2. ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ, МЕТОДИ І ФУНКЦІЇ ПОЛІТОЛОГІЇ

магниевый скраб beletage

КАТЕГОРІЇ ПОЛІТОЛОГІЇ

Політологія, як і будь-яка інша наука, має свої категорії, тобто зага­льні поняття, які відображають найбільш істотні, закономірні зв'язки й відносини реальної дійсності й пізнання.

їхня специфіка полягає в тому, що вони розкривають різні сторони процесу здійснення влади в суспільстві.

Досконала теорія передбачає наявність системи категорій, у якій останні перебувають у логічному взаємозв'язку й розташовуються в певній послідовності. При цьому одна з категорій виступає базовою, вихідною, імпліцитно, тобто неявно, у зародку, містить інші категорії. У політології такою є категорія політична влада.

Влада взагалі — це вольові відносини між людьми, тобто такі від­носини, за яких одні люди здатні й мають можливість нав'язувати свою волю іншим. Засобом здійснення політичної влади є політика. «Політика» також виступає однією з базових категорій політології. Як заснована на владі суспільна діяльність політика реалізується у прос­торових межах політичної системи. Політична система суспільства є центральною й інтегративною категорією політології. Вона органічно поєднує в собі, з'єднує в систему інші категорії цієї науки. Так, інсти- туціональна підсистема політичної системи охоплює політичні інсти­тути — державу та її структурні елементи, політичні партії, громадські організації, органи місцевого самоврядування тощо. Політичні інсти­тути та їх різновиди — держава, політична партія, громадська орга­нізація тощо — також є категоріями політології.

Комунікативна підсистема політичної системи Грунтується на полі­тичних відносинах як тих зв'язках між багатоманітними соціальними спі­льнотами та їх організаціями, що складаються з приводу влади. Категорія політичні відносини належить до основних категорій політології.

Політична система охоплює також політичну культуру. Політична культура, як і політична система суспільства, також є інтегративною категорією політології, яка поєднує багато інших понять цієї науки, зокрема поняття політична свідомість, політична ідеологія, політична психологія, політична поведінка, політичні цінності, політичні норми, політична соціалізація тощо.

Формою функціонування політичної системи суспільства, яка ево­люціонує у просторі й часі, є політичний процес — одна з основних категорій політології. Політичними процесами називаються відносно однорідні серії політичних явищ, пов'язаних між собою причинними або структурно-функціональними залежностями. Політичне явище як одна з найзагальніших категорій політології є сукупністю всіх чинни­ків і явищ, пов'язаних зі здійсненням політики.

Конкретні визначення основних категорій політології містяться у наступ­них главах. Вивчення політології — це передусім опанування її категорій.