існування особливої галузі науки — кратології (від грец. kratos — влада і logos — слово, поняття, учення) як сукупності філософських, соціологічних, політологічних, правових та інших знань про владу.