10.3. НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ

Професійне навчання персоналу — це систематичний процес фор­мування у працівників підприємства теоретичних знань, умінь та практичних навичок, необхідних для виконання роботи.

Професійне навчання персоналу у ринкових умовах повинно носити безупинний характер і проводитися протягом усієї трудової діяльності.

Підвищення важливості безупинного навчання персоналу підпри­ємств обумовлюють такі чинники:

— впровадження нової техніки, технологій, виробництво сучасних товарів, зростання комунікаційних можливостей, що створюють умови для ліквідації або зміни деяких видів робіт. У зв'язку з цим необхідна кваліфікація не може бути гарантована базовою освітою;

— високий рівень конкуренції між країнами. Країни, що мають су­часну систему безупинної освіти, є лідерами в умовах цієї конкуренції. Вони мають можливість у найкоротший термін відповісти на будь- який «виклик» підвищенням продуктивності праці;

—зміни у всіх сферах життя. Безупинні і швидкі зміни в технології й інформатиці вимагають безупинного навчання персоналу;

— для підприємства більш ефективним і економічним є підвищен­ня віддачі від уже працюючих працівників на основі їхнього безупин­ного навчання, ніж залучення нових працівників.

Так, вже з 70-х років більшість керівників американських корпора­цій стали розглядати витрати на навчання як прибуткові капіталовкла­дення, а відділи розвитку персоналу і внутрішньофірмові навчальні центри — як підрозділи, що беруть участь у створенні прибутку.

Порівняльний аналіз традиційного і інтегрованого навчання персо­налу підприємства поданий у табл. 10.6.

У спрощеному варіанті учасниками процесу навчання є:

• вище керівництво підприємства;

• менеджери середнього рівня управління;

• менеджери нижньої ланки;

• рядові працівники підприємства.

Слід відзначити, що вище керівництво нести безпосередню відпо­відальність за навчання персоналу не може — його завдання визначати стратегічний напрямок.

Менеджери середньої ланки безпосередньо працюють тільки з лі­нійними керівниками, тому реальної ситуації у сфері кваліфікації пер­соналу вони не знають. У них немає повного уявлення про існуючу невідповідність між реальною і необхідною кваліфікацією.

Таким чином, тільки лінійні керівники можуть безпосередньо не­сти відповідальність за процес навчання працівників. По-перше, вони знають усе про роботу, що виконують їхні підлеглі, а по-друге, вони можуть реально оцінити їхню кваліфікацію і компетенцію.

Персоналом керує безпосередній керівник, а значить, і відповідаль­ність за навчання працівників несе теж він.

Що ж стосується ролі підрозділу з персоналу в процесі навчання, то вона визначається, як і в інших сферах управління людськими ре­сурсами, високим рівнем спеціальних знань, досвіду, інформації, яки­ми володіють працівники цих підрозділів.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТРАДИЦІЙНОГО ТА ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Таблиця 10.6

Параметр

Традиційне навчання у межах підприємства

Навчання, поєднане з організаційним розвитком

Об'єкт

Окремий керівник

Групи, міжгрупові зв'язки, керівник і група

Зміст

Основи управлінських знань і навичок

Комунікативні навички, умін­ня вирішувати проблеми