4. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ОСНОВНІ ТИПИ СУЧАСНИХ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ

Виборча система — це встановлений законодавством спосіб голо­сування, визначення його результатів і розподілу мандатів у виборних органах. Вона базується на виборчому праві — системі правових норм, що регулюють порядок формування виборних органів публічної влади. У більшості країн світу проводяться загальнонаціональні парламентські і президентські вибори, вибори до органів місцевого самоврядування, де­яких місцевих посадових осіб — суддів, присяжних, шерифів та ін.

Ідея виборності покликана забезпечити народний суверенітет і представництво всіх заінтересованих соціальних спільнот і груп насе­лення в системі влади через політичні партії. Вибори є одним із прові­дних інститутів легітимації наявної політичної системи й політичного режиму. Успішне проведення виборів і визнання суспільством їх ре­зультатів є важливою ознакою здатності суспільства розв'язувати ак­туальні для нього проблеми мирними політичними засобами.

Становленню сучасних виборчих систем передувала тривала боротьба громадян багатьох країн світу за надання їм виборчих прав на демократи­чних умовах і скасування різноманітних станових, майнових, освітніх, расово-національних обмежень — цензів. Сукупність осіб, які користу­ються виборчими правами у країні, становить її електорат (від фр. electeur — виборець). Боротьба за підтримку електорату визначає стратегію і так­тику політичних партій у виборчих кампаніях. Лише перемігши на вибо­рах і здобувши виборні посади, партія та її керівництво можуть викорис­товувати владу для досягнення проголошених цілей.

Результати виборів, які визначають переможців і переможених, значною мірою залежать від типу виборчої системи. Багатоманітність виборчих систем, за якими проводяться вибори до органів публічної влади, може бути зведена до таких трьох типів: мажоритарна, пропор­ційна і змішана.

МАЖОРИТАРНА ВИБОРЧА СИСТЕМА

За мажоритарної виборчої системи (від фр. Majorite — більшість) виборці голосують за окремих кандидатів, а обраними вважаються ті з них, які отримали більшість голосів. Ця більшість може бути абсолют­ною, відносною або кваліфікованою, залежно від чого розрізняють мажо­ритарні виборчі системи абсолютної, відносної і кваліфікованої більшості. Вибори до представницьких органів влади зазвичай відбуваються в одно­мандатних виборчих округах, у кожному з яких обирається один депутат.

За мажоритарної виборчої системи абсолютної більшості обраним вважається той кандидат, який отримав у виборчому окрузі абсолютну більшість голосів виборців, тобто щонайменше 50 % плюс один голос. В одних випадках така більшість визначається від числа внесених до спис­ків виборців, в інших — від числа виборців, які взяли участь у голосуван­ні. Якщо жоден кандидат не набирає абсолютної більшості голосів, що буває найчастіше, то проводиться другий тур виборів, у якому беруть участь тільки ті два кандидати, що набрали у першому турі найбільшу кількість голосів. У другому турі обраним вважається той кандидат, який набрав відносну більшість голосів, тобто більше, ніж його суперник. За такою системою зазвичай обирається президент у президентській і зміша­ній республіках, рідко — депутати представницьких органів влади.

За мажоритарної виборчої системи відносної більшості обраним вважається той кандидат, який отримав у виборчому окрузі відносну більшість голосів виборців, тобто більше, ніж решта кандидатів, кожен окремо. Ця система не передбачає проведення другого туру виборів. Найчастіше вона використовується для обрання депутатів представни­цьких органів влади, рідко — для обрання президента країни.

За мажоритарної виборчої системи кваліфікованої більшості для пе­ремоги потрібно отримати не менше заздалегідь встановленої законом час­тки голосів, яка зазвичай перевищує половину і становить 2/3, 3/5, 3/4 тощо всіх голосів. Якщо в першому турі жоден із кандидатів не набрав кваліфіко­ваної більшості голосів, то проводиться другий тур виборів, у якому вимоги до більшості знижуються. Іноді передбачається можливість проведення більше двох турів виборів. Така система використовується зазвичай для обрання парламентом президента у парламентарній республіці.

З трьох різновидів мажоритарної виборчої системи на виборах до представницьких органів влади найчастіше використовується мажори­тарна система ві