1.3. ЕТАПИ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Історія розвитку концептуальних підходів в управлінні персона­лом наведена у табл. 1.2 [75].

Таблиця 1.2

Період часу, рік

Основні турботи менеджменту

Ставлення менеджменту до працівників

Діяльність з кадрового управління

до 1890 р.

Виробничі технології

Байдужність до не- статків

Створення системи

дисциплінарного

впливу

1891— 1910 pp.

Соціальне забезпечення службовців

Створення для пра­цівників безпечних умов праці і можли­востей для зростання

Розробка програми з безпеки праці

1911— 1920 pp.

Ефективність завдань

Забезпечення високої заробітної платні працівникам за умови підвищення продук­тивності праці

Дослідження трудо­вих рухів під час ро­боти і затрачуваного часу

1921— 1930 pp.

Індивідуальні розхо­дження

Урахування індивіду­альних роз