3. ПАРТІЙНІ СИСТЕМИ

Велику роль у здійсненні політики, формуванні та функціонуванні полі­тичної системи відіграє партійна система. Від її типу значною мірою залежать стабільність та ефективність політичної системи, насамперед державних ін­ститутів, тип політичного режиму, механізм і ступінь розвитку демократії.

ПОНЯТТЯ ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ

У політологічній літературі даються різні визначення поняття пар­тійна система. Система взагалі — це сукупність взаємопов'язаних елементів, яка утворює певну цілісність, єдність. За аналогією партій­ну систему можна розуміти як цілісну сукупність діючих у країні полі­тичних партій і відносин між ними. Однак таке трактування надто за­гальне. Деякі дослідники вважають, що до складу партійної системи входять не всі наявні у країні політичні партії, а лише ті, які діють ле­гально. Інші наголошують на тому, що партійну систему складають лише ті партії, що прагнуть до влади, беруть участь у боротьбі за неї, справляють на її здійснення відчутний вплив. До партійної системи не входять дрібні, маловпливові партії, які не беруть участі у здійсненні влади і не впливають на неї. Найповніше той чи той тип партійної сис­теми визначається політичними партіями, представленими в парламе­нті. На такому розумінні Грунтується типологія партійних систем.

Отже, партійна система — це сукупність діючих у країні полі­тичних партій та відносин між ними, що складаються в боротьбі за державну владу та у процесі її здійснення.

ТИПОЛОГІЯ ПАРТІЙНИХ СИСТЕМ

У країнах сучасного світу склались різні партійні системи. Розріз­няються вони залежно від кількості діючих у країні політичних партій, основних принципів їхньої взаємодії, за ідеологічною та іншими озна­ками. Одними з найбільш деталізованих є типології партійних систем, запропоновані італійсько-американським політологом Дж. Сарторі та польським соціологом і політологом Є. Вятром.

Дж. Сарторі розрізняє сім типів партійних систем: однопартійну; з партією-гегемоном; з домінуючою партією; двопартійну; поміркованого плюралізму; поляризованого плюралізму; атомізовану. В основу типології покладено ідеологічну ознаку: однопартійна система є моноідеологічною, атомізована — ідейно різнорідною. Між цими двома полюсами залежно від ступеня розвитку й варіантів ідеологічного плюралізму в діяльності партій розташовуються решта п'ять