Тести для самоконтролю

магниевый скраб beletage

1. Як розраховується коефіцієнт плинності кадрів?

1. Відношення надлишкової плинності до середньоспискової чисельності працівників за звітний період.

2. Відношення надлишкової плинності до чисельності прийнятих за звіт­ний період.

3. З числа тих, що вибули за звітний період, віднімається чисельність при­йнятих.

4. Відношення необхідної плинності до середньоспискової чисельності працівників за звітний період.

2. Як розраховується показник абсолютної плинності кадрів?

1. Це різниця між кількістю звільнених і прийнятих в організацію.

2. Це кількість працівників, що звільнились за власним бажанням за звіт­ний період.

3. Це різниця між надлишковою плинністю і чисельністю прийнятих у ор­ганізацію.

4. Відношення надлишкової плинності до середньоспискової чисельності працівників за звітний період.

3. При переведенні на іншу роботу в організації до суттєвих умов праці, зміна яких вимагає згоди працівника, належать:

1. Зміна місця проживання працівника.

2.Розмір і система заробітної плати.

3.Ступінь складності та важкості роботи.

4.Зміна часу і порядку виконання роботи.

4. Заяву про звільнення можна подавати:

1. Всі відповіді правильні.

2.Під час роботи.

3.Під час хвороби.

4.Під час відпустки.

5. При звільненні з роботи за власним бажанням з поважних причин безперер­вний стаж зберігається за умови, що перерва у роботі не перебільшувала:

1.1 місяця.

2.2 місяців.

3.3 місяців.

4.4 місяців.

6.Сезонні та тимчасові робітники мають право звільнитися з роботи за власним бажанням з попередженням адміністрації:

1. За 3 дні.

2.За 1 день.

3.За 2 дні.

4.За 5 днів.

7.Підставою для звільнення працівника з ініціативи адміністрації, може бути у таких випадках:

1. Невиконання працівником розпорядження адміністрації.

2.Скорочення чисельності або штату працівників.

3.Невідповідність працівника обійманій посаді за станом здоров'я.

4.Прогулу.

8.Незадоволеність роботою, умовами праці, заробітною платою, звіль­нення за порушення трудової дисципліни, розтрати, зловживання; невідповід­ність посаді, погані стосунки з керівником або колегами, зміна місця прожи­вання — це:

1. Причини, які призводять до надлишкової плинності кадрів.

2. Причини, які призводять до необхідної плинності кадрів.

3. Результат психологічної несумісності співпрацівників колективу.

4. Характеристика розчленованого колективу.

9. Який перелік ілюструє необхідну плинність кадрів?

1. Призов до армії, вступ на навчання, вихід на пенсію.

2. Незадоволеність роботою, призов до армії, вихід на пенсію, невідповід­ність посаді, зміна місця проживання.

3. Звільнення за порушення трудової дисципліни, незадоволеність умова­ми праці, поганий психологічний клімат.

4. Віддаленість місця роботи від дому, вихід на пенсію, відпустка з догля­ду за дитиною.

10. Адміністрація може розірвати трудовий договір з працівником після одержання згоди профспілки не пізніше:

1. 1 місяця.

2.10 днів.

3. 20 днів.

4. 2 місяців.

11.Припинення трудового договору (контракту) може відбуватися за таких підстав:

1. Усі перелічені відповіді.

2. За згодою сторін.

3. За ініціативою власника майна.

4. Набуття законної чинності вироку суду щодо позбавлення працівника волі.

12.Збори трудового колективу щодо обрання керівника організації вва­жаються правомірними, якщо в них бере участь від загальної чисельності:

1. Більше 50 %.

2. Більше 60 %.

3. Більше 75 %.

4. Більше 80 %.

13. Підбиття підсумків обрання керівника організації шляхом затвер­дження результатів голосування здійснюється:

1. Органом, який створив конкурсну комісію.

2. Вищим керівництвом.

3. Зборами трудового колективу.

4. Конкурсною комісією.

14. Прийняття на роботу в організаціях різних форм власності здійс­нюється відповідно до:

1. Правил, внутрішнього трудового розпорядку.

2.Колективного договору.

3.Колективної угоди.

4.Статуту організації.

15. Переведення на іншу роботу в іншу організацію — це:

1. Всі відповіді правильні.

2.Зміна місця роботи працівника.

3.Зміна виду трудової діяльності.

4.Зміна умов праці.

16. Тимчасовим заміщенням вважається виконання службових обов'язків на посаді тимчасово відсутнього працівника у разі:

1. Всі відповіді правильні.

2.Тимчасової непрацездатності.

3.Відпустки.

4.Відрядження.

17. Проекти наказів щодо персоналу в організації готують:

1. Менеджер з персоналу.

2.Керівники організацій.

3.Лінійний менеджер.

4.Заступники керівників організацій.

18. Мобільність персоналу — це:

1. Переведення працівників на іншу роботу.

2.Звільнення працівника з роботи.

3.Зміна працівником робочого місця в професійній структурі, переміщен­ня в межах організації чи на інше підприємство.

4.Переміщення на вищу посаду в межах організації.

19. При звільненні працівника без поважних причин робочий стаж не пе­реривається за умови працевлаштування на нове робоче місце не пізніше:

1. Тижня з дня звільнення.

2. 12 днів з дня звільнення.

3.21 дня з дня звільнення.

4.Календарного місяця з дня звільнення.

20. Якщо реорганізація підприємства тягне за собою зміни умов праці, си­стем і розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи тощо, працівника слід попередити не пізніше:

1. 2 тижнів.

2. 1 місяця.

3.2 місяців.

4. 10 днів.

21. Під плинністю кадрів в організації розуміють:

1. Обмін працівниками між організаціями.

2.Сукупність звільнень працівників з різних причин.

3.Розірвання трудового договору (контракту) з працівниками.

4.Звільнення працівників за власним бажанням з організації.

22. Коефіцієнт інтенсивності плинності кадрів показує:

1. На скільки частковий коефіцієнт плинності більше або менше коефіцієнта плинності кадрів.

2. У скільки разів частковий коефіцієнт плинності більше або менше кое­фіцієнта плинності кадрів.

3.На скільки відсотків частковий коефіцієнт плинності більше або менше коефіцієнта плинності кадрів.

4.Немає правильної відповіді.

23. До заходів зі зниження плинності кадрів на підприємстві можна від­нести:

1.Поліпшення умов праці, удосконалення системи матеріального стиму­лювання, поліпшення побутових умов.

2. Удосконалення системи професійного просування, соціальної сфери і системи мотивації працівників.

3.Техніко-економічні, організаційні, виховні та культурно-побутові.

4.Організаційні, технічні, соціально-побутові та виробничі.

24. Виявлення мотивів та причин плинності кадрів проводиться за допомогою:

1. Вивчення анкетних даних.

2.Бесіди з тим, хто звільняється.

3.Проведення бесіди з оточенням того, хто звільняється.

4.Всіх названих процедур.

25. Сукупність методів, за допомогою яких кадрові служби допомагають особам, що звільняються, у працевлаштуванні за рахунок організації в опти­мальний термін і за найбільш сприятливих умов — це:

1. Сутність управління плинністю кадрів.

2.Регулювання вивільнення персоналу.

3.Аутплейсмент.

4.Зміст управління мобільністю персоналу.

26.З якісного боку процес плинності кадрів характеризується:

1. Причинами, факторами і мотивами плинності кадрів.

2.Коефіцієнтом плинності кадрів.

3.Факторами і мотивами плинності кадрів.

4. Коефіцієнтом плинності кадрів, причинами, факторами і мотивами плинності кадрів.

27.Фактори плинності кадрів за ступенем можливого цілеспрямованого впливу на них поділяються на такі групи:

1. Пов'язані із сімейно-побутовими обставинами, пов'язані з незадоволені­стю умовами праці і побуту, пов'язані з порушеннями трудової дисципліни.

2. Цілком керовані, частково керовані, некеровані.

3. Соціальні, економічні, психологічні.

4. Керовані, некеровані.

28.Удосконалення стилю і методів керівництва, взаємин у колективі, си­стеми морального заохочення стосуються:

1. Організаційних заходів щодо скорочення плинності кадрів.

2. Виховних заходів щодо зниження плинності кадрів.

3. Соціально-психологічних заходів щодо скорочення плинності кадрів.

4. Техніко-економічних заходів щодо скорочення плинності кадрів.

29. Заходи щодо скорочення плинності кадрів поділяються на такі групи:

1. Техніко-економічні, організаційні, виховні.

2. Соціально-психологічні, культурно-побутові.

3. Соціальні, економічні, психологічні.

4. Ваш варіант відповіді.

30. Процес формування стабільного трудового колективу передбачає такі етапи:

1. Аналіз коефіцієнта плинності кадрів; розробка заходів щодо скорочення плинності кадрів.

2.Виявлення причин, факторів і мотивів плинності кадрів; розробка захо­дів щодо скорочення плинності кадрів.

3. Розробка заходів щодо скорочення плинності кадрів; управління трудо­вою дисципліною.

4. Оцінка плинності кадрів; виявлення причин, факторів і мотивів плинно­сті кадрів; розробка заходів щодо скорочення плинності кадрів; управління трудовою дисципліною.