3. ПАРТІЙНІ СИСТЕМИ

Велику роль у здійсненні політики, формуванні та функціонуванні полі­тичної системи відіграє партійна система. Від її типу значною мірою залежать стабільність та ефективність політичної системи, насамперед державних ін­ститутів, тип політичного режиму, механізм і ступінь розвитку демократії.

ПОНЯТТЯ ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ

У політологічній літературі даються різні визначення поняття пар­тійна система. Система взагалі — це сукупність взаємопов'язаних елементів, яка утворює певну цілісність, єдність. За аналогією партій­ну систему можна розуміти як цілісну сукупність діючих у країні полі­тичних партій і відносин між ними. Однак таке трактування надто за­гальне. Деякі дослідники вважають, що до складу партійної системи входять не всі наявні у країні політичні партії, а лише ті, які діють ле­гально. Інші наголошують на тому, що партійну систему складають лише ті партії, що прагнуть до влади, беруть участь у боротьбі за неї, справляють на її здійснення відчутний вплив. До партійної системи не входять дрібні, маловпливові партії, які не беруть участі у здійсненні влади і не впливають на неї. Найповніше той чи той тип партійної сис­теми визначається політичними партіями, представленими в парламе­нті. На такому розумінні Грунтується типологія партійних систем.

Отже, партійна система — це сукупність діючих у країні полі­тичних партій та відносин між ними, що складаються в боротьбі за державну владу та у процесі її здійснення.

ТИПОЛОГІЯ ПАРТІЙНИХ СИСТЕМ

У країнах сучасного світу склались різні партійні системи. Розріз­няються вони залежно від кількості діючих у країні політичних партій, основних принципів їхньої взаємодії, за ідеологічною та іншими озна­ками. Одними з найбільш деталізованих є типології партійних систем, запропоновані італійсько-американським політологом Дж. Сарторі та польським соціологом і політологом Є. Вятром.

Дж. Сарторі розрізняє сім типів партійних систем: однопартійну; з партією-гегемоном; з домінуючою партією; двопартійну; поміркованого плюралізму; поляризованого плюралізму; атомізовану. В основу типології покладено ідеологічну ознаку: однопартійна система є моноідеологічною, атомізована — ідейно різнорідною. Між цими двома полюсами залежно від ступеня розвитку й варіантів ідеологічного плюралізму в діяльності партій розташовуються решта п'ять партійних систем.

Є. Вятр розділив партійні системи на альтернативні й неальтерна- тивні. Альтернативною є така система, у якій хоч би один альтернати­вний колектив політиків організований у вигляді політичної партії або політичних партій і має реальні шанси замінити колектив, що є прав­лячим у цей момент. У межах такої системи можуть бути:

S система багатопартійної роздрібненості, у якій жодна партія або група партій не має очевидного переважання, а влада здійснюється коаліціями, що змінюються за складом;

S двоблокова система, у якій існують кілька політичних партій, що поділяються на два політичні блоки, між якими відбувається по­стійне суперництво за владу;

S двопартійна система, за якої хоча й існують дрібніші партії, але справжнє суперництво за владу відбувається між двома найбільшими партіями системи.

У неальтернативній системі конституційні принципи або фактичне співвідношення сил призводять до того, що немає справжнього супер­ництва між політичними партіями за владу. Різновидами цієї системи можуть бути:

S система кооперації партій, яка характеризується блокуванням головних політичних партій і фактичним зникненням дієвої опозиції;

S система партій національної згоди, або домінуючої партії, у якій існують численні політичні партії й ведеться боротьба за владу на ви­борах, але одна партія постійно домінує над усією політичною систе­мою й неподільно здійснює владу, а інші партії діють або як критики уряду, або як представники окремих груп інтересів, маючи чітко об­межену і, як правило, локалізовану базу впливу;

  • обмежені партійні системи, у яких існують різні політичні пар­тії і між ними здійснюється суперництво за політичний вплив, але вла­да перебуває в руках однієї політичної сили — найчастіше армії, яка заявляє, що вона незалежна від партій і стоїть над ними;