Рекомендована література

магниевый скраб beletage

 Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. 1 // Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року, № 336.

 Кодекс законів України про працю (зі змінами та доповненнями). — K.: Атіка, 2002. — 96 с.

 Про зайнятість населення: закон України // Закони України. Т. 1. — K.,

 1999.— С. 252—268.

 Про колективні договори і угоди: закон України // Закони України. Т. 6. — K., — 1996.— С. 5—11.

 Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): за­кон України // Закони України. Т. 15. — K., 1999. — С. 332—343.

 Про охорону праці: закон України // Закони України. Т. 4. — K., 1996.

 С. 114—133.

 Класифікатор професій ДК 003-2005 : наказ Державного комітету Ук­раїни з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26 грудня 2005 року, № 375.

 Ангелин Д. Крутой разговор о рекрутинге // Бизнес. — 2004. — № 42.

 Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами : [пер. с англ.] / М. Армстронг. — М. : ИНФРА-М, 2002. — 328 с. — (Серия «Менеджмент для лідера»).

 Армстронг М. Практика управлення человеческими ресурсами / М. Армстронг; пер. с англ. под ред. С.К. Мордовина. — 8-е изд. — СПб. : Пи- тер, 2004. — 832 с. — (Серия «Классика МВА»).

 Аудит и контроллинг персонала организации : учеб. пособие / под ред. проф. П.З. Шлендера. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Вузовский учебник, 2010. — 262 с.

 Балабанова, Л.В. Маркетинг : підручник / Л.В. Балабанова. — 2-ге вид., перероб. і доп.— К. : Знання-Прес, 2004.— 645 с.

 Беляцкий Н.П. Управление персоналом : учеб. пособие / Н.П. Беляцкий, С.Е. Велесько, П. Ройш. — Мн. : Интерпрессервис : Зкоперспектива, 2003. — 352 с.

 Борисова Е.А. Управление персоналом для современньїх руководите- лей / Е.А. Борисова. — СПб.: Питер, 2003. — 445 с. — (Серия «Теория и прак­тика менеджмента»).

 Белоусов А.В. Развитие персонала — основа стратегического разви- тия промьішленного концерна // Менеджер: ДонДАУ, № 1 (13), березень 2001 р.

 Бондарь М. Кузница кадров // Управление компанией. — 2004. — № 9.

 Бно-Айриян М. Майстер-клас // Бизнес. — 2004. — № 43.

 Бухалков М.И. Управление персоналом: развитие трудового потенциа- ла : учеб. пособ. / М.И. Бухалков. — М.: ИНФРА-М, 2005. — 192 с. — (Вьіс- шее образование).

 Васильєва И.Н., Желнинский Г.С. Организация делопроизводства и персо­нальний менеджмент : Учеб. пособие. — 2-е изд. — М. : Вузовский учебник, 2004. — 272 с.

 Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала : пособие по кадро- вой работе / В.Р. Веснин. — М. : Юристь, 2001. — 496 с.

 Веснин В.Р. Управление персоналом: теория и практика : учебник / В.Р. Веснин. — М. : Велби : Проспект, 2007. — 688 с.

 Веснин В.Р. Управление персоналом в схемах : учеб. пособие / В.Р. Веснин. — М.: Проспект, 2009. — 96 с.

 Виноградський МД. Управління персоналом : навч. посіб. / М.Д. Вино- градський, A.M. Виноградська, О.М. Шкапова. — 2-ге вид. — К. : Центр учбо­вої літератури, 2009. — 502 с.

 Вязигин А. Подбор, оценка и аттестация персонала в сфере торговли и услуг.— М. : Вершина, 2005.

 Вязигин А. Оценка персонала вьісшего и среднего звена. — М. : Вер­шина, 2006.

 Гайдамака Е.Н. Управление персоналом : учеб. пособие для студ. дн. и заоч. формьі обуч. спец. «Менедж. орг.» / Е.Н. Гайдамака, Т.Н. Жучок. — Лу- ганск : Альма-матер, 2005. — 131 с.

 Герчиков В.И. Управление персоналом : работник — самьій зффектив- ньій ресурс компании : учеб. пособие / В.И. Герчиков. — М. : ИНФРА-М, 2008. — 282 с. — (Вьісшее образование)

 Головатий М.Ф. Соціальна політика і соціальна робота : термінологіч­но-понятійний словник / М.Ф. Головатий, М.Б. Панасюк. — К. : МАУП, 2005.

 560 с.

 ГресенкоЕ. Наші випускники // Персонал. — 2004. — № 12.

 Деревянко Е., Лагода Т. Основной принцип нашей кадровой политики

 увольнять людей только в крайнем случае // Бизнес, № 4/26.01.04.

 Дмитренко Г.А. Мотивация и оценка персонала : учеб. пособие / Г.А. Дмитренко, Е.А. Шарапатова, Т.М. Максименко. — К. : МАУП, 2002. — 248 с.

 Дмитренко Г.А. Стратегический менеджмент: целевое управление пер­соналом организаций : учеб. пособие / Г.А. Дмитренко. — 2-е изд., испр. — К.: МАУП, 2002. — 192 с.

 Егоршин А.П. Мотивация трудовой деятельности: Учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — М: ПНФРА-М, 2006. — 464 с.

 Ивахов В. Искусство взаимодействия // Управление компанией. —

 — № 1.

 Завадський И.С. Менеджмент. — Т. 1.— 3-тє вид., доп. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2001. — 412 с.

 Калина А.В. [та ін.] Менеджмент продуктивності : навч. посіб. / А.В. Ка­лина, С.П. Калініна, Н.Д. Лук'янченко. — К. : МАУП, 2005. — 232 с.

 Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рьінка (аспект зф- фективности) : учеб. пособие / А.В. Калина. — 4-е изд., стереотип. — К. : МАУП, 2003. — 312 с.

 Карташова Л.В. Управление человеческими ресурсами : учебник / Л.В. Карташова. — М. : ИНФРА-М, 2005. — 236 с. — (Учебники для про- граммьі МВА).

 Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: отбор и оценка при найме, аттестация : учеб. пособие для студ. вузов / А.Я. Кибанов, И.Б. Дурако- ва. — М. : Зкзамен, 2003. — 336 с.

 Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: стратегия, марке­тинг, интернационализация : учеб. пособие / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова. — М. : ИНФРА-М, 2005. — 301 с. — (Вьісшее образование).

 Коваленко М.А. Менеджмент трудової активності працівників підприємства / М.А. Коваленко, І.І. Грузнов, Л.Є. Сухомлин. — Херсон : Ол- ди-плюс, 2006. — 288 с.

 Козоріз В.П. Загальне і кадрове діловодство : навч. посіб. / В.П. Ко- зоріз, Н.І. Лапицька. — К. : МАУП, 2002. — 168 с.

 Колпаков В.М. Стратегический кадровий менеджмент : учеб. пособие / В.М. Колпаков, Г.А. Дмитренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — К. : МАУП,

 — 752 с.

 Колпаков В.М. Методи управлення : учеб. пособие / В.М. Колпаков. — 2-е изд., испр. и доп. — К. : МАУП, 2003. — 368 с.

 Колосова Р.П. Зкономика персонала : учебник / Р.П. Колосова, Т.Н. Василюк, М.В. Артамонова, М.В. Луданик. — М. : ИНФРА-М, 2009. — 896 с. — (Учебники зкономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова).

 Красностанова М.В., Осетрова Н.В., Самара Н.В.. Assessment Center для руководителей. Опьіт реализации в российской компании. — М. : Верши­на, 2007. — 364 с.

 Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом : навч. посіб. — К. : Кондор, 2003. — 453 с.

 Кухарчук А. «Вернись, я все прощу!» // Бизнес. — 2003. — № 20 (539).

 Лавриненко И. Гости из будущето // Бизнес. — № 12 (531), 24.03.2003.

 Лукичева Л.И. Управление персоналом : учеб. пособие / Л.И. Лукичева; под ред. Ю.П. Анискина. — 4-е изд., испр. — М. : Омега-Л, 2008. — 263 с. — (Библиотека вьісшей школьї).

 Лутай Л.А. Дисциплінарні відносини: стратегія розвитку та механізм забезпечення : монографія / Л.А. Лутай. — Донецьк : ДонНУЕТ, 2007. — 377 с.

 Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства : підручник / А.А. Мазаракі [та ін.]. — К. : Хрещатик, 1999. — 800 с.

 Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия : учеб. пособие / под ред. П.В. Шеметова. — М. : ИНФРА-М; Новосибирск : НГАЗиУ, 2001. — 312 с.

 Матвєєва В. Кадрова документація / В. Матвєєва. — X. : Фактор, 2002.

 306 с.

 Михайлова Л.І. Управління персоналом : навч. посіб. / Л.І. Михайлова.

 К. : Центр учбової літератури, 2007. — 248 с.

 Моргунов Е.Б. Управление персоналом : исследование, оценка, обуче- ние / Е.Б. Моргунов. — М. : Бизнес-школа «Интел-синтез», 2000. — 264 с.

 Мордовин С.К Управление человеческими ресурсами : 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 16 / С.К. Мордовин. — М. : ИНФРА-М, 2000. — 288 с.

 Мошек Г.Є. Менеджмент підприємства : навч. посіб. / Г.Є. Мошек, Л.А. Гомба, Л.П. Піддубна — К. : КНТЕУ, 2002. — 453 с.

 Мурашко М.І. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / М.І. Мурашко. — 3-тє вид., випр. і доп. — К. : Т-во «Знання», КОО, 2008. — 435 с.

 Обозов Н.Н. Психология работьі с людьми: советьі руководителю : учеб. пособие / Н.Н. Обозов, Г.В. Щекин. — 6-е изд., стереотип. — К. : МА- УП, 2004. — 228 с.

 Одегов Ю.Г. Управление персоналом в структурно-логических схемах : учебник / Ю.Г. Одегов. — М.: Академический Проект, 2005. — 1088 с.

 Одегов Ю.Г. Аудит и контроллинг персонала : учебник / Ю.Г. Одегов, Т.В. Никонова. — М. : Альфа-пресс, 2006. — 560 с.

 Остапенко Ю.М. Зкономика труда : учеб. пособие / Ю.М. Остапенко.

 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2007. — 272 с. — (Вьісшее образование).

 Плиева Ю. Лестница к небесам: планированиек карьерьі как метод мо- тивации персонала// Бизнес. — 2004. — 12 січ. — № 1—2.

 Приймак И. Бойцьі антикризисного фронта // Управление компанией.

 2004. — № 5.

 Приймак И. Коучинг // Управление компанией. — 2004. — № 9.

 Приймак И. Профессия — строить дома // Управление компанией. — 2004. — № 12.

 Пугачев В.П. Руководство персоналом : учебник / В.П. Пугачев. — М. : Аспект Пресс, 2006. — 416 с.

 Руководство сотрудниками фирмьі / Н.В. Родионова, Н.Д. Зриашвили, Ю.А. Цьіпкин и др. ; под ред. проф. А.А. Крьілова, проф. Ю.А. Цьіпкина. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. — 352 с.

 Саакян А.К., Зайцев Г.Г., Лашманоеа Н.В., Дягилева Н.В. Управление персоналом в организации : учеб. пособие. — СПб. : Питер, 2001. — 356 с.

 Саеельєеа B.C. Управління персоналом: навч. посіб. / B.C. Савельєва.

 К. : Професіонал, 2005. — 336 с.

 Савченко В.А. Управління розвитком персоналу : навч. посіб. / В.А. Савченко. — К. : КНЕУ, 2002. — 351 с.

 Слиньков В.Н. Персонал и его менеджмент : практические рекоменда- ции / В.Н. Слиньков. — К. : КНТУ, 2007. — 476 с.

 Сорокина М.В. Менеджмент тортового предприятия / М.В. Сорокина.

 СПб. : Питер, 2003. — 528 с. — (Серия «Теория и практика менеджмента»).

 Тарнавский В. Один год из жизни Центрального Гока // Управление компанией. — 2004. — № 11.

 Теория и практика управлення персоналом : учеб.-метод. пособие /авт.- сост. Г.В. Щекин. — 2-е изд., стереотип. — К. : МАУП, 2003. — 280 с.

 Травин В.В. Основи кадрового менеджмента / В.В. Травин, В.А. Дят- лов. — М. : Дело, 2005. — 333 с.

 Тополя Н. Люди дела // Бизнес. — 2004. — № 44.

 Тютюников А. «Азовсталь» планує залучити $ 320 млн. інвестицій // Донецькі новини. — 2005. — № 11.

 Управление персоналом : учебник для вузов / под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ, 2002. — 560 с.

 Управление персоналом организации : учебник / под ред. А.Я. Кибано- ва. — 4-е изд., доп. и перераб. — М. : ИНФРА-М, 2005. — 638 с.

 Управление персоналом : учебник / И.Б. Дуракова [и др.] ; под общ. ред. Д.Є.Н., проф. И.Б. Дураковой. — М. : ИНФРА-М, 2009. — 570 с. — (Вьіс­шее образование).

 Управление персоналом : учебник / под общ. ред. А.И. Турчинова. — 2-е изд., доп. и перераб. — М. : Изд-во РАГС, 2008. — 608 с. — (Учебники Российской академии государственной служби при Президенте Российской Федерации).

 Управління персоналом фірми : навч. посіб. / під ред. д.е.н. Крамарен­ко В.І., д.е.н. Холода Б.І. — K. : ЦУЛ, 2003. — 272 с.

 Управління людськими ресурсами : філософські засади : навч. посіб. / під ред. д.ф.н., проф. В.Г. Воронкової. — K. : Професіонал, 2006. — 576 с.

 Федосеев В.Н. Управление персоналом организации : учеб. пособие / В.Н. Федосеев, С.Н. Капустин. — М. : Зкзамен, 2004. — 368 с. — (Серия «Ма- гистр делового администрирования»).

 Хананова Н. Медведи на рьінке ингредиентов // Управление компани- ей. — 2004. — № 3.

 Хананова Н. Вернуть лидерство // Управление компанией. — 2004. — № 9.

 Хруцкий В.Е. Оценка персонала. Критика теории и практики примене- ния системи сбалансированньїх показателей / В.Е. Хруцкий, Р.А. Толмачев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Финансьі и статистика, 2009. — 224 с.

 Чубаха С. Премудрости процесса обучения // Управление компанией. — 2004. — № 3.

 Цьіпкин Ю.А. Управление персоналом : учеб. пособие для вузов / Ю.А. Цьіпкин. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 446 с.

 Шекшня С.В. Стратегическое управление персоналом в зпоху Интер- нета / С.В. Шекшня, Н.Н. Ермошкин. — М. : ЗАО «Бизнес-Школа «Пнтел- Синтез», 2002. — 336 с.

 Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации : учеб.-практ. пособие. — 5-е изд., перераб и доп. / С.В. Шекшня. — М. : ЗАО «Бизнес-Школа «Интел-Синтез», 2002. — 368 с.

 Шермерорн Дж. Организационное поведение / Дж. Шермерорн, Дж. Хант, Р. Осборн ; пер. с англ. под ред. Е.Г. Молл. — 8-е изд. — СПб. : Питер,

 — 637 с.

 Щекин Г.В. Основи кадрового менеджмента : учебник / Г.В. Щекин. — 5-е изд., стереотип. — K. : МАУП, 2004. — 280 с.

 Щекин Г.В. Организация и психология управлення персоналом : учеб.- метод. пособие / Г.В. Щекин. — K. : МАУП, 2002. — 832 с.

 Щекин Г.В. Социальная теория и кадровая политика : монография / Г.В. Щекин. — K. : МАУП, 2000. — 576 с.

 Зкономика труда / под ред. Н.А. Горелова. — 2-е изд. — СПб. : Питер,

 — 704 с. — (Серия «Учебник для вузов»).

 Яхонтова Е.С. Зффективньїе технологии управлення персоналом / Е.С. Яхонтова. — Спб. : Питер, 2003. — 272 с. — (Серия «Теория и практика менеджмента»).

 www.hrliga.com.

 www.kadrovik.ru.

 www.hr-portal.ru.

 www.top-personal.ru.

 www.hr-ua.com.

 www.hr-journal.ru.

 www.hr-pr.ru.

 www.uprav.ru.

 www.kdelo.ru.

 www.kadry.ru.

 www.rhr.ru.

 

ПОКАЖЧИКИ

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

А

Автобіографія 175, 176, 179, 183, 286 Авторитаризм 52

Активна кадрова політика 133, 156 Аналіз змісту роботи 218, 220, 264 Аспекти управління персоналом 38, 141 Аспекти трудової адаптації 257, 266, 267 Атестація 279

Аутплейсмент 362, 363, 380, 387

В

Вивільнення персоналу 7, 10, 308, 360

Види ділового оцінювання персоналу 280, 306, 310

Види атестації 300, 305

Види кадрових стратегій 145, 146

Виробничий персонал 21, 40, 54, 251

Відбір персоналу 6, 20, 141, 170, 213, 230

Відкрита кадрова політика 134

Внутрішньоорганізаційна кар'єра 314, 320, 348

г

Гармонійний розвиток особистості 69

Гнучка політика зайнятості 361, 362, 380

Гомеостазис 111

Група 73, 92

Групи інтересів 83, 94

д

Динамічність кар'єри 320, 348, 350, 357 Джерела набору персоналу 223, 265 Ділова кар'єра 190, 313, 347, 350 Ділове оцінювання персоналу 20, 276, 279, 305 Дружні групи 83, 94

 

З

Завдання ділового оцінювання персоналу 276, 277 Закрита кадрова політика 135, 157 Залучення персоналу 218, 220, 222, 264, 267 Збагачення праці 338, 339, 350 Згуртованість колективу 102, 107, 116, 117

I

Індекс згуртованості групи 106 Інструменти реалізації кадрової стратегії 148 Інтелектуальна компетентність 62, 70 Інтерналізм 52

к

Кадрова політика 125, 124, 155

Кадрова стратегія 144, 157, 162

Кадровий контролінг 34, 188, 195, 206

Кадрове планування 188—192, 195, 205, 206, 208

Кадри 20, 21, 36, 40, 41, 42, 69, 134, 161, 164, 184, 189, 239, 327, 440

Кадровий резерв 380

Кар'єра 313—316, 319, 335, 347, 348, 350, 357 Кар'єрограма 271, 322, 349 Кваліфікація 64 Класифікація колективів 76

Класифікація методів управління персоналом 25 Коефіцієнт плинності кадрів 383 Колектив 74

Колективний договір 402, 404, 414 Компетентність 61, 65

Комплексний підхід до управління персоналом 19 Команда 81, 82

Концепція управління людськими ресурсами 32, 38 Концепція управління людиною 32, 33, 38 Корпоративна культура 87, 89, 90, 92

л

 

Людські ресурси підприємства 21, 38

м

Макіавеллізм 54

Матриця позицій кар'єри 320

Мобільність персоналу 334, 349, 386

Модель організаційної поведінки особистості 51

Моделі кар'єри 314

Мотиви ділової кар'єри 317, 318

Методи управління персоналом 25, 26, 37, 43

Методи професійного навчання персоналу 331

Метод мозкової атаки 354

н

Наймання 214, 215

Напрямки кадрової політики 125, 132, 158 Напрямки соціального партнерства 397, 415 Напрямки трудової адаптації 274 Неформальна група 81, 84, 96 Нормативна чисельність персоналу 55

О

Облікова чисельність персоналу 57, 58 Ознаки колективу 73, 95

Оперативний план роботи з персоналом 198, 206 Організаційна структура персоналу 53 Особистість 48, 49 Особистісні якості працівників 50 Особова справа 182—185, 371, 372 Оцінювання діяльності кадрових служб 179 Оцінювання спеціалістів 276, 294, 295, 306 Оцінювання праці керівників 294, 297, 298, 305 Охорона праці 169, 382

п

Пасивна кадрова політика 133, 156

 

Підвищення кваліфікації 46, 115, 116, 166—168, 178, 186, 199, 202, 203, 209, 352, 354

Підходи до управління персоналом 31, 37 Планова чисельність персоналу 55

Планування кар'єри 34, 44, 136, 148, 158, 169, 322, 358, 411 Плинність кадрів 373, 381, 424, 428 Превентивна кадрова політика 133 Принципи управління персоналом 38 Професія 59, 64

Професійна придатність 59, 64, 65, 70 Професійна кар'єра 313, 314, 347, 348, 357 Професійний розвиток особистості 49, 70 Професіограма 208, 221, 261, 272 Професійна орієнтація 212, 252, 265, 275 Профпропаганда 253 Профконсультації 253, 266, 274 Профвідбір 253, 254, 266, 274 Професійне навчання персоналу 324, 327, 330, 349 Процес створення трудового колективу 78, 93 Психологічна сумісність членів групи 105, 108, 116, 122 Персонал підприємства 21, 36, 40, 41, 76, 77, 148 Персонал-маркетинг 125, 140, 141, 166

Переміщення 22, 31, 33, 105, 137, 151, 173, 174, 176, 179, 200, 201, 207, 217, 293, 314, 315, 319, 352, 364, 386 Перепідготовка 31, 134, 190, 352, 354, 364 Перестановка 334, 338, 350

Р

Робоча сила 20, 39, 42, 43, 69, 161, 184 Робоча група 121, 299, 312, 334, 347, 353 Розвиток персоналу 121, 299, 312, 334, 347, 353

Роль 11, 22, 29, 38, 44, 45, 56, 61, 62, 68, 69, 75, 80, 86, 88, 98, 99, 108, 112, 113, 114, 122, 124, 165, 180, 181, 187, 232, 255—258, 260, 266, 282, 240, 260, 266, 282, 330

Рольова структура персоналу 55, 67

Ротація 273, 294, 308, 331, 334, 335, 338, 344, 350, 354, 355, 356 Реактивна кадрова політика 133, 156

Резюме 34, 63, 92, 116, 155, 177, 182, 205, 231, 232, 233, 237, 264, 271, 275, 302, 347, 271

с

Середньооблікова чисельність персоналу 389 Сила корпоративної культури 91, 95

Системний підхід до управління персоналом 19, 22—24, 37, 47

Система управління персоналом 19, 22—24, 37, 47

Система соціального контролю 76

Ситуативна компетентність 62, 65

Соціальна компетентність 33, 63, 65, 70

Соціальна структура персоналу 53, 64, 66

Соціально-психологічні характеристики колективу 108

Соціально-трудові відносини 392, 393, 399, 400, 401, 412, 413, 414

Соціальне партнерство 392—394, 396, 398, 400, 412, 416

Спеціальність 41, 42, 49, 59, 64, 68, 167, 174, 175, 176, 443, 446, 451, 463, 464

Стадії формування згуртованої групи 101, 105, 118

Стиль управління персоналом 27

Структура персоналу 53, 55, 64, 66, 67, 441, 442, 443

Структура особистості 48

т

Темперамент 22, 48

Типи кадрової політики 125, 133, 134, 156, 157, 159, Трудові ресурси 20, 36, 38, 42, 43, 69, 140, 161, 333 Трудова кар'єра 313, 350 Трудова книжка 54, 176, 372

Трудовий колектив 20, 21, 36, 38, 73, 80, 83, 92, 96—99, 101, 218, 299

Трудовий договір 251, 351, 365, 443, 447

Трудова адаптація 255, 266, 272

Трудовий потенціал працівника 21, 36

Трудовий потенціал підприємства 21

У

Управління персоналом 4, 6, 7, 9, 10—12, 15, 17—19, 20, 22, 23, 24, 30, 31, 35, 37, 43, 63, 125, 127, 132, 139, 143, 145, 148, 152, 162, 167, 190, 195, 202, 204, 211, 214, 240, 252, 260, 271, 283, 309, 312, 346, 353, 355, 379, 383, 391, 392, 394, 411, 418, 419, 422, 423—431,

Управління людськими ресурсами 12, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 141, 163, 170, 173, 214, 328, 437, 440

Управління процесом трудової адаптації 258, 263, 267

Управління кар'єрою персоналу 6, 312, 321, 348 Управління плинністю кадрів 7, 360, 372, 374, 376, 382, 387 Управління мобільністю персоналу 334, 335, 339, 349, 387 Управлінський персонал 334, 335, 339, 349, 387

Ф

Формальна група 39, 81, 84 Функції кадрової служби 165 Функції соціального партнерства 396 Функціональна компетентність 70, 317, 318, 348

ч

Часова компетентність 62

Чинники групової згуртованості 104, 105

Чисельність персоналу 22, 47, 260, 389, 441, 442, 444

ш

Штатна структура персоналу 53 Штатна чисельність персоналу 55

Е

Екстерналізм 52

Етапи розвитку трудового колективу 73, 79, 95

Етапи проектування кадрової політики підприємства 125, 137, 157

Я

Явочна чисельність персоналу 58

 

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Б

Базаров Т.Ю., Єрьомін Б.Л. 133, 137

В

ВеснінВ.Р. 317, 346

к

Кібанов А.Я.

Крамаренко В.І., Холода Б.І. 421,437 Крушельницька.В., Мельничук Д.П. 126,436

м

Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. 436 МасловЄ.В. 126,436

Мошек Г.Є., Гомба Л.А., Піддубна Л.П. 436

с

Саакян A.K., Зайцев Г.Г., Лашманова Н.В. 437

 

Додатки

Додаток А

ФОРМА ШТАТНО-ПОСАДОВОЇ КНИГИ

(СКЛАДАЄТЬСЯ ЗА СТРУКТУРОЮ ШТАТНОГО РОЗПИСУ ПІДПРИЄМСТВА)

%

Посада

Посадовий оклад (грн)

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження

Освіта (коли і який навчальний заклад закінчив)

Кваліфікація (зван­ня) та спеціальність за освітою

№ і дата наказів: про прийняття на робо­ту, про звільнення

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМА АЛФАВІТНОЇ КНИГИ

 

 

 

Стаж роботи

 

 

Прізвище,

ім'я, по батькові

Номер особової справи, особової картки

Місце роботи, номер наказу про призначен­ня, переведення на ін­шу роботу

загальний

безперервний

№ і дата нака­зу про звіль­нення

Алфавіт

 

 

 

 

 

 

А

Додаток Б

ЗРАЗОК ГРУПОВОГО НАКАЗУ

(назва підприємства)

НАКАЗ

22.04.2010 р. м. Донецьк № 46-о

 ПРИЗНАЧИТИ:

Зайцеву Ірину Борисівну на посаду провідного економіста відділу еконо­мічного аналізу з 26 квітня 2010 р. з посадовим окладом_________________________________________ грн. на мі­сяць.

Підстава: трудовий договір від 20.04.2010 р.

Козлова Михайла Петровича на посаду заступника головного бухгалтера за переведенням з Донецького відділку Східної залізниці з посадовим окладом грн. на місяць.

Підстава: заява Козлова М.П., лист підприємства від 12.04.2010 р. № 02/44.

 ПЕРЕВЕСТИ:

Григоренко Ганну Михайлівну, економіста 2 категорії відділу економічно­го аналізу, на посаду економіста 1 категорії цього ж відділу, за її згодою, з по­садовим окладом грн. на місяць.

Підстава: подання завідувача відділу економічного аналізу від 15.04.2010 р.

 ЗВІЛЬНИТИ:

Гордієнка Микиту Антоновича, провідного фахівця фінансового відділу, за переведенням до тресту «Донецькпромбуд», п.5, ст.36 КЗпП України.

Підстава: заява Гордієнка М.А., лист тресту «Донецькпромбуд» від 16.04.2010 р.

Нікітіну Катерину Василівну, головного фахівця виробничо-технічного відділу, за власним бажанням у зв'язку з переведенням чоловіка на роботу в іншу місцевість, ст. 38 КЗпП України.

Підстава: заява Нікітіной KB., довідка заводу «Топаз» про переведення Нікітіна К.З. на роботу в іншу місцевість.

 

розшифровка

ПІДПИС

Керівник

 

Додаток В

 

МАКЕТ ПОСАДОВОЇ ІНСТРУКЦІЇ

__________ ЗАТВЕРДЖУЮ

 

назва підприємства

 

посада керівника підприємства

 

розшифровка _ 200 __ р.

«___ »

Посадова інструкція

назва посади

 

І. Загальні положення

 

1.

(посада, відділ)

(посада керівника)

призначається на посаду й звільняється з посади наказом 2.

безпосередньо підпорядкований

(посада)

(посада) (назва підрозділу)

3.

у своїй діяльності керується чинним законодавством

(посада)

України, наказами і розпорядженнями керівника підприємства, посадовою інструкцією та дорученнями керівника

(назва підрозділу)

II. Завдання та обов'язки

Далі розкривається зміст робіт, які відповідають посаді згідно з функціями підрозділу. Наприклад:

 «Надає консультаційні послуги ___________________________ »

 «Розробляє пропозиції__________________________________ »

 «Відстежує стан_______________________________________ »

III. Права

має право:

(посада)

1. За дорученням керівника відділу (іншої посадової особи) забезпечувати

 За дорученням керівника відділу (іншої посадової особи) представляти від імені підприємства структурний підрозділ в інших підприємствах з питань компетенції структурного підрозділу.

 Брати участь у______________________________________

 

IV. Відповідальність

несе відповідальність:

(посада)

 За невиконання або неналежне виконання посадових завдань та обов'язків, планів роботи та доручень керівника відділу;

 За недостовірність даних, які представляються керівництву підприємс­тва та органам статистики;

 За порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни;

 

V. Повинен знати

(посада)

повинен знати

(зазначаються законодавчі та інші документи)

VI. Кваліфікаційні вимоги

6. На посаду

За відсутності

_ призначається особа, яка має

(назва посади)

(зазначається напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень, стаж роботи на нижчих посадах тощо)

VII. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

його обов'язки виконує інша посадова особа,

(посада)

(розшифровка)

« »

яка призначається в установленому порядку, з набуттям відповідних прав і відповідальності за неналежне виконання покладених на неї обов'язків.

(посада керівника структурного підрозділу) (підпис)

200_____________ р.

Погоджено:

 

(посада)

(підпис)

(розшифровка)

 

« »

200_ р.

 

(підпис)

(розшифровка)

З інструкцією ознайомлений

 

Додаток Д