Розділ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР ПОЛІТИКИ

магниевый скраб beletage

"

глава 8

ДЕРЖАВА

Системний аналіз політики передбачає дослідження політичних ін­ститутів як основних елементів політичної системи суспільства, з'ясування місця і ролі кожного з них у цій системі. Головним із полі­тичних інститутів, найважливішим елементом політичної системи су­спільства є держава. Вона виступає об'єктом дослідження багатьох суспільствознавчих наук — філософії, соціології, історії, правознавст­ва, економічної теорії тощо. У сукупності цих наук політологія посідає особливе місце. Виникла вона саме як учення про державу (поліс) і за традицією, започаткованою ще в античному світі, нерідко й досі трак­тується як «державознавство». Проте політологія зовсім не претендує на монополію на наукові знання про державу. Відповідно до свого предмета і притаманних їй методів дослідження своє головне завдання у вивченні держави вона вбачає в тому, щоб розкрити сутність держа­ви як політичного інституту та з'ясувати її місце і роль у політичній системі суспільства. Системний підхід, крім усього іншого, надає мо­жливість, з одного боку, з'ясовувати ті властивості держави, яких вона набуває як частина політичної системи, а з іншого — розкривати вплив держави на функціонування інших політичних інститутів.