ПРЕДМЕТ ПОЛІТОЛОГІЇ

Розмежування політології та інших наук, які вивчають політичну сферу суспільного життя, передбачає визначення її предмета. Є різні трактування предмета політології.

В античному світі приватне і політичне, державне життя існувало в нерозривній єдності. Інституціональним суб'єктом політики там була лише держава, оскільки інших розвинених політичних інститутів тоді ще не знали. Об'єктом політико-філософських досліджень античних мислителів, наприклад Платона та Арістотеля, була саме держава в нерозривній єдності із суспільством. Відповідно до цієї античної тра­диції науку про політику нерідко називають державознавством.

Однак у міру розмежування громадянського суспільства й дер­жави, появи інституціональних засобів впливу цього суспільства на державу — політичних партій, громадських організацій, засобів масової інформації тощо — коло інституціональних суб'єктів полі­тики розширилося, що зробило очевидним обмеженість трактуван­ня політології як науки лише про державу. Вона стає наукою про політику в цілому.

Визначаючи об'єктом політології політичну сферу суспільного жит­тя, учені висловлюють різні думки щодо її предмета. Одні вважають таким предметом владу, другі — політичну систему, треті — демокра­тію, четверті — політичну культуру тощо. Особливості політології як окремої науки про політику найповніше відображає категорія політична система суспільства. Це інтегративна категорія, яка органічно поєднує всі інші категорії політології — політичні інститути, відносини, проце­си, культуру тощо, а тому є центральною в науці про політику.

Можна сказати, що політологія як наука про політику — це наука про політичну систему суспільства та її різноманітні підсистеми. Жод­на інша галузь наукового знання, яка досліджує політичну сферу сус­пільного життя, не робить це з такою системністю й повнотою, як по­літологія, і не має політичну систему суспільства в цілому як свій предмет. Політологія не може претендувати на вивчення всієї багато­манітності виявів політичного життя суспільства, однак вона є єдиною наукою, яка їх досліджує в систематизованому вигляді.

Однак визначення предмета політології через політичну систему суспільства містило б елемент тавтології (визначення невідомого через невідоме): наука про політику визначається як наука про політичну систему суспільства, розуміння якої, своєю чергою, потребує з'ясування спершу того, що ж таке сама політика. Іншими словами, визначення предмета політології — науки про політику — потребує спершу з'ясування того, що ж таке політика.

Є різні трактування політики. Поняття політика визначають через державу, політичну систему, владу тощо, як родові щодо нього понят­тя. На нашу думку, політику доцільно визначати через керівництво та управління суспільством, як родові щодо неї поняття, та владу, як її видову ознаку (докладно про це йдеться у главі 4). Відповідно політика виступає як діяльність щодо керівництва та управління суспільством на основі публічної влади. Однак для визначення предмета політології по­трібно ще з'ясувати, що саме у політиці — владному керівництві та управлінні суспільством — вивчає політологія.