глава 15 ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО : Політологія : B-ko.com : Книги для студентів

глава 15 ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО

Існування політичних еліт найвиразніше проявляється в політичному лідерстві, яке полягає в тому, що окремі особи відіграють у політиці про­відну роль, здійснюють переважний вплив на інших людей — громадян, виборців чи членів політичної організації. У кінцевому підсумку влада — це влада лідерів, хоча вони й намагаються діяти від імені народу. Народо­владдя у його так би мовити чистому вигляді неможливе у принципі.

Лідерство відображає об'єктивну необхідність в організації спільної ді­яльності людей. Суспільний характер і поділ праці передбачають узгодже­ність їх індивідуальних трудових зусиль. Цю функцію щодо упорядкування діяльності людей та управління суспільними процесами і здійснюють ліде­ри. Тому лідерство існує скрізь, де є групова, колективна діяльність.

Феномен лідерства вивчають різні науки. Так, психологія дослі­джує особливості особи лідера. Соціологія розглядає лідерство в соці­альній системі. Соціальна психологія вивчає лідерство як процес взає­модії соціальних і психологічних чинників, досліджує його механізми, розробляє методи відбору, навчання, висування керівників залежно від характеру групи чи організації. Політологія розглядає лідерство як феномен політичного життя суспільства, досліджує його місце в сис­темі владних відносин, механізми формування і функціонування, роз­робляє щодо них практичні рекомендації.