СТРУКТУРА ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Відповідно до визначення політичної культури основними елемен­тами її структури є політична свідомість і політична поведінка (діяль­ність) у їх найпоширеніших, типових формах. Головним елементом політичної культури є політична свідомість. Її складають політичні інтереси, знання, ідеї, погляди, уявлення, переконання, цінності, оцін­ки, орієнтації, почуття, настрої, традиції тощо. Системотворчими в політичній культурі, тобто такими, що визначають її як органічну цілі­сність, систему, є політичні знання, політична ідеологія і переконання.

Винятково важливим є діяльнісний аспект політичної культури. Його складають визнані в суспільстві норми політичної поведінки, навички і способи політичної діяльності, вміння і досвід тощо. У реа­льній дійсності політична культура виявляється передусім у вигляді стереотипів політичної поведінки людей і способів функціонування політичних інститутів.

Залежно від суб'єкта політики розрізняють політичну культуру суспі­льства, соціальної спільноти (суспільного класу, соціальної групи, нації, народності тощо) та індивіда. Політична культура індивіда — це поєд­нання політичних знань, поглядів, уявлень, переконань, оцінок, орієнтацій і поведінки окремої людини. Вона формується під впливом як політичної культури суспільства в цілому, так і тієї соціальної спільноти, до якої на­лежить індивід. Політична культура суспільства є синтезом політичних культур усіх наявних у ньому соціальних спільнот за переважання однієї з них — тієї, що посідає панівне місце в системі суспільних, насамперед економічних, відносин. Загальнолюдські політичні ідеї і цінності, такі, наприклад, як свобода, рівність, справедливість, демократія тощо, є еле­ментами загальнолюдської політичної культури.