ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

Передмова............................................................................................................ 9

Частина І. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 11

Розділ 1. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ 11

Навчальні цілі.................................................................................................. 11

1.1. Роль і значення управління персоналом як науки і навчальної дисципліни 12

1.2. Управління персоналом як специфічна функція менеджменту . . 18

1.3. Етапи історичного розвитку управління персоналом....... 30

Резюме............................................................................................................... 34

Контрольні питання....................................................................................... 38

Тести для самоконтролю............................................................................. 39

Обов'язкові завдання...................................................................................... 44

Додаткові завдання........................................................................................ 45

Розділ 2. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА 47

Навчальні цілі.................................................................................................. 47

2.1. Особистість: сутність, структура, організаційна поведінка 47

2.2. Структура і чисельність персоналу підприємства............. 53

2.3. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників .... 58

2.4. Компетентність працівника: сутність, види......................... 61

Резюме............................................................................................................... 63

Контрольні питання....................................................................................... 65

Тести для самоконтролю............................................................................. 66

Обов'язкові завдання...................................................................................... 70

Додаткові завдання........................................................................................ 72

Розділ 3. ФОРМУВАННЯ КОЛЕКТИВУ ПІДПРИЄМСТВА.............. 73

Навчальні цілі................................................................................................. 73

3.1. Колектив як соціальна група.................................................... 73

3.2. Етапи створення і розвитку трудового колективу.............. 78

3.3. Структура та ефективність роботи трудового колективу 81

3.4. Корпоративна культура в системі управління персоналом під­приємства 87

Резюме............................................................................................................... 92

Контрольні питання...................................................................................... 95

Тести для самоконтролю............................................................................. 96

Обов'язкові завдання..................................................................................... 99

Додаткові завдання....................................................................................... 99

Розділ 4. ЗГУРТОВАНІСТЬ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК КОЛЕКТИВУ 101

Навчальні цілі............................................................................................... 101

4.1. Згуртованість колективу: сутність, стадії.......................... 101

4.2. Соціально-психологічні особливості колективу як об'єкта управ­ління 107

4.3. Соціальні ролі і відносини в колективі................................ 112

4.4. Соціальний розвиток колективу........................................... 114

Резюме............................................................................................................ 116

Контрольні питання................................................................................... 118

Тести для самоконтролю.......................................................................... 119

Обов'язкові завдання.................................................................................. 123

Додаткові завдання.................................................................................... 123

Частина II. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І КАДРОВЕ ПЛАНУВАННЯ 125

Розділ 5. КАДРОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА.......................... 125

Навчальні цілі............................................................................................... 125

5.1. Поняття і значення сучасної кадрової політики підприємств . . 126

5.2. Персонал-маркетинг як елемент кадрової політики підприєм­ства 140

5.3. Стратегії управління персоналом підприємства............... 143

5.4. Зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу під­приємства 149

Резюме............................................................................................................ 155

Контрольні питання................................................................................... 158

Тести для самоконтролю.......................................................................... 159

Обов'язкові завдання.................................................................................. 162

Додаткові завдання.................................................................................... 164

Розділ 6. СЛУЖБИ ПЕРСОНАЛУ: ОРГАНІЗАЦІЯ І ФУНКЦІЇ.... 165

Навчальні цілі.............................................................................................. 165

6.1. Організація роботи кадрової служби підприємства......... 165

6.2. Діловодство в роботі кадрової служби підприємства...... 173

6.3. Ефективність роботи кадрової служби підприємства...... 176

Резюме............................................................................................................ 177

Контрольні питання................................................................................... 180

Тести для самоконтролю.......................................................................... 180

Обов'язкові завдання.................................................................................. 186

Додаткові завдання.................................................................................... 187

Розділ 7. КАДРОВЕ ПЛАНУВАННЯ У ПІДПРИЄМСТВІ.............. 188

Навчальні цілі................................................................................................ 188

7.1. Кадрове планування у підприємстві: значення, цілі, завдання, принципи, етапи 188

7.2. Кадровий контролінг і кадрове планування..................... 195

7.3. Види планування роботи з персоналом підприємства.. 197

7.4. Визначення потреби підприємства в персоналі............... 202

Резюме............................................................................................................ 205

Контрольні питання................................................................................... 207

Тести для самоконтролю.......................................................................... 208

Обов'язкові завдання.................................................................................. 212

Додаткові завдання.................................................................................... 212

Частина III. ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ

ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА......................................................... 213

Розділ 8. ОРГАНІЗАЦІЯ НАБОРУ І ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ....... 213

Навчальні цілі.............................................................................................. 213

8.1. Наймання персоналу у підприємство............................................. 214

8.2. Залучення персоналу............................................................... 217

8.3. Відбір персоналу....................................................................... 230

8.4. Професійна орієнтація в системі управління персоналом 252

8.5. Управління трудовою адаптацією....................................... 255

Резюме............................................................................................................ 264

Контрольні питання.................................................................................... 267

Тести для самоконтролю.......................................................................... 268

Обов'язкові завдання................................................................................... 274

Додаткові завдання..................................................................................... 275

Розділ 9. ОЦІНЮВАННЯ ТА АТЕСТАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИ­

ЄМСТВА ........................................................................................................ 276

Навчальні цілі................................................................................................ 276

9.1. Ділове оцінювання персоналу підприємства..................... 276

9.2. Оцінювання спеціалістів і керівників у підприємстві........ 294

9.3. Атестація персоналу підприємства....................................... 298

Резюме............................................................................................................ 302

Контрольні питання................................................................................... 306

Тести для самоконтролю.......................................................................... 306

Обов'язкові завдання.................................................................................. 311

Додаткові завдання.................................................................................... 311

Розділ 10. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РОЗВИТКУ

І РУХОМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА.......................................... 312

Навчальні цілі.............................................................................................. 312

10.1. Кар'єра: сутність, види, етапи............................................... 312

10.2. Управління кар'єрою персоналу.......................................... 321

10.3. Навчання персоналу............................................................... 324

10.4. Управління мобільністю персоналу.................................... 334

10.5. Планування і підготовка кадрового резерву..................... 339

Резюме............................................................................................................. 347

Контрольні питання..................................................................................... 350

Тести для самоконтролю........................................................................... 351

Обов'язкові завдання.................................................................................. 358

Додаткові завдання.................................................................................... 359

Розділ 11. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВИВІЛЬНЕННЯ ПЕРСОНАЛУ 360

Навчальні цілі.............................................................................................. 360

11.1. Способи вивільнення персоналу. Організація процесу звіль­нення 360

11.2. Управління плинністю кадрів у підприємстві................... 372

11.3. Управління безпекою персоналу......................................... 377

Резюме............................................................................................................ 379

Контрольні питання................................................................................... 383

Тести для самоконтролю.......................................................................... 383

Обов'язкові завдання.................................................................................. 388

Додаткові завдання.................................................................................... 389

Частина 4. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО

ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 391

Розділ 12. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО НА ПІДПРИЄМСТВІ... 391

Навчальні цілі.............................................................................................. 391

12.1. Соціальне партнерство на підприємстві: сутність і функції. . . 392

12.2. Система регулювання соціально-трудових відносин на під­приємстві 399

12.3. Колективний договір як засіб зміцнення соціального партнерства 401

12.4. Закордонний досвід соціального партнерства................ 404

Резюме............................................................................................................ 411

Контрольні питання................................................................................... 415

Тести для самоконтролю.......................................................................... 415

Обов'язкові завдання.................................................................................. 417

Додаткові завдання.................................................................................... 417

Розділ 13. ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ПІДПРИЄМСТВА....................................................................................... 418

Навчальні цілі.............................................................................................. 418

13.1. Економічна, соціальна та організаційна ефективність управ­ління персоналом підприємства 418

13.2. Оцінка комплексної ефективності управління персоналом під­приємства 424

Резюме............................................................................................................ 428

Контрольні питання................................................................................... 429

Тести для самоконтролю.......................................................................... 429

Обов'язкові завдання.................................................................................. 431

Додаткові завдання.................................................................................... 432

Бібліографічний список............................................................................. 433

Покажчики..................................................................................................... 439

Додатки.......................................................................................................... 446

 

Присвячується 90-річчю Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ПЕРЕДМОВА

Сучасні умови характеризуються підвищенням ролі персоналу у підприємствах, що обумовлено такими чинниками: зміни у змісті праці, які викликані застосуванням нових техніки, тех­нологій; трансформація функції контролю, підвищення значущості са­моконтролю і самодисципліни; макроекономічні чинники (загострення конкуренції на ринку, орієнтація підприємств на задоволення попиту покупців, підвищення уваги до якості товарів); зміна форм організації праці на підприємствах; підвищення освітнього та культурного рівня працівників; зміна пріоритетів у системі цінностей персоналу.

У свою чергу, сучасному етапу розвитку управління персоналом у підприємствах притаманні такі проблеми, як: недостатня дієвість управління трудовим колективом; низький рівень уваги до обгрунту­вання і розробки кадрової політики; низька ефективність заходів щодо наймання персоналу; відсутність систематичного і кваліфікованого оцінювання персоналу; проблеми у сфері впровадження заходів щодо розвитку персоналу, низький рівень забезпечення соціального парт­нерства та оцінювання ефективності управління персоналом тощо. Це обумовлює необхідність розробки таких підходів до управління пер­соналом, які б забезпечили комплексне вирішення проблем, що стосу­ються різних його аспектів. У зв'язку з цим особливої актуальності на сучасному етапі набувають питання управління персоналом у підпри­ємствах.

За змістом викладення підручник відтворює сутність та значення сучасної системи управління персоналом як складової частини мене­джменту підприємства та передбачає набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок щодо управління персоналом у підприємс­твах різних форм власності та різної правової форми з урахуванням специфіки їх функціонування в умовах ринкових відносин.

Програма дисципліни «Управління персоналом» базується на ви­вченні таких дисциплін: «Основи менеджменту», «Теорія організації», «Трудове право», «Економіка підприємства», «Основи психології та педагогіки», «Соціологія».

Метою дисципліни є формування комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо формування та реалізації кадрової політики в сучасних підприємствах, раціонального відбору працівників на поса­ди та формування дієвого трудового колективу, оцінювання та розвит­ку працівників, а також їх цілеспрямованого використання.

Завданнями дисципліни є теоретична та практична підготовка сту­дентів з таких питань:

— управління персоналом у системі менеджменту підприємств;

— управління персоналом як соціальна система;

—формування колективу підприємства;

— згуртованість та соціальний розвиток колективу;

— кадрова політика підприємства;

— діяльність служб персоналу в сучасних умовах;

— кадрове планування у підприємстві;

— організація набору і відбору кадрів;

— оцінювання та атестація персоналу;

— управління процесом розвитку і рухом персоналу;

— управління процесом вивільнення персоналу;

— соціальне партнерство у підприємстві;

— ефективність управління персоналом.

Підручник підготовлено на основі навчального посібника «Управ­ління персоналом» (автори Л. В. Балабанова, О. В. Сардак), рекомен­дованого Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів (лист № 14/18.2-1551 від 04.07.2005).

Мета підручника «Управління персоналом» — сприяти формуван­ню у студентів наукового світогляду і глибоких знань з управління пер­соналом, набуттю вмінь і навичок для здійснення конкретної управ­лінської діяльності.

Підручник дозволяє вирішити такі завдання: ознайомити з основа­ми управління персоналом підприємства в умовах ринку; навчити сту­дентів засадам організаційного забезпечення управління персоналом і кадрового планування; забезпечити засвоєння студентами питань що­до здійснення управління персоналом підприємства; навчити студентів застосовувати на практиці отримані знання з управління персоналом, формулювати цілі, забезпечувати та контролювати впровадження роз­роблених кадрових заходів.

Підручник розроблено на основі нормативної програми навчальної дисципліни «Управління персоналом», що викладається для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготов­ки 030601 «Менеджмент». Він складається з 4 частин та 13 розділів.