Резюме

магниевый скраб beletage

Завдання оцінки ефективності управління персоналом підприємства полягає у визначенні: економічної ефектив­ності (характеризує досягнення цілі діяльності підприємс­тва за рахунок кращого використання трудового потенціа­лу); соціальної ефективності (виражає виконання чекань і задоволення потреб і інтересів працівників підприємства); організаційної ефективності (оцінює цілісність і організа­ційну оформленість підприємства).

Показники для оцінки економічної ефективності управ­ління персоналом підприємства: співвідношення витрат, необхідних для забезпечення підприємства кваліфіковани­ми кадрами, і результатів, отриманих від їхньої діяльності; відношення бюджету підрозділу підприємства до чисель­ності персоналу цього підрозділу; вартісна оцінка розхо­джень у результативності праці (визначається різницею оцінок результатів праці кращих і середніх працівників, що виконують однакову роботу). Крім того, у ринковій економіці важливе значення мають такі економічні показ­ники, як прибуток, продуктивність праці, обсяг продажів, рентабельність, продуктивність праці працівників; спів­відношення темпів росту продуктивності праці працівни­ків з темпами росту середньої заробітної плати; фонд оплати праці і зарплатомісткість; витрати на керівництво.

Показники для оцінки соціальної ефективності управ­ління персоналом підприємства: стан морально-психоло­гічного клімату в трудовому колективі; показники, що ха­рактеризують вплив соціальних програм на результат- тивність діяльності працівників і підприємства в цілому; ступінь задоволеності персоналу роботою; середні витрати на кадрові заходи у розрахунку на одного працівника.

Склад показників повинен бути змінним, він повинен уточнюватися і доповнюватися в умовах динамічного роз­витку підприємства.

Показники для оцінки організаційної ефективності уп­равління персоналом підприємства: плинність кадрів (свід­чить про рівень стабільності трудового колективу підпри­ємства); співвідношення чисельності управлінського апа­рату і інших категорій працівників; надійність роботи пер-

 

соналу (визначається величиною можливих збоїв у роботі всіх підрозділів підприємства через несвоєчасне надання інформації, помилки у розрахунках, порушення трудової дисципліни); рівномірність завантаження персоналу (хара­ктеризує питому вагу втрат через перевантаження праців­ників); рівень трудової дисципліни (відображає відношен­ня кількості випадків порушення трудової і виконавської дисципліни до загальної чисельності працівників підпри­ємства); укомплектованість кадрового складу.

Комплексна ефективність управління персоналом підпри­ємства розраховується як відношення фактично досягнутих відповідних показників до базисних значень кінцевих резуль­татів діяльності підприємства, зважених за допомогою ваго­вих коефіцієнтів значимості функцій керівництва щодо нор­мативного значення ефективності, рівного 100 балам.