4.2. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОЛЕКТИВУ ЯК ОБ'ЄКТА УПРАВЛІННЯ

Колектив підприємства має певні соціально-психологічні характе­ристики (рис. 4.3).

1. Характер внутрішнього психологічного клімату. Внутрішній психологічний клімат формується сукупністю обста­вин, у межах яких відбувається діяльність людей. Ці обставини поро­джують певні настанови членів колективу, що виявляються в їхньому внутрішньому ставленні до навколишнього середовища і змісту своєї роботи. Яка «рівнодійна» цих настанов, такий в остаточному підсумку і психологічний клімат у колективі.

Керівникові слід ураховувати ту обставину, що поганий настрій працівників знижує ефективність роботи колективу приблизно у півтора рази. Оскільки обставини багато в чому підлягають цілеспрямованому впливу, психологічний клімат певною мірою можна коригувати.

2. Психологічний стан членів колективу.

Психологічний стан колективу характеризується ступенем задово­леності працівниками своєю діяльністю та її результатами.

На ступінь задоволеності членів колективу впливають такі обста­вини:

—характер і зміст діяльності;

— ставлення людей до діяльності;

— престижність роботи;

—розміри винагороди;

— перспективи зростання;

— наявність супутніх можливостей (вирішити певні власні про­блеми, побачити світ, познайомитися з цікавими або корисними лю­дьми та ін.).

Певну роль відіграють також і специфічні обставини, наприклад, міс­це здійснення діяльності або психологічний клімат. Задоволеність багато в чому залежить також від уміння членів колективу свідомо жити за його законами, підкорятися встановленим ним вимогам і порядкам.

3.Ступінь згуртованості членів колективу.

Згуртованість колективу, задоволеність людей своїм перебуванням у ньому багато в чому залежить від:

— психологічної сумісності працівників (її основу становить від­повідність темпераментів членів колективу);

— соціально-психологічної сумісності працівників (у її основі — відповідність професійних і моральних якостей членів колективу).

Психологічна сумісність членів групи — це сукупність індивідуаль­них якостей членів групи, що забезпечують злагодженість і ефектив­ність їхньої діяльності.

Сумісність включає цілий ряд якостей:

— фізіологічних (статевовікові та інші фізіологічні особливості);

— психофізіологічних (розходження темпераментів і біологічних потреб);

—психологічних (характер і мотиви поведінки);

—соціально-психологічних (цінності, інтереси, рольові очікування).

Доведено, що психологічна сумісність позитивно впливає на про­дуктивність праці і якість роботи.

Одним з вихідних моментів забезпечення психологічної сумісності є врахування особливостей темпераменту членів групи.

Темперамент — це система емоційних і динамічних (тих, що харак­теризують швидкість психологічних реакцій і активність) властивос­тей особистості.

У сучасній психології широко поширена базова типологія темпе­раментів, що включає чотири їхні типи: сангвінік, меланхолік, холе­рик, флегматик (табл. 4.2).

Таблиця 4.2

ЯКОСТІ ТЕМПЕРАМЕНТУ ОСОБИСТОСТІ

Якості

Типи темпераменту