7.2. КАДРОВИЙ КОНТРОЛІНГ І КАДРОВЕ ПЛАНУВАННЯ

магниевый скраб beletage

Кадрове планування не може бути успішним без здійснення дієвого

кадрового контролю.

Контроль як функція управління персоналом спрямований на кон­кретні завдання і є складовою частиною цілеспрямованого процесу прийняття кадрових рішень.

Найпершим завданням контролю є фіксація результатів кадрового планування. Після зіставлення запланованого та отриманого результа­тів аналізуються відхилення і розробляються заходи щодо їх коригу­вання. Таким чином, кадровий контроль є заключним етапом процесу прийняття кадрових рішень.

Поряд із завдання інформаційної підтримки кадрового планування кадровий контроль у рамках загального організаційного контролю спрямований на оптимізацію використання персоналу у підприємстві. Контроль надає інформацію для звітності і дозволяє документувати дотримання трудових і соціально-правових норм.

Необхідно диференціювати різні аспекти контролю у кадровій ро­боті. Контроль може стосуватися, з одного боку, самих кадрових про­цесів, а з іншого боку, їхніх результатів. Тому слід брати до уваги не тільки загальний процес прийняття кадрових рішень, але й процеси прийняття рішень у межах окремих кадрових підсистем (функцій), а також їхні результати.

Розгляд кадрового контролю з позиції виконання ним коригуваль­них функцій дозволяє виділити таке поняття, як «кадровий контро- лінг», що полягає у координації встановлення цілей, планування, конт­ролю та інформації.

До цілей кадрового контролінгу належать:

— забезпечення надійності і підвищення якості інформації про пер­сонал;

— підтримка кадрового планування;

— забезпечення координації в рамках функціональних підсистем системи управління персоналом;

— забезпечення взаємозв'язку системи управління персоналом з іншими функціональними підсистемами підприємства;

— підвищення гнучкості в управлінні персоналом за допомогою своєчасного виявлення недоліків і ризиків для кадрової роботи і т.д.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ І ЗАВДАННЯ КАДРОВОГО КОНТРОЛІНГУ

На практиці для наочності кадрового контролінгу використовуються деталізовані переліки завдань в розрізі окремих його функцій (табл. 7.2).

Таблиця 7.2

Функції

Завдання

Планувальна

Створення системи кадрового планування і контролю.

Вибір методу і процедур.

Визначення порядку проведення планування.

Визначення основних вимог до складання плану і контроль за ним. Визначення зовнішніх і внутрішніх передумов плану

Інформаційна

Визначення потреби в інформації.

Ієрархічний аналіз потреби в інформації.

Визначення одержувачів інформації.

Створення кадрової інформаційної системи.

Участь у створенні системи інформації про робочі місця.

Участь у створенні системи оцінки кадрів.

Створення інформаційної системи для обліку зовнішніх і внутрі­шніх змін, що мають значення для планування. Оформлення змісту кадрової звітності

Координаційна

Підготовка засідань щодо планування. Координація кадрового планування.

Проведення обговорень плану з керівниками економічних служб. Перевірка дотримання завдань, встановлених кадровим плануван­ням, за всіма структурними підрозділами підприємства. Узгодження кадрового планування з іншими частковими планами підприємства.

Контроль за виконанням планів.

Розробка заходів щодо усунення відхилень від планів

Організаційна

Ведення системи кадрової інформації. Складання звітів з кадрів

Закінчення табл. 7.2

Функції

Завдання

Контрольна

Проведення аналізу ефективності планів. Виконання функції кадрового аудиту.

Перевірка методів, моделей і процесів, що застосовуються у кадро­вій роботі, з точки зору їх економічної і соціальної ефективності. Проведення внутрішніх і зовнішніх порівняльних оцінок ефектив­ності роботи з кадрами у підприємстві.

Аналіз здатності відповідальних працівників вірно використовува­ти інструментарій кадрового управління