глава 16 ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА : Політологія : B-ko.com : Книги для студентів

глава 16 ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

Як і будь-який інший вид людської діяльності, політика має свідо­мий характер. Визначаючись у кінцевому підсумку об'єктивними еко­номічними й соціальними чинниками, вона водночас здійснюється під впливом свідомості та культури людей. Саме політична культура ви­значає політичну поведінку індивідів і соціальних спільнот, надаючи їй певного змісту і спрямування. Політична культура багато в чому розкриває також характер і особливості конкретної політичної систе­ми, політичний режим, динаміку і спрямованість політичних процесів.

Без вивчення і врахування суб'єктивного чинника політичного життя, впливу на останнє свідомості й культури неможливо осягнути сутність політичних явищ і процесів, визначити тенденції й перспек­тиви їх розвитку. Поняття політичної культури дає можливість пере­йти від поверхневого сприйняття політичної системи, функціонування її інститутів до розуміння глибинних причин політики, ролі в ній ідео­логічного чинника, традицій, уявлень, переконань тощо. Про важли­вість вивчення політичної культури свідчить, зокрема, те, що політо­логію іноді визначають як науку про закономірності розвитку і функ­ціонування політичної культури.

Велике значення політичної культури в житті суспільства зумов­лює прагнення різних політичних сил, передусім політичних партій, узяти під свій контроль процес формування політичної культури, за­своєння індивідом політичних знань, норм і цінностей, впливати на нього у вигідному для себе напрямі.