Тести для самоконтролю

магниевый скраб beletage

1. Характеризує досягнення цілі діяльності підприємства за рахунок кра­щого використання трудового потенціалу:

 Економічна ефективність управління персоналом.

 Соціальна ефективність управління персоналом.

 Організаційна ефективність управління персоналом.

 Загальна ефективність управління персоналом.

2. Показниками для оцінки економічної ефективності управління персона­лом підприємства є:

 Співвідношення витрат, необхідних для забезпечення підприємства ква­ліфікованими кадрами, і результатів, отриманих від їхньої діяльності.

 Відношення бюджету підрозділу підприємства до чисельності персона­лу цього підрозділу.

 Вартісна оцінка розходжень у результативності праці (визначається різ­ницею оцінок результатів праці кращих і середніх працівників, що виконують однакову роботу).

 Ваш варіант відповіді.

3. Виражає виконання чекань і задоволення потреб і інтересів працівників підприємства:

 Економічна ефективність управління персоналом.

 Соціальна ефективність управління персоналом.

 Організаційна ефективність управління персоналом.

 Загальна ефективність управління персоналом.

4. Показниками для оцінки організаційної ефективності управління персо­налом підприємства є:

 Плинність кадрів, співвідношення чисельності управлінського апарату і інших категорій працівників.

 Надійність роботи персоналу, рівномірність завантаження персо­налу.

 Рівень трудової дисципліни, укомплектованість кадрового складу.

 Ваш варіант відповіді.

 Виражає виконання чекань і задоволення потреб і інтересів працівників підприємства:

 Економічна ефективність управління персоналом.

 Соціальна ефективність управління персоналом.

 Організаційна ефективність управління персоналом.

 Загальна ефективність управління персоналом.

 Показниками для оцінки соціальної ефективності управління персона­лом підприємства є:

 Стан морально-психологічного клімату в трудовому колективі, середні витрати на кадрові заходи у розрахунку на одного працівника.

 Показники, що характеризують вплив соціальних програм на результа­тивність діяльності працівників і підприємства в цілому.

 Ступінь задоволеності персоналу роботою.

 Ваш варіант відповіді.

 Завдання оцінки ефективності управління персоналом підприємства по­лягає у визначенні:

 Економічної ефективності.

 Соціальної ефективності.

 Організаційної ефективності.

 Ваш варіант відповіді.

 Заробітна плата відрядна, оплата праці сумісників, оклади штатних співпрацівників — це:

 Загальні трудові витрати підприємства.

 Основні трудові витрати підприємства.

 Додаткові трудові витрати підприємства.

 Соціальні трудові витрати підприємства.

 Відрахування на соціальне страхування, страхування від нещасних ви­падків; оплата відпусток, лікарняних листків, інвалідності; витрати на тех­ніку безпеки, організацію виробництва, преміювання — це:

 Загальні трудові витрати підприємства.

 Основні трудові витрати підприємства.

 Додаткові трудові витрати підприємства на основі тарифів і законодавства.

 Соціальні трудові витрати підприємства.

 Оплата побутово-комунальних послуг, транспортні витрати, оплата медично-оздоровчих послуг, навчання і підвищення кваліфікації — це:

 Додаткові соціальні витрати підприємства.

 Основні трудові витрати підприємства.

 Додаткові трудові витрати підприємства на основі тарифів і законодав­ства.

 Загальні трудові витрати підприємства.