7.1. КАДРОВЕ ПЛАНУВАННЯ У ПІДПРИЄМСТВІ: ЗНАЧЕННЯ, ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ, ПРИНЦИПИ, ЕТАПИ

Сучасне комплектування підприємства кадрами і реалізація довго­строкової, орієнтованої на майбутнє, кадрової політики є немож­ливими без чіткого кадрового планування.

Планування можна розглядати в двох аспектах. У широкому сенсі — це діяльність з розробки політики і стратегії підприємства і засобів їхньої реалізації; у вузькому — це діяльність зі складання офіційних документів — планів.

Кадрове планування — це система комплексних рішень і заходів щодо реалізації цілей підприємства і кожного працівника, яка дозволяє [87]:

— забезпечити підприємство персоналом відповідно до кількості і вимог робочих місць;

— підібрати таких людей, які могли б вирішувати поставлені за­вдання як у поточному, так і в майбутньому періодах;

— забезпечити високий рівень кваліфікації працівників;

— забезпечити активну участь працівників в управлінні підприєм­ством.

Кадрове планування спрямоване як на вирішення проблем під­приємства, так і на задоволення інтересів і потреб працівників. Для підприємства важливо мати в потрібний час і на потрібному місці, в певній кількості та відповідної кваліфікації персонал, а працівникам

— нормальні умови праці, стабільність зайнятості і справедливість оплати. До того ж варто пам'ятати, що кадрове планування тоді ефек­тивне, коли воно інтегровано в загальний процес планування підпри­ємства.

Специфіка кадрового планування, як і формування відповідних стратегій, полягає у наявності двох підходів: самостійного для підпри­ємств, продуктом діяльності яких є персонал, і підпорядкованого ви­робничим, інвестиційним, фінансовим, комерційним і іншим планам

— для інших. Таким чином, планування персоналу є в більшості випа­дків вторинним, похідним стосовно загальної системи внутрішньофір- мового планування, і плани з персоналу доповнюють і конкретизують інші види планів і програм.

За допомогою кадрового планування можна визначити:

• скільки працівників, якої кваліфікації, коли і де будуть необ­хідні;

• які вимоги пред'являються до певних категорій працівників;

• яким чином залучити потрібний і скоротити непотрібний пер­сонал;

• як використовувати персонал відповідно до його потенціалу;

• як забезпечити розвиток кадрового потенціалу;

• як забезпечити справедливу оплату праці, мотивацію персоналу і вирішити його соціальні проблеми;

• якими будуть витрати на заплановані заходи.

На рис. 7.1 показане місце кадрового планування в системі управ­ління персоналом підприємства [87].

На Центральному гірничо-збагачувальному комбінаті планується про­цес набору і підготовки нових фахівців. «Раніше кадри готувалися без урахування того, працівники яких професій нам знадобляться найближчим часом, — відзначив начальник кадрового відділу Валерій Приходченко. — Тепер ми вивчаємо динаміку за віковим складом і стажем роботи, а також плануємо потребу в працівниках тих або інших спеціальностей виходячи з програми розвитку виробництва» [81].

Цілі і завдання кадрового планування узагальнено можна подати у виді схеми, наведеної на рис. 7.2 [87].

Кадрове планування повинно забезпечувати:

— максимальне розкриття здібностей працівників;

— мотивацію працівників;

— урахування економічних і соціальних наслідків прийнятих у під­приємстві рішень.

 

І^Чії с

а Я

ш я В & £ В

З

5 S

— «

s s

a ^

f™ s

о в

ж ®

- В

в § .3 в в g =s 'ta

<a о

  • H

* І н Я

(U м

IS « « 2 Я о

в в

g

a

S 2

« |S з & н

о щ ° В Р

в

ю

с &

В

Я a S

о g q о & а & те в я

Я о

2 в g в о .'5 g й jS 8<§«

В

5

а

ю'

о

О, В

Я а

3.3 Я и

О н