Резюме

Кадрове планування — це система комплексних рішень і заходів щодо реалізації цілей підприємства і кожного праців­ника, яка дозволяє: забезпечити підприємство персоналом відповідно до кількості і вимог робочих місць; підібрати та­ких людей, які могли б вирішувати поставлені завдання як у поточному, так і в майбутньому періодах; забезпечити висо­кий рівень кваліфікації працівників; забезпечити активну участь працівників в управлінні підприємством.

Кадрове планування повинно забезпечувати: максима­льне розкриття здібностей працівників; мотивацію праців­ників; урахування економічних і соціальних наслідків прийнятих у підприємстві рішень.

Виділяють три етапи планування потреби у персоналі: оці­нка наявного персоналу, оцінка майбутніх потреб у персоналі, розробка програми задоволення майбутніх потреб у персоналі.

Кадровий контролінг полягає у координації встанов­лення цілей, планування, контролю та інформації.

До цілей кадрового контролінгу належать: забезпечення надійності і підвищення якості інформації про персонал, під­тримка кадрового планування, забезпечення координації в рамках функціональних підсистем системи управління пер­соналом, забезпечення взаємозв'язку системи управління пер­соналом з іншими функціональними підсистемами підприєм­ства, підвищення гнучкості в управлінні персоналом за допо­могою своєчасного виявлення недоліків і ризиків для кадрової роботи І Т.Д.

Процес планування знаходить своє логічне завершення в плані. Планом називається офіційний документ, у якому ві­дображаються прогнози розвитку підприємства і окремих аспектів його діяльності (у даному випадку — персоналу) у майбутньому; проміжні і кінцеві завдання і цілі, що стоять перед ним і його окремими підрозділами у відповідній сфе­рі; механізми координації поточної діяльності і розподілу ресурсів; стратегії на випадок надзвичайних обставин.

Залежно від тривалості планового періоду, цілей та умов планування розрізняють три види планування: стра­тегічне (перспективне); тактичне (середньострокове); по­точне (оперативне).

Оперативний план роботи з персоналом — це комплекс взаємопов'язаних кадрових заходів, спрямованих на реалі­зацію конкретних цілей підприємства та кожного праців­ника окремо, що охоплює планування усіх видів робіт з персоналом і складається, як правило, на рік.

У межах термінових планів з персоналу виділяють такі їх види: план з питань комплектування та використання персо­налу; план підготовки кадрів у зв'язку зі звільненням і пере­міщенням персоналу; планування ділової кар'єри, службово- професійного переміщення; планування продуктивності пра­ці та заробітної плати; план заходів з удосконалення структу­ри зайнятості; планування витрат на персонал.

У межах планів визначають поточну і довгострокову потребу в кадрах.

Поточна потреба — це потреба в кадрах на даний час, що пов'язана з рухом персоналу, звільненням за своїм ба­жанням, інвалідністю, відпустками з догляду за дитиною.

Довгострокова потреба — це потреба в персоналі на май­бутні періоди. Ця потреба визначається даними прогнозу, який Грунтується на аналізі структури кадрів, коефіцієнті плинності кадрів, розвитку підприємства, зміні виробничої програми.

Потреба підприємства в кадрах поділяється на загальну і додаткову.

Загальна потреба в кадрах дорівнює кількості праців­ників, необхідних для вирішення завдань, поставлених в інвестиційних, виробничих, фінансових, маркетингових і інших планах і програмах, і прогнозується на основі їхньо­го аналізу. Вона диференціюється в розрізі професій, спе­ціальностей, профілів і рівнів підготовки.

Крім загальної виділяють додаткову потребу в кадрах, що являє собою різницю між загальною потребою і факти­чною наявністю кадрів на початок планового періоду.

До основних методів прогнозування потреби в персо­налі належать: економетричний метод, екстраполяція, ме­тод експертних оцінок, балансовий метод, математично- економічні методи, методи лінійного програмування, ком­п'ютерні моделі, нормативний метод.

Контрольні питання

1. Розкрийте значення кадрового планування у під­приємстві.

2. Назвіть цілі і завдання кадрового планування.

3. Висвітліть принципи кадрового планування у під­приємстві.

4. Охарактеризуйте етапи планування потреби під­приємства в персоналі.

 

5. Розкрийте сутність, цілі та завдання кадрового кон­тролінгу.

6. Назвіть і охарактеризуйте види планування роботи з персоналом підприємства.

7. Розкрийте структуру оперативного плану роботи з персоналом підприємства.

8. Висвітліть методи прогнозування потреби в персоналі

Тести для самоконтролю

1. Які регламенти регулюють роботу персоналу як сукупність езаємо- пое 'язаних груп працівників?

1.Положення про підрозділи, моделі робочих місць, посадові інструкції, контракти.

2.Статут, установчий договір, філософія, правила внутрішнього трудового розпорядку.

3.Матриця функцій, графіки процесів, технологічні карти.

4.Класифікатори, типові бланки даних.

2. Який процес має узгоджувати і врівноважувати інтереси роботодавців та найманих працівників?

1. Кадрове планування.

2.Адаптація працівників.

3.Плинність кадрів.

4.Професіограма.

3. Якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення з роботи не залишив місця роботи і не вимагає розірвання трудового договору, адміністрація:

1. Не може звільнити його з роботи на підставі заяви, пода