глава 7 СИСТЕМНИЙ ВИМІР ПОЛІТИКИ

Суспільство є складним і багатоманітним утворенням. Найважливі­шими і найзагальнішими елементами його структури є основні сфери су­спільного життя — економічна, соціальна, політична, духовна. Політична сфера охоплює всю багатоманітність політичних явищ і процесів — як необхідних, зумовлених об'єктивними чинниками суспільного розвитку, так і випадкових, що є результатом збігу обставин. Наука про політику, звичайно, не може охопити всю багатоманітність політичних явищ і про­цесів. Завдання політології, як і будь-якої іншої науки, полягає передусім у пізнанні необхідних, закономірних зв'язків між різними елементами її об'єкта. Найбільшою мірою цьому завданню відповідає категорія полі­тична система суспільства, яка є центральною в політології.