9.3. АТЕСТАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

У деяких випадках ділове оцінювання персоналу ставить своїм завдан­ням з'ясувати ступінь використання трудового потенціалу працівни­ків, наявність пробілів у спеціальних знаннях і навичках, що заважають їм повною мірою і з високою якістю виконувати свої посадові обов'язки.

Такого роду оцінювання можна одержати за результатами атестації працівників або цільових досліджень. Головне в такому оцінюванні — не особистісні характеристики, а ділові якості працівника, сама праця і її результати. Складені за результатами оцінювання програми підви­щення кваліфікації, що потім реалізовані, виправдовують витрати, пов'язані з проведенням самого оцінювання.

Цілі та завдання атестації персоналу підприємства представлені у табл. 9.5.

Таблиця 9.5

ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ АТЕСТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Цілі атестації персоналу

Завдання

1. Інформаційні

Інформування працівників про рівень їхньої кваліфікації та якість праці.

Отримання інформації про якісний склад персоналу під­приємства.

Оцінка ступеня використання трудового потенціалу працівників.

Удосконалення методів, форм та стилю управління пер­соналом.

2. Організаційні: 2.1. підвищення

Більш повна реалізація потенціалу працівників, які ма­ють високий рівень компетентності; забезпечення кар'єрного зростання найкращих працівників

2.2. переведення

Отримання працівниками нового досвіду. Використання знань та умінь працівника у тій сфері, в якій він є більш компетентним

2.3. зниження

Переведення на посади, що вивільняються, більш компе­тентних працівників

2.4. звільнення

Скорочення витрат підприємства за рахунок звільнення працівників, що не відповідають обійманим посадам

3. Мотиваційні

Стимулювання найбільш компетентних працівників за допомогою різних форм і методів (винагорода подякою, підвищенням заробітної платні, наданням премій, під­вищенням за посадою працівників). Підвищення продуктивності праці.

Забезпечення зацікавленості працівників у результатах своєї праці.

Професійний та гармо