Рекомендована література

 Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. 1 // Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року, № 336.

 Кодекс законів України про працю (зі змінами та доповненнями). — K.: Атіка, 2002. — 96 с.

 Про зайнятість населення: закон України // Закони України. Т. 1. — K.,

 1999.— С. 252—268.

 Про колективні договори і угоди: закон України // Закони України. Т. 6. — K., — 1996.— С. 5—11.

 Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): за­кон України // Закони України. Т. 15. — K., 1999. — С. 332—343.

 Про охорону праці: закон України // Закони України. Т. 4. — K., 1996.

 С. 114—133.

 Класифікатор професій ДК 003-2005 : наказ Державного комітету Ук­раїни з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26 грудня 2005 року, № 375.

 Ангелин Д. Крутой разговор о рекрутинге // Бизнес. — 2004. — № 42.

 Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами : [пер. с англ.] / М. Армстронг. — М. : ИНФРА-М, 2002. — 328 с. — (Серия «Менеджмент для лідера»).

 Армстронг М. Практика управлення человеческими ресурсами / М. Армстронг; пер. с англ. под ред. С.К. Мордовина. — 8-е изд. — СПб. : Пи- тер, 2004. — 832 с. — (Серия «Классика МВА»).

 Аудит и контроллинг персонала организации : учеб. пособие / под ред. проф. П.З. Шлендера. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Вузовский учебник, 2010. — 262 с.

 Балабанова, Л.В. Маркетинг : підручник / Л.В. Балабанова. — 2-ге вид., перероб. і доп.— К. : Знання-Прес, 2004.— 645 с.

 Беляцкий Н.П. Управление персоналом : учеб. пособие / Н.П. Беляцкий, С.Е. Велесько, П. Ройш. — Мн. : Интерпрессервис : Зкоперспектива, 2003. — 352 с.

 Борисова Е.А. Управление персоналом для современньїх руководите- лей / Е.А. Борисова. — СПб.: Питер, 2003. — 445 с. — (Серия «Теория и прак­тика менеджмента»).

 Белоусов А.В. Развитие персонала — основа стратегического разви- тия промьішленного концерна // Менеджер: ДонДАУ, № 1 (13), березень 2001 р.

 Бондарь М. Кузница кадров // Управление компанией. — 2004. — № 9.

 Бно-Айриян М. Майстер-клас // Бизнес. — 2004. — № 43.

 Бухалков М.И. Управление персоналом: развитие трудового потенциа- ла : учеб. пособ. / М.И. Бухалков. — М.: ИНФРА-М, 2005. — 192 с. — (Вьіс- шее образование).

 Васильєва И.Н., Желнинский Г.С. Организация делопроизводства и персо­нальний менеджмент : Учеб. пособие. — 2-е изд. — М. : Вузовский учебник, 2004. — 272 с.

 Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала : пособие по кадро- вой работе / В.Р. Веснин. — М. : Юристь, 2001. — 496 с.

 Веснин В.Р. Управление персоналом: теория и практика : учебник / В.Р. Веснин. — М. : Велби : Проспект, 2007. — 688 с.

 Веснин В.Р. Управление персоналом в схемах : учеб. пособие / В.Р. Веснин. — М.: Проспект, 2009. — 96 с.

 Виноградський МД. Управління персоналом : навч. посіб. / М.Д. Вино- градський, A.M. Виноградська, О.М. Шкапова. — 2-ге вид. — К. : Центр учбо­вої літератури, 2009. — 502 с.

 Вязигин А. Подбор, оценка и аттестация персонала в сфере торговли и услуг.— М. : Вершина, 2005.

 Вязигин А. Оценка персонала вьісшего и среднего звена. — М. : Вер­шина, 2006.

 Гайдамака Е.Н. Управление персоналом : учеб. пособие для студ. дн. и заоч. формьі обуч. спец. «Менедж. орг.» / Е.Н. Гайдамака, Т.Н. Жучок. — Лу- ганск : Альма-матер, 2005. — 131 с.

 Герчиков В.И. Управление персоналом : работник — самьій зффектив- ньій ресурс компании : учеб. пособие / В.И. Герчиков. — М. : ИНФРА-М, 2008. — 282 с. — (Вьісшее образование)

 Головатий М.Ф. Соціальна політика і соціальна робота : термінологіч­но-понятійний словник / М.Ф. Головатий, М.Б. Панасюк. — К. : МАУП, 2005.

 560 с.

 ГресенкоЕ. Наші випускники // Персонал. — 2004. — № 12.

 Деревянко Е., Лагода Т. Основной п