1.2. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК СПЕЦИФІЧНА ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

Одним з найважливіших складових елементів менеджменту підпри­ємства є управління персоналом як система ефективного управ­ління працівниками і їхньою діяльністю.

Управління персоналом багато в чому розвивається одночасно з за­гальносвітовою цивілізацією. Так, втратила свою актуальність теза про те, що створення сприятливого робочого клімату саме собою забезпе­чить найкращі результати. Підприємство стали розглядати як сукуп­ність інтересів різних груп, а персонал — як основний елемент усієї системи управління. Значного поширення набули різні форми участі працівників у процесах організації праці на підприємстві. Таким чи­ном, людський фактор стає стратегічним фактором ефективного функ­ціонування підприємства в сучасних нестабільних умовах ринку.

В умовах ринкової економіки управління персоналом повинно на­бувати системності і завершеності на основі комплексного вирішення кадрових проблем, упровадження нових і удосконалення існуючих форм і методів кадрової роботи.

Комплексний підхід до управління персоналом передбачає ураху­вання організаційно-економічних, соціально-психологічних, правових, технічних, педагогічних та інших аспектів у їхній сукупності і взаємо­зв'язку при визначальній ролі соціально-економічних факторів.

Системний підхід до управління персоналом передбачає урахуван­ня взаємозв'язків окремих аспектів управління кадрами і виражається у розробці кінцевих цілей, визначенні шляхів їх досягнення, створенні відповідного механізму управління, що забезпечує комплексне плану­вання, організацію і стимулювання системи роботи з персоналом.

Головним елементом усієї системи управління є персонал, який одночасно може бути як об'єктом, так і суб'єктом управління. Останнє являє собою основну специфічну особливість управління персоналом.

Управління персоналом являє собою процес планування, наймання, оцінювання, розвитку та мотивації персоналу, спрямований на ефективне його використання та досягнення цілей підприємства і працівників.

Управління персоналом здійснюється в процесі виконання певних цілеспрямованих дій і передбачає такі основні функції:

— визначення цілей і основних напрямків роботи з персоналом;

— визначення засобів, форм і методів досягнення цілей;

—організація роботи щодо виконання прийнятих рішень;

— контроль виконання запланованих заходів;

— мотивація персоналу;

— координація розроблених заходів.

Залежно від масштабів завдань і часу їх виконання управління пер­соналом може здійснюватися на трьох рівнях:

1.Оперативний рівень (представлений всіма функціями управління персоналом): охоплює безпосередню сферу ділової активності персо­налу та відповідну сферу впливу управління персоналом.

2. Тактичний рівень: відображує залежність роботи з персоналом від загальних процесів управління персоналом.

3. Стратегічний рівень: підкреслює найважливіші орієнтації уп­равління персоналом на зростання економічної, організаційної та соці­альної ефективності. Він забезпечує конкурентоспроможність підпри­ємства, реалізацію його ділової стратегії, зв'язок кадрової стратегії з іншими функціональними стратегіями підприємства та ін.

Складність і багатогранність управління персоналом передбачає багатоаспектний підхід до його розгляду.

Аспектами управління персоналом є:

• техніко-технологічний (відображає рівень розвитку конкретного виробництва, особливості використовуваних у ньому техніки і техно­логії, виробничі умови та ін.);

• організаційно-економічний (містить питання, пов'язані з плану­ванням чисельності і складу персоналу, їх матеріальним стимулюван­ням, використанням робочого часу, організацією діловодства і т.д.);

• правовий (включає питання дотримання трудового законодавст­ва у кадровій роботі);

• соціально-психологічний (відображає питання соціально-психоло­гічного забезпечення управління персоналом, впровадження різних