8.4. ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

магниевый скраб beletage

Однією з важливих складових наймання є професійна орієнтація пра­цівників, що полягає в наданні йому допомоги у виборі професії.

Поява ринку праці і, як наслідок, конкуренція за право обійняти вакантне робоче місце, прагнення підприємств створити працездатні колективи обумовлюють зміну ставлення підприємств до профорієн­таційної роботи і ретельного відбору кадрів.

Професійна орієнтація — це комплекс взаємозалежних економіч­них, соціальних, медичних, психологічних і педагогічних заходів, спрямованих на формування професійного покликання, виявлення здіб­ностей, інтересів, придатності та інших факторів, що впливають на ви­бір професії або на зміну роду діяльності.

Робота з профорієнтації має своєю метою надання допомоги мо­лодим людям і людям, які шукають роботу, у виборі професії, спеціа­льності, місця роботи або навчання з урахуванням схильностей і інте­ресів людей, їхніх психофізіологічних особливостей, а також з ураху­ванням кон'юнктури, що склалася на ринку праці.

Професійна орієнтація включає (рис. 8.5):

1) профпропаганду — формування у молоді інтересу до певних ви­дів праці, виходячи з потреб підприємства, роз'яснення престижності певних професій, виховання почуття поваги до цих професій;

2) профконсультації — допомога молодій людині у виборі роду трудової діяльності з урахуванням її бажань і потреби підприємства у кадрах;

3) професійний підбір — визначення кола професій, найбільш оп­тимальних для даної людини з урахуванням її психофізіологічних і особистісних даних;

4) профвідбір — дослідження, що спеціально організується з ме­тою визначення придатності людини до даної роботи.

Професійна орієнтація

W

 

 

 

w

 

 

Профпропаганда

 

Профконсультації

 

Професійний підбір

 

Профвідбір

Рис. 8.5. Складові професійної орієнтації

Придатність до професії (роботи) встановлюється з урахуванням ступеня відповідності індивідуальних психофізіологічних і моральних якостей (сила, урівноваженість, увага, сприйняття, пам'ять і т.п.), рів­ня освіти, спеціальних знань, навичок і вмінь.

У проведенні професійної орієнтації зайняті спеціалізовані устано­ви (надання допомоги, насамперед школярам, молоді), служби зайня­тості (робота з безробітними).

Підприємства також повинні бути залучені у роботу щодо профе­сійної орієнтації. Так, до підприємств звертаються молоді люди з ме­тою отримання не тільки роботи, але й певної професійної підготовки. Крім того, є працівники, які потребують повторної профорієнтації, зо­крема:

• працівники, які залишили роботу з власного бажання або у зв'язку зі скороченням штатів;

• працівники, які працюють, але готові змінити місце роботи і профе­сію через незадоволеність певними чинниками (низькою зарплатою, від­даленістю місця роботи від дому, поганим станом здоров'я і т.п.);

• працівники, які звільнені у зв'язку зі скороченням штатів або ре­організацією (ліквідацією) підприємства, але по різних причинах не готові до подібних змін, внаслідок чого вони виявляють невдоволення, почуття протесту і т.п.;

• інваліди і особи з тимчасовою непрацездатністю, з обмеженими показаннями до трудової діяльності, які бажають освоїти посильну професію і одержати відповідну роботу;

• звільнені в запас військовослужбовці, а також емігранти, бі­женці.

Профорієнтація як етап у працевлаштуванні працівників дозволяє:

— ознайомити з можливими варіантами працевлаштування;

—професійно визначитися людині (щоб можна було з користю для себе і для підприємства реалізувати трудовий потенціал);

—сформувати практичний інтерес до вибору професії і прийняття конкретного рішення стосовно виду діяльності.

Висока ефективність проведення профорієнтації при прийомі на роботу виявляється у:

• підвищенні трудового потенціалу підприємства;

• обгрунтованому і своєчасному професійному самовизначенні працівника з урахуванням можливостей реалізації своїх здібностей і схильностей;

• скороченні термінів і вартості професійного навчання;

• підвищенні задоволеності працею.

Організаційно профорієнтація проходить у різних формах. Зокре­ма, вона може виступати як самостійна цільова задача, не пов'язана безпосередньо з найманням працівника і реалізована у формі профе­сійної консультації. Але висновки у відношенні відповідності людини вимогам даної професії можуть бути отримані і безпосередньо в ході наймання.

Професійний підбір (як і профвідбір) найбільш придатного праців­ника з декількох кандидатів пов'язаний із проведенням комплексного обстеження, порівняльного аналізу особистих якостей даної людини з деяким еталоном вимог, пропонованих професією. Ці вимоги можуть бути представлені у формі професіограм, що розроблюються для окремих професій і посад.

У ході обстеження з метою одержання прогнозу професійної при­датності працівника стосовно до сфери майбутньої трудової діяльності з'ясовуються:

— стан здоров'я з метою виявлення показань і протипоказань до певних видів діяльності з медичної точки зору;

—психофізіологічні якості у співставленні з вимогами, відображе­ними у професіограмі;

— особистісні якості (активність, почуття відповідальності, урів­новаженість, оригінальність мислення і т.п.) та ін.

За результатами профорієнтації окрім висновку про профприда- тність людині надаються рекомендації про можливі напрямки роз­витку і удосконалення її здібностей та раціональне використання потенціалу.