РЕЗЮМЕ

магниевый скраб beletage

(Прізвище, ім'я, по-батькові)

ОСОБИСТІ ВІДОМОСТІ

Рік народження: _______________________

Сімейний етан: ________________________

Адреса: ______________________________

Телефон: _____________________________

МЕТА:

_______________________________________________________ О

ОСВІТА

Рік початку навчання

Рік завершення

Найменування навчального закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Термін роботи

Назва організації, посада

 

 

 

 

 

 

 

 

СФЕРА ПРОФЕСІЙНИХ ІНТЕРЕСІВ

ДОДАТОК Ж

АНКЕТА претендента на вакантну посаду

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік, число, місяць народження

Адреса проживання, телефон

Сфера діяльності і посада в нашому підприємстві, що представляє для Вас інтерес

Освіта (вказуються назви навчальних закладів; результати, з якими вони були закін­чені; рік закінчення; факультет; основні курси, що вивчено; викладачі, що можуть дати особисту рекомендацію; місця проходження практики; тема дипломної роботи)

Підвищення кваліфікації (курси; стажування; аспірантура, докторантура, тема дисертації)

Спеціальність __________

Стаж роботи за спеціальністю

Родинний стан

Вік дітей

Професія чоловіка/дружини

Попередня трудова діяльність:

Назва підприємства

Час роботи

по )

Сфера діяльності, посада, обов'язки

Причина звільнення

 

 

 

 

Набутий досвід роботи (уміння і навички)

Досвід роботи з комп'ютером

З якими програмами працювали

Інтереси

Суспільна діяльність

Ваші життєві цілі

Здоров'я: чи були які-небудь захворювання

Наявність хронічних захворювань

Шкідливі звички

Проблеми з правоохоронними органами (судимість, адміністративні порушення)

Інші відомості (нагороди, патенти, участь у конкурсах, публікації, участь у на­уково-практичних конференціях, семінарах)

П.І.Б., контактні адреси і телефони Ваших керівників, посадових осіб, що доб­ре Вас знають, до яких можна звернутися для одержання рекомендацій

Підтверджую, що вся наведена раніше інформація правильна:

Дата, підпис

 

Додаток З

ЗРАЗОК ОПИТУВАЛЬНОГО ЛИСТКА ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ РЕКОМЕНДАЦІЙНИХ ЛИСТІВ

Схема опитувального листка з перевірки рекомендації

Особа—автор рекомендаційного листа_______________________

Посада_________________________________________________

Кандидат_______________________________________________

Рекомендація:

 У яких відносинах Ви з кандидатом? _______________________

 Як Ви оцінюєте його характер? ____________________________

 Чи можете Ви що-небудь сказати про ініціативу, методи і стилі роботи?

4. У чому полягають, на Вашу думку, сильні і слабкі сторони кандидата?

 Чи знаєте Ви мотив наймання? _________________

 Чи вважаєте Ви кандидата придатним для вакантної посади?

 Хотіли б Ви його знову прийняти на роботу ? ______

Довідка дана__________________________________

Місце________________________________________

 

Додаток К

ФОРМА ТРУДОВОГО КОНТРАКТУ

ТИПОВА ФОРМА контракту з працівником[2] (Затверджено наказом Мінпраці України від 15.04.1994 р. № 23)

Місто «__ »___________ 200__ р.

(повна назва підприємства, установи, організації або прізвище, ім'я, по батькові громадянина-підприємця)

в особі власника або уповноваженого ним органу____ ___ ______

(посада)

(прізвище, ім'я, по батькові)

іменований далі РОБОТОДАВЕЦЬ, з одного боку, та громадянин _

(прізвище, ім'я, по батькові)

іменований далі ПРАЦІВНИК, з другого боку, уклали цей контракт про таке: Працівник

(прізвище, ім'я, по батькові)

приймається (наймається) на роботу ________________________

(назва структурного підрозділу підприємства, установи, організації: цех, відділ, лабораторія тощо)

за професією (посадою)[3] __________________________________

(повна назва професії, посади)

кваліфікацією ____________________________________________

(розряд, кваліфікація, категорія)

Працівнику встановлюється (не встановлюється) строк випробування

(не потрібне викреслити) (тривалість строку випробування)

Загальні положення

1. Цей контракт є строковим трудовим договором. На підставі контракту ви­никають трудові відносини між працівником і підприємством, установою, органі­зацією та громадянином, які з боку останнього реалізуються роботодавцем.

 Терміном «сторони» в цьому контракті позначаються роботодавець і працівник.

Обов'язки сторін

 За цим контрактом працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цим контрактом, а роботодавець зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством, колективним договором і угодою сторін.

 Працівник зобов'язується (зазначаються основні характеристики робо­ти та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт), якістю продукції, що випускається (якістю обслуговування), рівнем виконання норм і нормативних завдань, дотримання правил з охорони праці, строків її виконан­ня тощо): __

 Роботодавець зобов'язується організувати працю працівника, забезпе­чити безпечні і нешкідливі умови праці, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці (зазначаються конкретні заходи щодо організації виробничого процесу, обладнання робочого місця, підготов­ки та підвищення кваліфікації працівника, забезпечення інших умов праці то­що): _____________________________________________

Обов'язок роботодавця щодо забезпечення умов роботи на робочому місці з зазначенням достовірних характеристик, компенсацій і пільг працівникові за роботу в небезпечних і шкідливих умовах праці:

Робочий час

 Працівник зобов'язується виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

 Особливості режиму робочого часу (неповний робочий день, неповний робочий тиждень, погодинна робота тощо): _________________________________ _____

(вказати необхідне)

Оплата праці та соціально-побутове забезпечення працівника

 За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, працівникові встановлюється:

посадовий оклад (тарифна ставка, відрядна розцінка) у розмірі__

на місяць або у розмірі________ за 1 годину роботи;

надбавка (доплата та інші виплати) ____________ _____ ____ _____

(вказати види доплат, надбавок тощо)

у розмірі___________ (у % до тарифної ставки, посадового окладу)

 У разі використання працівником власного автомобіля для службових поїздок йому встановлюється компенсація

(вказати вид, розмір)

10. Працівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю:

основна________ днів; додаткова________ днів.

До щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога у розмірі _

 Додаткові пільги, гарантії, компенсації__________________

(за необхідністю вказати, які з них надаються за рахунок коштів роботодавця)

Відповідальність сторін, вирішення спорів

 У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, перед­бачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чин­ного законодавства та цього контракту.

 Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.

 Інші умови:_________________________________________

зміни, припинення та розірвання контракту

 Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за угодою сторін, складеною у письмовій формі.

 Цей контракт припиняється:

а) після закінчення дії контракту;

б) за згодою сторін;

в) з ініціативи роботодавця до закінчення строку дії контракту у випадках, пе­редбачених законодавством (ст. ст. 40, 41 КЗпП України) та цим контрактом;

г) з ініціативи працівника до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (ст. 39 КЗпП) та цим контрактом;

д) з інших підстав, передбачених законодавством.

 Додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не передбаче­ні чинним законодавством:

При розірванні контракту на підставах, не передбачених чинним законо­давством, звільнення працівника провадиться за п.8 ст. 36 КЗпП України.

 У разі дострокового припинення контракту з незалежних від працівника причин, в тому числі розірвання контракту працівником — з причини невиконання чи неналежного виконання роботодавцем зобов'язань, передбачених цим контрак­том, або роботодавцем — з підстав, не передбачених чинним законодавством, та цим контрактом, встановлюються відповідно додаткові гарантії та (або) компенсації мо­ральної та матеріальної шкоди, заподіяної працівникові:

 При достроковому розірванні контракту у разі невиконання або нена­лежного виконання сторонами зобов'язань, передбачених контрактом, він роз­ривається з попередженням відповідної сторони за два тижні.

 За два місяці до закінчення строку чинності контракту він може бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий строк.

Термін дії та інші умови контракту

 Строк дії контракту з_____________ до__________________

Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами або

(вказати випадки конфіденційності умов цього контракту)

Конфіденційність контракту не поширюється на умови, врегульовані чин­ним законодавством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх додер­жанням .

 Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі.

 Цей контракт укладено в двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

Додатки до контракту:

(вказується перелік додатків, якщо вони є)

 Інші умови, пов'язані зі специфікою праці: ________________

Адреси сторін

 Відомості про роботодавця:

Повна назва підприємства, установи, організації або прізвище, ім'я, по ба­тькові громадянина-підприємця

Адреса ______________________________________________

Розрахунковий рахунок № ______________________________

(№ свідоцтва про реєстрацію громадянина-підприємця) в_____

 Відомості про працівника:

Домашня адреса: _____________________________________

Домашній телефон:_________ Службовий телефон: _________

Паспорт: серія____ №_________ видано __________________

(вказати орган, що видав паспорт)

Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг ___________

(вказати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави)

Роботодавець Працівник

(посада, прізвище, ім'я, по батькові) (прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис) (підпис) «_____ » ______ р. «___________________ » р.

Додаток Л

КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ УКРАЇНИ

(ВИТЯГ)

Стаття 21. Трудовий договір

Трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зо­бов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про пра­цю, колективним договором і угодою сторін.

Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на де­кількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умо­ви матеріального забезпечення і організація праці працівника, умови розірван­ня договору, в тому числі достроково, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.

Стаття 29. Обоє 'язок власника або уповноваженого ним органу проінст­руктувати працівника і визначити йому робоче місце

До початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповно­важений ним орган зобов'язаний:

 ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпоряд­ку та колективним договором;

 визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

 проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гі­гієни праці і протипожежної охорони.

Стаття 50. Норма тривалості робочого часу

Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено в ча­стині першій цієї статті.

Стаття 52. П'ятиденний і шестиденний робочий тиждень та трива­лість щоденної роботи

Для робітників і службовців установлюється п'ятиденний робочий ти­ждень з двома вихідними днями. При п'ятиденному робочому тижні три­валість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності, які затверджує власник або уповноважений ним орган за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації з додержанням установленої тривалості робочого ти­жня (статті 50 і 51).

На тих підприємствах, в установах, організаціях, де за характером вироб­ництва та умовами роботи запровадження п'ятиденного робочого тижня є не­доцільним, встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем. При шестиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи не мо­же перевищувати 7 годин при тижневій нормі 40 годин, 6 годин при тижневій нормі 36 годин і 4 години при тижневій нормі 24 години.

П'ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється власни­ком або уповноваженим ним органом спільно з виробним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) з урахуванням спе­цифіки роботи, думки трудового колективу і за погодженням з місцевою Ра­дою народних депутатів.

Стаття 57. Початок і закінчення роботи

Час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) передбачається прави­лами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності відповідно до законодавства.

Стаття 58. Роботи змінами

При змінних роботах робітники і службовці чергуються в змінах рівномір­но в порядку, встановленому правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Перехід з однієї зміни в іншу, як правило, має відбуватися через кожний робочий тиждень в години, визначені графіками змінності.

Стаття 66. Перерва для відпочинку і харчування

Час початку і закінчення перерви встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку.

На тих роботах, де через умови виробництва перерву встановити не мож­на, робітникові або службовцеві повинна бути надана можливість приймання їжі протягом робочого часу. Перелік таких робіт, порядок і місце приймання їжі встановлюється власником або уповноваженим ним органом за погоджен­ням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації.

Стаття 142. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Статути і положення про дисципліну

Трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визна­чається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним орга­ну і профспілкового комітету на основі типових правил.

Стаття 143. Заохочення за успіхи в роботі

До працівників підприємств, установ, організацій можуть застосовуватись будь-які заохочення, що містяться в затверджених трудовими колективами правилах внутрішнього трудового розпорядку.

Стаття 147. Стягнення за порушення трудової дисципліни

За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один і таких заходів стягнення.

 догана;

 звільнення.

Стаття 247. Повноваження виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації

Виборний орган первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації:

7) бере участь у розробленні правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи або організації.

 

Додаток М

МАКЕТ НАКАЗУ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ

НАКАЗ

Про проведення атестації керівників і спеціалістів

Відповідно до Положення про порядок проведення атестації керівників і спеціалістів підприємств, організацій і установ _________________________________________ ________ _____

(зазначити галузь)

НАКАЗУЮ:

 Провести до _____ травня 200 _ р. атестацію керівників і спеціа­лістів

назва підприємства

 Затвердити:

Список керівників і спеціалістів ______________________________ ,

назва підприємства

які підлягають атестації (додаток № 1).

Графік проведення атестації (додаток № 2). Склад атестаційної комісії (додаток № 3).

 Заступникам_________ _________ згідно з розподілом обов'язків

посада керівника

та керівникам підрозділів підготувати відгуки-характеристики відповідно на керівників структурних підрозділів, заступників керівників і спеціалістів стру­ктурних підрозділів.

Не пізніше як за два тижні до атестації ознайомити з ними під розписку працівників, які атестуються, та передати до атестаційної комісії.

 Відділу кадрів (відділу роботи з персоналом) (___________ ):

прізвище, ініціали керівника

Довести до відома працівників, які підлягають атестації, Положення про порядок проведення атестації керівників і спеціалістів підприємств, організа­цій і установ_____ та цей наказ.

зазначити галузь

Підготувати для проведення атестації: атестаційні листи попередньої атестації бланки атестаційних листів чергової атестації.

Забезпечити заповнення розділу «Загальні дані» атестаційних листів пра­цівників, які підлягають атестації, відповідно до Положення.

Узагальнити матеріали проведеної атестації та підготувати пропозиції (проект наказу) щодо реалізації рішень комісії.

Проінформувати (якщо це передбачено Положенням) про результати атес­тації до « » 200 р.

зазначається вищий орган

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою (інше).

посада керівника

 

Додаток № 1

до наказу №____________________________________________

від «________________________________ »_____________ 200_ р.

СПИСОК

працівників_______________ , які підлягають атестації

підприємство

Структурний підрозділ

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

до наказу №____________________________________________

від «________________________________ »_____________ 200_ р.

ВІД «__ »_

Графік проведення атестації працівників

підприємство

прізвище, ініціали працівника

Додаток № 3

до наказу №____________________________________________

_______ 200_ р.

 

підприємство

Склад атестаційної комісії

прізвище, ініціали

прізвище, ініціали

посада

Голова комісії Секретар Члени

прізвище, ініціали

прізвище, ініціали

 

ДодатокН

ЗРАЗОК АТЕСТАЦІЙНОГО ЛИСТА

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Загальні дані

Прізвище, ім'я, по батькові__________________________________

Рік народження __________________________________________

Посада, яку обіймає працівник, стаж роботи на ній (на момент атестації) _

Освіта, назва навчального закладу та рік закінчення

Спеціальність за освітою ________________________

Науковий ступінь, вчене звання___________________

Загальний трудовий стаж______ , у тому числі на посаді

Результати атестації

За підсумками голосування атестаційної комісії:

Відповідає обійманій посаді: за__________ проти

Відповідає обійманій посаді за умови: _____________

за______________________________________ проти

Не відповідає обійманій посаді: за__________ проти

Рішення атестаційної комісії _____________________

Рекомендації атестаційної комісії _______________________

за______________________________________ проти _____

Голова атестаційної комісії______________ ___ ___________

(підпис)

Секретар комісії ____________ ___ ____________________

(підпис)

Члени комісії _______________ ___ ____________________

(підпис)

Дата атестації « »________________ року

З результати атестації ознайомлений __ _________________

(підпис працівника, який атестується)

МАКЕТ ВІДГУКУ-ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВІДГУК-ХАРАКТЕРИСТИКА на ______ „__________________ ___

(прізвище, ім'я, по батькові; посада)

____________________ 19____ року народження, освіта (рівень освіти),

прізвище, ініціали

у 19___ році закінчив (ла) __________________________________

(назва навчального закладу)

за спеціальністю_______________ _____________ ______________

(спеціальність за дипломом)

____________________ після закінчення навчального закладу працював (ла)

прізвище, ініціали

(перелічити посади, підприємства, установи, організації).

З_____ працює в____________ на посаді (або посадах, перелічити).

Додаток П

дата підприємство

У відгуку-характеристиці дається розгорнута оцінка професійних знань, навичок, досвіду роботи, вмінь, компетентності, соціально-психологічних яко­стей тощо.

посада керівника підпис розшифровка

дата

З відгуком-характеристикою ознайомлений

підпис працівника, який підлягає атестації

 

Додаток Р

МАКЕТ ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

ПРОТОКОЛ засідання атестаційної комісії

назва підприємства

№________ від «__ »______________ 200_ р.

Присутні: голова _______________ ____ ___ _________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

секретар______________________ ____ ___ _________________ р

(прізвище, ім'я, по батькові)

члени атестаційної комісії

Рпрізвище, ім'я, по ратькаві)

2) ___________________________ __________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 Атестація_______ ______ ________________________ _______

(прізвище, ім'я, по батькові, посада працівника, який атестується)

 Слухали: питання атестації ___

(прізвище, ім'я, по батькові)

3. Запитання до працівника, який атестується _________

4. Відповіді на них

5. Зауваження та пропозиції, висловлені членами атестаційної комісії

6. Результати оцінки професійної кваліфікації і ділових якостей працівника:

 Відповідає обійманій посаді:_______ голосів;

 Відповідає обійманій посаді за умови_________ :______ голосів;

 Не відповідає обійманій посаді:______ голосів.

7. За результатами атестації _ ___ ______ __________ __________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада працівника, який атестується)

(зазначити — відповідає обійманій посаді; відповідає обійманій посаді за умови; не відповідає обійманій посаді)

Голова атестаційної комісії

(прізвище, ім'я, по батькові)

Секретар атестаційної комісії

(прізвище, ім'я, по батькові)

Члени атестаційної комісії

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Додаток С

ФОРМА СПИСКУ ОСІБ, ЗАРАХОВАНИХ ДО КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ ПІДПРИЄМСТВА

ЗАТВЕРДЖУЮ

(посада керівника підприємства)

(підпис)

(розшифровка)

посада керівника кадрової служби (посадова особа, яка виконує її функції)

підпис розшифровка «_______________ » __________ 200___ р.

СПИСОК осіб, зарахованих до кадрового резерву

(назва підприємства)

з/п

Посада, на яку формується резерв

Резерв

Прізвище,

ім'я, по батькові

Рік народ­ження

Освіта, ко­ли і що за­кінчив, спеціаль­ність

Посада, яку обі­ймає, місце роботи

Стаж роботи

загаль­ний

у тому числі на посаді

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3