8.1. НАЙМАННЯ ПЕРСОНАЛУ У ПІДПРИЄМСТВО

Вихідним етапом в процесі управління персоналом підприємства є

наймання кадрів. Від того, яким чином проведений набір і які лю­ди відібрані для роботи у підприємстві, залежить уся наступна діяль­ність в процесі управління людськими ресурсами. Тому керівництву підприємства слід здійснювати дану процедуру кваліфіковано з метою уникнення додаткових проблем.

Традиційно вважається, що організація роботи щодо наймання пе­рсоналу є пріоритетною функцією кадрових підрозділів. Така широко розповсюджена серед українських лінійних керівників думка є знач­ною мірою помилковою.

По-перше, безпосередньо керує людськими ресурсами саме ліній­ний менеджер, а не менеджер з персоналу. Отже, саме він повинен бу­ти зацікавленим у високій ефективності процедури наймання кадрів.

По-друге, саме лінійний менеджер може реально передбачати май­бутню потребу в персоналі, оскільки він детально знає поточну ситуа­цію і плани розвитку свого підрозділу.

По-третє, лише лінійний керівник може сформулювати конкретні вимоги до кандидата на вакантну посаду (професійні, ділові і особис- тісні), що забезпечить найбільш швидку адаптацію майбутнього пра­цівника в конкретному колективі.

Тому саме лінійний керівник повинен посісти в процесі наймання персоналу головні позиції при експертній ролі кадрових підрозділів. Разом з тим конкретні процедури набору і відбору персоналу організо­вують і здійснюють фахівці із кадрових служб, оскільки саме вони мають необхідні для цього знання і досвід.

Наймання на роботу — це ряд дій, що здійснюються підприємст­вом для залучення кандидатів, які володіють якостями, необхідними для досягнення його цілей (рис. 8.1).

Наймання персоналу — це і своєрідна торговельна угода. Кожна зі сторін прагне укласти її вигідно для себе: роботодавець — знайти най­більш придатного працівника для виконання конкретного виду робіт з урахуванням усього комплексу пропонованих до виконавця вимог, а пра­цівник — одержати роботу, що відповідає його найбільш значимим інте­ресам, потребам (матеріальним, духовним, побутовим), його особистіс- ним якостям, здібностям, тобто робота повинна відповідати не тільки бажанням і інтересам працівника, але і його можливостям повною мірою оволодіти даною професією і якісно виконувати доручену роботу.

Планування

 

Набір

 

кандидатів

потреби в

 

(залучення)