НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

магниевый скраб beletage

БАЛАБАНОВА Людмила Веніамінівна САРДАК Олена Вікторівна

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ПІДРУЧНИК Керівник видавничих проектів - Сладкевич Б. А.

Оригінал-макет підготовлено ТОВ «Центр учбової літератури»

Підписано до друку 08.12.2010. Формат 60x84 1/16 Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура PetersburgCTT. Умовн. друк. арк. 26,3. Наклад - 800 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури» вул. Електриків, 23 м. Київ 04176 тел./факс 044-425-01-34 тел.: 044-425-20-63; 425-04-47; 451-65-95 800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: ebooktime.net сайт: www.ebooktime.net

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 2458 від 30.03.2006

 

в>в

§.5 в в

в я

I §

5 в в -

Я

а

5

в

З- я

  • „ с'в Н-- « й >в g ,5 Й =s ^ u а Ш я

[2] Ця типова форма не поширюється на керівників підприємств державної форми власності.

Запис робиться відповідно до Класифікатора професій (ДК 003-95), Довідників кваліфікаційних характеристик професій працівників.